Åbo stad har redan i flera år sysselsatt studerande som söker utkomststöd för sommaren. I år är avsikten att sysselsätta 100–110 studerande.

Studerande som söker utkomststöd sysselsätts på heltid vid stadens olika enheter och månadslönen är 1 300 euro. Arbetsförhållandets längd är 1–2 månader.

En arbetsplanerare anställs för sommarmånaderna vid Åbo stads servicecentral för att sköta sysselsättningen av studerande. Dessutom anställs fyra förmånshandläggare för sommaren 2016 vid klientrådgivnings- och förmånshandläggningsenheten för att handlägga studerandes ansökningar om utkomststöd och hänvisa studerande till servicecentralen för sysselsättning. På så sätt undviker man köbildning i handläggningen av de andra ansökningarna för utkomststöd.

I år reserveras 300 000 euro för sysselsättningen av studerande. År 2014 sysselsattes 114 studerande med anslaget och 2015 sysselsattes 74 studerande.

I Åbo har man sysselsatt studerande för sommarmånaderna sedan 1999. Denna praxis har visat att det är totalekonomiskt förmånligast att erbjuda avlönat arbete för studerande istället för utkomststöd. Dessutom är det nyttigt att bekanta sig med arbetslivet och få arbetserfarenhet redan under studietiden.

Vem kan söka utkomststöd?

Studerande som bor i Åbo som inte har sommarjobb och inte är berättigade till sommarstudiestöd. Varken studerande som inte kan utföra studier under sommaren eller vars studiestöd avslutats är berättigade till sommarstudiestöd.