Målet med förnyelsen av Salutorget och dess närområde är att förbättra trivseln i centrum, öka den ekonomiska handlingskraften i området och skapa helt nya användningsmöjligheter för det offentliga rummet. Förändringarna förutsätter att trafiken, i synnerhet privatbilismen, lugnas ner vid Salutorget och dess närområde. Den underjordiska parkeringen gör detta möjligt.

Tidtabell för Salutorgsplanerna

  • kungörelse 5.3.2016
  • tid för påseende 9–29.3.2016
  • direktionen för Fastighetsaffärsverket fattar beslut 20.4.2016
  • stadsstyrelsen fattar beslut 25.4.2016
  • stadsfullmäktige fattar beslut 9.5.2016

En webbplats för det nya Salutorget

På webbplatsen finns bl.a. videor där torgplanerna visualiseras.

www.turku.fi/salutorget

Förnyelsen av centrum är en omfattande process – en serie utvecklingsåtgärder som hör ihop. Till de planerade åtgärderna hör förutom en underjordisk parkering även en förnyelse av torget och trafikarrangemangen på de omgivande gatuandelarna.

– En modern parkering för 600–800 bilplatser kommer att byggas under Salutorget. Tack vare detta frigörs torgområdet från privatbilar och kan stå till tjänst för stadsinvånarna som en trivsam oas i stil med europeiska stadstorg när de är som bäst. Att biltrafiken styrs bort från torget möjliggör även säkrare och enhetligare cykelbanor, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

Visualiseringsbild av inkörningsrampen på Universitetsgatan.

Salutorget förnyas för att kunna svara mot nutidens krav och med respekt för traditionerna. Torgbyggnaderna förnyas och kommer att inhysa bland annat serviceställen, kaféer och lokaler för allmänheten. Dessutom omplaceras Salutorgets försäljningsställen med beaktande av de viktigaste gångbanorna.

På en scen som reses upp under sommarsäsongen arrangeras gratiskonserter och föreställningar. Under vintersäsongen får torget en skridskobana och i december en julby. Under den mörka årstiden kan torget omvandlas till en stor, offentlig konstinstallation med hjälp av växlande belysning.

Trafikarrangemangen stöder omvandlingen

Trafikarrangemangen för gatuavsnitten runt torget ska förnyas på alla sidor av torget:

Köpmansgatan förvandlas till gårdsgata. På körbanan vid torget är endast taxi- och servicetrafiken samt cyklingen tillåtna. En smalare körbana gör det möjligt att trottoarerna blir bredare för fotgängare, uteserveringar och butikernas utomhusförsäljning. Invid biblioteket omvandlas gatan till en öppen plats med många funktioner.

På Eriksgatan mellan Aningaisgatan och Köpmansgatan minskar antalet körfiler. Detta möjliggör kortare övergångsställen samt bredare trottoarer och väntplatser på busshållplatserna. Nya trädplanteringar förbättrar trivseln i gaturummet.

Auragatan reserveras i allt högre grad för busstrafiken. Från Mariegatan söderut tillåts endast busstrafiken och körningen till fastigheterna. Körbanan blir smalare och det som blir fritt reserveras för fotgängare och cyklister.

Universitetsgatan invid torget förvandlas till gågata och på gatan planteras träd. Universitetsgatan är också en av de viktigaste cykellederna i centrum i östlig och västlig riktning och därför byggs det cykelfiler på båda sidor av gatan. Biltrafiken styrs längs Universitetsgatan in i parkeringshallen som byggs under salutorget.

Förnyelsen av gaturummet och Salutorget är startskottet för ett mer levande centrum i Åbo. Efter förnyelsen kommer Åbo att ha det ståtligaste stadscentrumet att promenera, cykla och vistas i, vilket skapar goda förutsättningar för stadens framtid.

Visualiseringsbild av gårdsgatan på Köpmansgatan. Bilder: Åbo stad