De avgifter för fördröjd överflyttning som Åbo stad betalar till sjukvårdsdistriktet har minskat med över hälften jämfört med fjolåret. I år beräknas kostnaderna stiga till ca 2,3 miljoner euro.

Också framdeles kommer målet att vara att sjukhuset koncentrerar sig på effektiv vård av patienterna och att ingen i onödan behöver stanna kvar på sjukhuset och att åldringarna tryggt ska kunna bo hemma så länge som möjligt med stöd av hemvården och andra serviceformer.

Fördröjd överflyttning är den tid som en patient inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt väntar på en plats för fortsatt vård på stadssjukhuset. Den fördröjda överflyttningen räknas i form av dagar för förflyttningsfördröjning. Dagspriset vid fördröjd överflyttning stiger till det dubbla, om en patient måste vänta mera än tre (3) dagar på en plats för fortsatt vård.

Samarbete ger kostnadsinbesparingar

I vårdkedjorna från hemmet till sjukhuset studerades och analyserades de element som kan leda till fördröjd överflyttning.

– Målen har nåtts tack vare samarbete inom hela välfärdssektorn och också i samarbete med sjukvårdsdistriktet, berättar sakkunnigläkaren Hilkka Virtanen som sedan årsskiftet ansvarat för sjukvårdsdistriktets funktioner vid välfärdssektorns förvaltning.

– Inom sjukvårdsdistriktet har vi inriktat oss på att endast sådana patienter skickas till stadssjukhuset för eftervård som absolut behöver sjukhusvård. ÅUCS har två utskrivningsskötare som besöker de olika avdelningarna och också utreder andra alternativa möjligheter till fortsatt vård för patienterna, t.ex. rehabilitering i hemförhållanden. Hemvården har satsat på snabb och effektiv utskrivning till hemmet från avdelningarna och jourmottagningen. Också mycket annat har gjorts. Inom hemvården strävar man exempelvis efter att identifiera patienternas symptom i ett så tidigt skede som möjligt och ordna så att patienten blir undersökt och får vård innan han eller hon behöver sjukhusvård, konstaterar Hilkka Virtanen vidare.

Kostnadseffektivitet uppnås genom en snabb behandling av remisserna på Åbo stads sjukhusavdelningar och fokusering på tillräcklig och rätt inriktad rehabilitering för patienterna. Strävan är att utredningen, utvärderingen, utplaceringen, dvs. bedömningen av hurudan boendeservice en klient behöver och enligt vilken tidtabell ska skötas på ett multiprofessionellt sätt och i första hand hemma hos åldringen, inte på sjukhuset. Regeln är att en åldring ska bo hemma medan han eller hon väntar på en plats på ett serviceboende, inte på sjukhuset.

– Arbetet fortsätter och nya metoder utvecklas för att effektivera vårdkedjorna. År 2016 borde kostnaderna vara under 1,5 miljoner euro (mindre än 1200 dagar för fördröjd överflyttning). Utvecklingsarbetet inriktas huvudsakligen på rehabilitering i rätt till och tryggt boende i hemmet för åldringar, förklarar Hilkka Virtanen.

År 2014: antalet dagar för fördröjd överflyttning 7388, av vilka 66 % till förhöjt pris, kostnaderna 4,7 miljoner euro.

Målet för 2015: antalet dagar för fördröjd överflyttning mindre än 4800, av vilka mindre än hälften till förhöjt pris, kostnaderna mindre än 2,8 miljonera euro.

I år har antalet dagar för fördröjd överflyttning under perioden januari–oktober minskat med 2942 dagar jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet dagar till förhöjt pris har redan sjunkit till 56 procent. Enligt uppskattning kommer kostnaderna i år att stiga till sammanlagt 2,3 miljoner euro.