Man har kunnat ansöka om utkomststöd elektroniskt sedan november. Man får tillgång till den svenskspråkiga tjänsten om man antecknar svenska som servicespråk i systemet då man ansöker om utkomststöd.

I Omapalvelu-systemet kan man ansökan om utkomststöd, bifoga behövliga bilagor till ansökan och följa med handläggningen av sin egen ansökan. Dessutom kan man kolla betalningarna av eget utkomststöd i systemet.

Man loggar in i Omapalvelu-systemet med sina bankkoder eller mobilcertifikat. Efter inloggningen fyller man i en ansökan om utkomststöd om man är ny kund eller en fortsatt ansökan om man ansökt om utkomststöd förut. Man bifogar samma bilagor till den elektroniska ansökan som till ansökan i pappersform.

Då man väljer Omapalvelu som kanal för skötsel av sina ärenden kan man i fortsättningen få utkomststödsbesluten, uträkningarna och begäran om tilläggsutredningar elektroniskt för kännedom.

Besluten om utkomststöd och utbetalningarna finns i systemet. Dessutom kan man i tjänsten svara på en eventuell begäran om tilläggsutredningar. Man får meddelande till mobiltelefonen eller e-posten om handlingar som inkommit till Omapalvelu.

Man kan fortfarande ansökan om utkomststöd med en ansökan i pappersform. Innehållet i ansökningarna som skickats per post syns inte i tjänsten men man kan där följda med hur handläggningen av ansökan fortskrider. Om man inte valt Omapalvelu som kanal för skötsel av sina ärenden skickas handlingarna hem per post som tidigare.

Antalet ansökningar i pappersform minskar

År 2015 inlämnades sammanlagt 63 655 ansökningar om utkomststöd i Åbo. 9515 hushåll fick utkomststöd. Antalet ansökningar och bilagor i pappersform minskar då det är möjligt att ansöka om utkomststöd elektroniskt. Omapalvelu-systemet levereras av Tieto Oy.

Uppgiften att bevilja och betala ut det grundläggande utkomststödet överförs till FPA i början av år 2017.

Det är kommunerna som beviljar det kompletterande och det förebyggande utkomststödet även efter förnyelsen. Dessa beviljas efter prövning till oväntade och särskilda utgifter.

Välfärdssektorn inom Åbo stad har utvecklat utkomstödet som en e-tjänst i projektet Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Kapsa). Under projektet har man startat ett pilotprojekt och tagit i bruk en nationellt definierad serviceklassificering, serviceprocesser, kundhandlingar och terminologi för socialsektorn inom vissa serviceformer. Projektet finansieras delvis av Institutet för hälsa och välfärd.

Anvisningar för ansökan om utkomststöd, räkneverk för utkomststöd och elektronisk skötsel av ärenden inom utkomststödet: www.turku.fi/utkomststod