Visste du att var tredje invånare i Egentliga Finland är från Åbo, och att var tredje Åbobo är en skolelev eller en studerande? Åbo är en riktig studiestad som vill vara landets bästa och Östersjöns mest inspirerande studiestad.

Åbo stads bildningssektor

Åbo stads bildningssektor består av den finsk- och svenskspråkiga småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen samt gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen. Åbo samarbetar intensivt med stadens två universitet och fyra yrkeshögskolor.

Läs mera

Som skol- och studiestad har Åbo två särdrag: stark tvåspråkighet som kommer till uttryck bl.a. i att Åbo har det enda svenskspråkiga universitetet utanför Sveriges gränser, Åbo Akademi. Det andra är vårt överlägset äldsta skolsystem som fyller redan 740 år.

Åbo var alltså vägvisare förr i tiden och är det också nu. Ett av målen i det nya regeringsprogrammet är att få barnen att röra sig mer.

– I Åbo startades redan år 2005 projektet Skolorna motionerar; Sätt fart på skoldagen! som går ut på att främja grundskoleelevernas motion under raster. Till min stora glädje har jag märkt att detta har lyfts upp i det nya regeringsprogrammet, säger direktör för bildningssektorn Timo Jalonen.

Budgeten klarar sig i jämförelsen mellan de stora städerna

I Åbo finns sammanlagt 60 000 skolelever och studerande varav 38 000 är högskolestuderande.

Av stadens budget går 280 miljoner euro till utbildning. Av summan går 180 miljoner till personalkostnader, och av den resterande 100 miljoner går cirka hälften till lokalhyror.

– Resten av summan ca 50 miljoner består av bl.a. gratis skolmat och skoltransport, förtydligar Jalonen.

I fråga om utbildningsbudgeten representerar Åbo en god medelnivå i jämförelsen mellan vårt lands sex största städer.

– Åbo är varken dyrast eller billigast när man jämför utbildningskostnaderna per skolelev eller studerande.

Att vi placerat oss mittemellan i jämförelsen är just det som vi strävar efter.

Östersjöns mest inspirerande studiestad

Den kulturella mångfalden fortsätter öka och kanske pappersläroböckerna kommer att gå till historien helt och hållet.

Timo Jalonen

De största förändringar som skolvärlden genomgått under de senaste decennierna är den ökade användningen av datatekniken i undervisningen samt den kulturella mångfalden i Åbo.

– I dagvårdsgrupperna och grupperna för småbarnsfostran har drygt 10 procent av barnen invandrarbakgrund. Det sannolika är att båda trenderna består: den kulturella mångfalden fortsätter öka och kanske pappersläroböckerna kommer att gå till historien helt och hållet, tänker Jalonen.

Åbo stad har tillsammans med högskolorna ställt upp målet att vara Finlands bästa och hela Östersjöns mest inspirerande studiestad. Enligt Jalonen uppnår vi detta t.ex. genom att ta hand om det högklassiga och mångsidiga utbildningsutbudet vid både universiteten och yrkeshögskolorna.

– Åbo har en mycket bra image, men såsom vi vet måste vi infria den om och om igen.