Åbo stad ordnar ett möte för allmänheten om förnyelsen av Salutorget och centrum. Vid mötet presenteras planerna och diskuteras hurdant Salutorg och centrum Åbo vill ha.

Planerna för att förnya Salutorget och centrum har offentliggjorts och utvecklandet av stadscentrum kan börja på allvar. Ett levande och livskraftigt salutorg ligger i stadens, invånarnas, företagarnas och fastighetsägarnas intresse. Åbo har unika förutsättningar att utveckla den kommersiella och kulturella dragningskraften i centrum.

Staden ordnar ett öppet möte för alla stadbor och intresserade onsdagen 23.3 kl. 13.30–17.00 i Kinopalatsi (Köpmansgatan 11). Anmäla dig på förhand

Vid mötet presenterar biträdande stadsdirektören Jarkko Virtanen planerna för det nya Salutorget och berättar om projektets tidtabell. Vid mötet presenteras också resultaten av den invånarkenkät som genomfördes med tanke på planerna. Dessutom får man höra hur användarnas behov och planeringen möter varandra. Vid paneldiskussionen dryftas hurdant stadscentrum Åbo vill ha och behöver.

Program

kl. 13.30          Anmälan och kaffeservering

kl. 14.00          Mötet öppnas

                        Dagens moderator Anna Sorainen

kl. 14.05          Det nya Salutorget i Åbo – Presentation av planerna för Salutorget och de omkringliggande gatorna

                        Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen, Åbo stad                      

kl. 14.35          Presentation av resultaten från invånarenkäten: Att utveckla centrum är allas vår sak!

                        Planläggningsarkitekt Paula Keskikastari, Åbo stad

kl. 14.55          Utvecklande av centrum och Salutorget – hur användarnas behov och planeringen möts?

                        Projektchef Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy 

kl. 15.15         Byggnaderna på Salutorget

                       Arkkitekt SAFA Janne Helin,  Schauman Arkkitehdit Oy              

                        - Paus -

ca kl. 15.45     Paneldiskussion

-       Hurdana stadscentrum behövs nu och i framtiden?

-       Hur och varför förändras stadscentrum?

-       Är det möjligt att förbättra konkurrenskraften i centrum och på vilket sätt?

-       Vilken roll spelar Salutorget här?

-       Hur kan invånarna och företagen dra nytta av ett livskraftigt centrum?

-       Hur säkerställer man att olika färdsätt samsas och är i balans med varandra?                      

                        Diskussionsdeltagare:

                        Jarkko Virtanen, biträdande stadsdirektör, Åbo stad

                        Katariina Räike, verksamhetsledare, Åbo Stadscentrumförening rf

                        Janne Reunanen, kedjedirektör, TOK

                        Marianne Raiko, torghandlare, Raikon marjatila

                        Tapio Jokinen, ordförande, Turkuseura – Åbosamfundet ry

                        Eero Lunden, arkkitekt SAFA, Lunden Architecture Ltd

                        - Diskussion -

kl. 16.30          Kommentarinlägg:

                        Från polarisering till den levande stadskulturen: Hurdant är framtidens stadscentrum?

                        Jyrki Kangas

ca kl. 17.00     Mötet avslutas

Stadsdel/Område: