Åbo skulle kunna minska sina klimatutsläpp med hela 80 procent före år 2030. För att målet ska kunna uppnås ska såväl stadskoncernen med sina egna åtgärder som invånare, företag och sammanslutningar delta aktivt i gemensamma klimatinsatser och dessutom behövs mer hållbara trafiklösningar. Flera betydande företag har redan aktivt gått med på att skapa en kolneutral cirkulärekonomi.

Åbo stadsfullmäktige har redan år 2009 ställ upp som klimatmål att år 2020 minska utsläppen med 20 procent från 1990 års nivå. År 2040 har Åbo som mål att vara en helt kolneutral stadsregion.

Åbo håller redan på att uppnå målet för år 2020. Nästa mål dvs. att minska utsläppen med 80 procent före år 2030 har Åbo utarbetat tillsammans med Sitra sedan våren 2015. Staden har också fått experthjälp från Finlands miljöcentral.

De viktigaste sätten att uppnå 80-procentmålet är att förstärka de hållbara energi- och trafiksystemen samt samhällsstrukturen som stöder dem. Viktiga åtgärder som redan satts igång i Åbo är investeringarna i den förnybara energin och utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken. Mycket avgörande är också att skapa hållbar tillväxt och grön ekonomi tillsammans med företag, sammanslutningar och invånare.

Företagarna ska utveckla kolsnåla lösningar

Åbo stad har också som mål att främja möjligheterna för regionens företag att utveckla kolsnåla lösningar för världens behov. Exempelvis marinindustrin i Åboregionen har redan en stark miljöprofil som syns i alla senaste fartygsbeställningar. Med hjälp av samarbetet mellan Åbo stad och Sitra har man också startat ett gemensamt BASTU-projekt mellan företagen och centret för framtidsforskning. Tack vare projektet har redan 40 företag och sammanslutningar förbundit sig att aktivt utveckla den cirkulära ekonomin.

Härnäst utreder Åbo och Sitra hur man kan påskynda utvecklingsarbetet inom energisektorn mot ett intelligent energisystem som drivs av förnybara energikällor och hur detta förstärker  Åboregionens ekonomi och innovationsverksamhet. Som ny åtgärd godkändes också ett försöksprojekt med den cirkulära ekonomin inom textilbranschen som förbereds av Åbo yrkeshögskola och Sydvästra Finlands Avfallsservice tillsammans med sina samarbetspartner.

Riktlinjer för klimatpolitiken, vägkarta för en resursklok stad, utvecklingsprojekt inom energisektorn och den cirkulära ekonomin behandlas i Åbo stads och Sitras gemensamma styrgrupp som består av Åbos stadsdirektör Aleksi Randell och Sitras överombud Mikko Kosonen samt ansvarspersoner från båda organisationerna, Åbo Energi och Sydvästra Finlands Avfallsservice. Styrgruppen sammanträdde senast i Sitras lokaler 30.10.

Nyckelord: