Åbo stad och Teleste Oyj har undertecknat ett partnerskapsavtal som går ut på att införa nya ICT-baserade innovationer inom den offentliga sektorn.

Sett ur finländskt perspektiv är det fråga om ett unikt partnerskap vars syfte är att ta fram smarta, servicebaserade teknologiska lösningar som är till nytta för stadens invånare och är tillgängliga för dem. Åbo är den första offentliga aktör som Teleste samarbetar med på det här sättet.

Åbo stad vill utveckla sin verksamhet och stadsmiljö som en smart stad. Parterna har för avsikt att utreda tillsammans vilka produkter, applikationer och tjänster med anknytning till Smart City-konceptet man skulle kunna utveckla i samarbete mellan den offentliga och privata sektorn i Åboregionen.

Smart City är ett begrepp som kan definieras som en smart stad: det går ut på att skapa ICT-baserade lösningar på frågor inom sitt område genom det multilaterala samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn. Smart City-konceptet handlar om att göra informationen fritt tillgänglig och vidareutveckla den till olika tjänster och applikationer.

Till Smart City-konceptet kan kopplas t.ex. smarta tjänster, transportsystem, energilösningar och boende. Via Smart City-projekt har Åbo stad som mål att öka konkurrenskraften och livskraften för regionens företag. Åbo stad skapar riktlinjerna för utvecklandet och testandet av olika applikationer genom att erbjuda Teleste en utvecklings- och ”living lab”-miljö.

– För att utveckla intelligenta och hållbara lösningar ska städerna och företagen samarbeta intensivt. Städernas aktiva roll när det gäller att införa lösningar är viktig för företagen så att de ska kunna utveckla framgångsprodukter och få referenser för internationalisering. Samtidigt syns innovationerna i invånarnas vardag i form av bättre service, sammanfattar Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

– Projektet som genomförs tillsammans med Åbo stad ger Teleste en fin möjlighet att undersöka hur digitaliseringen kan byggas ut till nytta för städerna och invånarna. Att öka trivseln och säkerheten, hantera användningen av resurserna och utveckla innovativa tjänster innebär utmaningar för intelligenta stadsmiljöer nu och även i framtiden. Vi är glada över att kunna söka lösningar på dessa frågor speciellt på vår hemmaplan i Åbo, säger verkställande direktören Jukka Rinnevaara på Teleste.

Teleste deltar i projektet som en teknisk samarbetspartner och utreder, utvecklar och piloterar olika produkter, applikationer och tjänster med anknytning till Smart City-konceptet utgående från Åbo stads riktlinjer.

Målen för partnerskapsavtalet realiseras och preciseras i och med de projekt som man separat kommer överens om och härnäst börjar man tänka på olika tillämpningsområden. I Smart City-konceptet kan ingå följande teman: trygg och trivsam livsmiljö, kostnads- och energibesparingar, optimeringsapplikationer i persontrafiken, smidighet och applikationer i trafiken, lösningar som stöder självständigt boende för äldre samt nya inlärningsmiljöer.

Partnerskapsavtalet förpliktar inte avtalsparterna att betala ersättningar för den forskning som den andra parten bedriver, och Teleste är inte heller förpliktat att utveckla, erbjuda eller sälja produkter, applikationer eller tjänster. Partnerskapsavtalet innefattar inte upphandlingar utan Åbo stad fattar beslut om upphandlingar från fall till fall genom ett separat förfarande.