Åbo presenterar sitt reformprojekt för energisystemet i Paris den första december. Projektet är en del av det globala programmet för städernas klimatiska spetsprojekt. Stadsdirektör Aleksi Randell framför ett budskap om Åbo stads klimatförbindelser vid stadsdirektörernas internation-ella klimatmöte 4.12.2015.

Finlands städer vill visa exempel för världen

Inför klimatkonferensen i Paris beslöt också stadsdirektörernas klimatnätverk i Finlands sex största städer att intensifiera klimatsamarbetet och delta i internationella klimatnätverk.

Städerna utvecklar enhetliga metoder för rapportering av utsläppen, analys av klimatrisker och dämpning av klimatförändringen samt utarbetande av anpassningsprogrammen. Alla städer utarbetar också var sin vägkarta mot att dämpa och anpassa sig till klimatförändringen.

Åbo deltar i förbindelsen Covenant of Mayors sedan 2010 och förbereder anslutning till Compact of Mayors-förbindelsen. Åbo stads mål och åtgärder uppfyller kraven för båda förbindelserna.

Syftet med de internationella klimatförhandlingarna i Paris är att ingå ett nytt globalt klimatavtal. Det nya klimatavtalet byggs upp utifrån ländernas egna förutsättningar. I praktiken innebär det att varje land meddelar hurdana utsläppsminskningar de kan förbinda sig till efter år 2020. Städerna med sina klimat- och energilösningar spelar en stor roll när det gäller att definiera och uppfylla klimatmålen.

Åbo stads utvecklingschef Risto Veivo, Åbo Energis verkställande direktör Risto Vaittinen och Sitras direktör Mari Pantsar presenterar reformprojektet för Åbo stads energisystem vid ett seminarium för världens städer, regionförvaltningar, utvecklingsorganisationer och finansiärer (Cities & Regions Pavilion - TAP2015) som ordnas i samband med klimatmötet i Paris. Åbos projekt har godkänts som en del av det nya klimatiska spetsprojektprogrammet TAP (Transformative Actions Programme) som är det viktigaste globala klimatprogrammet för städerna hittills.

Stadsdirektörerna utmanar länderna att ingå ett bra klimatavtal

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell deltar tillsammans med andra föregångarstäder i stadsdirektörernas klimatmöte (Local Leaders Climate Summit) på stadshuset i Paris den 4 december. Mötet har sammankallats av borgmästaren i Paris Anne Hidalgo samt FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för städernas klimatfrågor Michael Bloomberg. 

Det är fråga om det största klimatmötet för stadsdirektörerna som någonsin ordnats. Stadsdirektörerna från alla håll i världen tar upp sina respektive städers klimatförbindelser och utmanar länderna att ingå ett bra klimatavtal. Åbos mål att vara kolneutralt senast år 2040 är i världstopp. Även de minskningar i växthusutsläppen som Åbo hittills har uppnått är ett uppmuntrande exempel på att minskningen av växthusutsläppen och den ekonomiska tillväxten kan uppnås samtidigt.

Åbo har som mål att vara Finlands första kolneutrala stad

De lösningar som städerna tar fram är av stor betydelse när det gäller att bromsa klimatförändringen, för stadsregionerna producerar över 70 procent av världens växthusutsläpp. Dessutom ligger 90 procent av världens största städer vid kuster eller vid vattenleder, vilket ökar betydelsen av de åtgärder som vidtagits i dessa städer.

– Beslut som fattas på lokal nivå har globala effekter. När vi utvecklar vår verksamhet hjälper vi också andra, både nuvarande och kommande generationer, säger Aleksi Randell.

En tredjedel av Åboregionens energi produceras med förnybara energikällor redan nu och över hälften före år 2020. Växthusutsläppen i Åboregionen har minskat sammanlagt 20 % och 30 % per invånare jämfört med 1990 års nivå. Med hjälp av de nya energiinvesteringar som satts i gång (300 MEUR) överstiger andelen förnybar energi andelen fossil energi under 2017 och i regionen uppstår drygt 250 nya arbetsplatser i den förnybara energins värdekedjor.

Åbo stad och Åbo Energi har satsat kraftigt på den förnybara energin sedan början av 2000-talet. Konkreta exempel på detta är flisvärmecentralen i Oriketo samt tillvaratagande av värme och tillverkning av biogas från avloppsslam på Kakola reningsverk samt produktion av ånga från trägas. I år färdigställs i Luolavuori i Åbo Finlands största pelletanläggning (den övre bilden) som producerar förnybar reserv- och toppkraft, år 2016 färdigställs ett solkraftverk i Kuppis och 2017 ett flerbränslekraftverk i Nådendal.