Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om asylsökande och situationen i allmänhet och svarat på dem. Listan uppdateras allteftersom vi får ny information..

Ytterligare information och feedback:

Åbo stads feedbacktjänst www.turku.fi/palaute

Situation i allmänhet:

Kommunikationsdirektör Saara Malila,
tfn 044 907 5710, saara.malila@turku.fi

Situationen i Åbo

Antalet asylsökande som anlänt till Finland har minskat under vintern, varför man har kunnat erbjuda asylsökande lokaler som bättre lämpar sig för inkvartering. Situationen kan ändå förändras mycket snabbt under våren. Det finns inga exakta uppgifter om antalet asylsökande eller om hur situationen kommer att utvecklas.

FRK:s Egentliga Finlands distrikt har tillsammans med Åbo stad kommit överens om att ta Mäntykoti i bruk som följande lokal för nödinkvartering av asylsökande.

FRK:s Egentliga Finlands distrikt anser att det är en bra sak att Åbo stad även framöver anvisar lämpliga lokaler för nödinkvartering av asylsökande och att staden på förhand är förberedd på en eventuell ökning av antalet asylsökande.

Denna sida tar inte ställning till frågor gällande Migrationsverkets och Finlands Röda Kors ansvarsområden.

Frågor och svar

Hur kan jag hjälpa asylsökande?

Finlands Röda Kors koordinerar allt frivilligarbete med anknytning till asylsökande. Det finns ett mångsidigt behov för frivilligarbetare. Man kan hjälpa till exempelvis med att sortera donerade kläder samt med språkklubbar, hobbyverksamhet och att handla.

Du kan anmäla dig som frivilligarbetare för FRK via webben. Därefter tar organisationens representanter kontakt med dig.

För föreningars och gruppers del koordinerar miska.keskinen@redcross.fi frivilligarbetet. De asylsökande är även intresserade av att själva göra insatser i föreningar och grupper. Fråga mer av miska.keskinen@redcross.fi.

Var inkvarteras asylsökande under vintern och våren 2016?

Finlands Röda Kors tar i bruk Mäntykoti i Åbo för inkvartering av asylsökande i början av februari. I början av mars kommer 150 asylsökande som anlänt till Finland i höstas och under vintern att vara placerade i Mäntyhemmet.

Såsom det nu ser ut flyttas boende från Perno skola och från Patis samt möjligen från flyktingslussen i Torneå till Mäntykoti. Det är meningen att de tillfälliga nödinkvarteringsenheterna i Perno och Patis ska stängas. Nödinkvarteringsenheten i Heinänokka stängs i slutet av april.

Asylsökande inkvarteras fortfarande på flyktingförläggningen i Pansio, i stadens vandrarhem, i grupphemmet i Oriketo samt nu i Mäntykoti.

Varför tas Mäntykoti i bruk för inkvartering av asylsökande?

Eftersom Finland för närvarande har ett så stort antal asylsökande har man bett kommunerna och städerna att kartlägga alla tänkbara lediga lokaler och erbjuda dem för nödinkvartering.

Mäntykoti är en av stadens lokaler som stadsstyrelsen i Åbo år 2015 beslöt att hyra ut för nödinkvartering. De övriga lokalerna är Perno skola, Kastu skola, Runosbackens skola, vårdhemmet Niuskala och det före detta vandrarhemmet.

Utöver Åbo har FRK:s Egentliga Finlands distrikt flyktingförläggningar i Halikko, Laitila och Punkalaidun.

Inkvarteras familjer i Mäntykoti?

Mäntykoti erbjuder boendemöjligheter för ensamma kvinnor och män, par och familjer. Rummen fylls allt efter situation och behov.

Tas Runosbackens skola i bruk som nödinkvartering?

I detta skede tas lokalerna i Mäntykoti i bruk. Åbo stad tar vidare åtgärder i enlighet med FRK:s begäranden och tidtabell.

Får asylsökande röra sig fritt i Åbo?

Det finns inga begränsningar för hur asylsökande får röra sig i Åbo.

Vem ansvarar för säkerheten i närheten av enheterna för nödinkvartering?

Staden anvisade lokaler för nödinkvartering på FRK:s begäran, och ansvarar för att lokalerna lämpar sig för användningssyftet. FRK ansvarar för bevakningen av flyktingsförläggningarna och enheterna för nödinkvartering.

Polisen ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten. Ring nödnumret 112 om störningar förekommer.

Har Åbo stad ökat sina säkerhetstjänster exempelvis i form av bevakningsföretag med anledning av de asylsökande som anlänt under den senaste tiden?

Bevakningsservice upphandlas som köpta tjänster och dessa tjänster har effektiviserats enligt behov. Innehavaren av lokalerna, det vill säga FRK ansvarar i sista hand för eventuell bevakning och de utgifter som orsakats av bevakningen. Staden ansvarar med andra ord inte för det.

Hur skiljer sig Pansios flyktingförläggning och de andra enheterna för nödinkvartering i Åbo från varandra?

Pansios flyktingförläggning är en enhet som verkar i stadigvarande lokaler medan enheterna för nödinkvartering är nödinkvarteringslösningar vars verksamhet ordnas i tillfälliga lokaler. Invånarna flyttas vidare allteftersom egentliga, stadigvarande flyktingförläggningar upprättas. Man kan avstå från enheterna för nödinkvartering när det finns nog om platser för asylsökande i de egentliga flyktingförläggningarna.

I flyktingförläggningarna bor utlänningar som anlänt till Finland och sökt asyl hos polisen eller gränsmyndigheterna. I Åbo arrangeras förläggningsservicen genom FRK:s försorg under handläggningstiden för en asylansökan. För närvarande har Åbo en officiell flyktingförläggning i Pansio. Förläggningen rymmer 225 personer. Förläggningen har sedan länge varit fullsatt.  

Flyktingförläggningen och alla enheter för nödinkvartering upprätthålls i Åbo av Finlands Röda Kors.

Hur många personer kan totalt inkvarteras vid enheterna för nödinkvartering?

Det finns kapacitet för att inkvartera 150 personer i Perno, 224 personer i Runosbacken, uppskattningsvis 160–200 personer i Kastu och uppskattningsvis 150 personer i Mäntykoti.

Hur mycket kostar det här för Åbo stad?

Staten betalar flyktingförläggningarnas alla utgifter. Kommunen kan ansöka om ersättning för arrangemang av integreringsservice i inledningsskedet. Även de utgifter som orsakats av enheterna för nödinkvartering och underhållet av dem betalas av staten.

Vilka tjänster erbjuder Åbo stad för asylsökande?

Ansvaret för personer som genomgår asylsökningsprocessen ligger hos flyktingförläggningen (som i Åbo upprätthålls av FRK). I Åbo har utlänningsbyrån som står under välfärdssektorn inledningsvis ansvar för handledning och rådgivning för de asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och flyttat från flyktingförläggningen till en egen bostad i Åbo antingen självständigt eller genom placering via NTM-centralen. Utlänningsbyrån ansvarar även för socialt arbete inom öppenvården samt primärvård för dessa asylsökande.

De andra sektorerna erbjuder tjänster för asylsökande på samma sätt som för andra kommuninvånare vid det skede de beviljats uppehållstillstånd.

Allmän information om migration:

Bakgrundsinformation

Den 1 september 2015 bad Finlands Röda Kors Egentliga Finlands distrikt om hjälp av Åbo stad för att hitta lokaler som kan användas för nödinkvartering av de asylsökande som anländer till flyktingförläggningen i Åbo.

Åbo stads Fastighetssektor har kartlagt alternativ för nödinkvartering enligt begäran från Finlands Röda Kors Egentliga Finlands distrikt. Utgående från kartläggningen har Perno skola, Kastu skola, Runosbackens skola, Niuskala vårdhem, ett före detta vandrarhem och Mäntykoti visat sig vara tänkbara alternativ.

Åbo stadsstyrelse beslutade den 7 september 2015 att alla kartlagda alternativ kan användas av FRK och att de förbereds för att användas som nödinkvarteringslokaler. Lokalerna i Perno skola och det före detta vandrarhemmet var de första som togs i bruk i början av september.

Eftersom invandringsärendena angår flera av stadens sektorer är det ändamålsenligt att en och samma grupp har ansvar för att koordinera alla invandringsärenden. I Åbo är det koncernförvaltningens stadsutvecklingsgrupp som koordinerar invandringsärenden.