Verket presenterar julfredstraditionen i Åbo i en och samma pärm. För tjugo år sedan tillfördes traditionen en helt ny dimension då evenemanget Ekumenisk jul i Åbo inleddes i Åbo Domkyrka.

Åbo har en särställning när det gäller att bevara och värna om julfredstraditionen trots att många andra städer i Finland på nytt har tagit i bruk traditionen att utlysa julfreden. Bara i Åbo har denna jultradition fortsatt nästan oavbruten ända sedan medeltiden. Om Åbos viktiga roll vittnar att utlysningen av julfreden på Gamla Stortorget sänds på radio och tv.

Boken består av tre självständiga delar

Projektet om julfredsboken startades våren 2014 då PL, historikern och fackboksförfattaren Tapani Kunttu, FD, kulturhistorikern Tarja Tuulikki Laaksonen och PD, professor Timo Soikkanen presenterade sin idé till bokprojektet för Åbo stad. På hösten fördjupades samarbetet mellan författarna och staden samtidigt som det blev klart att staden stöder bokprojektet och beställer boken. Det gemensamma målet var att åstadkomma en fackbok som baserar sig på forskning, men samtidigt är lättfattlig och bildrik.

Verket består av tre självständiga delar varav varje del ger en egen syn på temat julfred. Författarna försökte avgränsa temat så att det skulle bli så få överlappningar som möjligt. Författarna svarar för var sin text och den därmed förknippade forskningen.

Tapani Kunttu behandlar julfredsutlysningen ur ett samtidshistoriskt perspektiv utgående från julfredsutlysarnas och andra aktörers erfarenheter. Han redogör också för utvecklingsskeden i fråga om radio- och tv-sändningar i samband med julfredsutlysningen samt utbudet av den muntliga traditionen.

Timo Soikkanen ger en översikt över evenemanget Ekumenisk jul i Åbo och dess 20-åriga historia och innehåll. Därtill hör också behandling och analys av fredsvädjan samt presentation av separata humanitära fredsbudskap.

Tarja Tuulikki Laaksonen gör läsarna förtrogna med julfredens historia och belyser samtidigt på vilket sätt utlysningsplatsen är förknippad med utlysningen. Hon redogör också för julfredens juridiska historia, betydelsen av musiktraditionen och ger en kort översikt över utlysningen av julfreden i andra städer.

Författarna har själva svarat för vilka bilder de valt för verket. Bilderna kommer i huvudsak från Åbo stads, Turun Sanomats och Åbo Akademis bildarkiv, men även privatpersoner har donerat bilder för boken.

Nyckelord: