Åbo stad utreder för tillfället hur mentalvårds- och missbrukarservicen ska utvecklas och omor-ganiseras innan den slås samman med de psykiatriska funktionerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Utredningen av de psykiatriska avdelningarna

  • En intern utredning startade 18.2.2016.
  • Härnäst ska den interna utredningen säkerställa vårdkvaliteten på de slutna avdelningarna.
  • Frågan utreds också av Valvira, Regionalförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Polisinrättningen i Sydvästra Finland samt Fimea.
  • Valvira och Regionförvaltningsverket gjorde kontrollbesök på avdelning G1 24.2 och 23.3.2016.
  • Valvira har konstaterat att förhållandena nu är i sin ordning.

I den första fasen av utredningen har man minskat antalet patientplatser på GI-avdelningen vid Kuppis sjukhus. Nu på våren är det meningen att slå samman de äldrepsykiatriska avdelningarna G1 och G2. För patientvården har utvecklats en sk. enhet för mellanformstjänster där det rörliga teamet allt efter patientens behov erbjuder skräddarsydda tjänster antingen hemma hos patienten eller på någon annan vårdplats.

Som resultat av utredningen erbjuds de patienter som bor hemma en möjlighet att kontakta sjukhuset per telefon dygnet runt. För patienter med allvarliga minnesstörningar planerar man en ny ersättande vårdform där man utnyttjar samarbetet mellan det somatiska sjukhuset och geropsykiatrin, bl.a. genom att tillämpa en samvårdsmodell.

Utredningen bestäms av den kommande sammanslagningen med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Därför är det fortfarande oklart var mentalvårds- och missbrukarservicen kommer att placeras i en ny organisation. Arbetsfördelning mellan avdelningarna och utvärdering av personalstrukturen, organisering av chefsarbetet samt utredning av ansvarsfrågorna pågår fortfarande.

Den interna utredningen om de slutna avdelningarna inom psykiatrin framskrider enligt planerna

I februari 2016 rapporterades om att det har förekommit allvarliga problem i fråga om kvaliteten på vårdarbetet och patientsäkerheten på avdelning G1 på avdelning G1 kom fram vid Kuppis sjukhus åren 2009 - 2013, och att liknande problem skulle ha förekommit också därefter. Bakom rapporteringen har konstaterats ligga en intern utredning som stadens välfärdssektor själv gjorde i oktober 2013 då misstankarna om missförhållanden kom fram.

Utgående från den interna utredningen beslutade man att vidta åtgärder för att avlägsna de missförhållanden som konstaterats och för att säkerställa kvaliteten på vårdarbetet och patientsäkerheten. Åtgärderna handlade om utveckling av läkemedelsbehandlingen och registrering av vårdarbetet, planering av arbetsskiften samt frågor kring arbetsklimatet.

För de anställda på avdelningen ordnades ett hörande varefter fem anställda fick en skriftlig varning och fem anställda fick en anmärkning. De anställda bestred förseelserna med undantag av en person. Undersökningsbegäran hos polisen gjordes den andra december 2013. Föremålet för förundervisningen var läkemedelsstölder.

Som resultat av den interna kontrollen år 2013 fäste man särskild uppmärksamhet vid läkemedelsbehandlingen på avdelningen. Användningen av nycklarna till läkemedelsskåpet och bokföringen av läkemedlen preciserades. Dessutom förbättrades kompetensen inom läkemedelsbehandlingen genom utbildning.

Utifrån utredningen år 2013 beslutade man att fästa särskild uppmärksamhet vid efterlevnaden av reglerna för arbetspassen. De anställda ansåg att arbetspassplaneringen blev mer jämlik i början av år 2014.

Det viktigaste är att vi har säkerställt patientsäkerheten och kvaliteten på vårdarbetet, samt att vi har förbättrat arbetsförhållandena.

Aleksi Randell

Eftersom nyhetsrapportering om avdelningen har påstått att det fortfarande har förekommit missförhållanden och andra allvarliga brister i verksamheten också efter de åtgärder som vidtagits i slutet av år 2013 har staden tillsammans med myndigheterna beslutat utvärdera om de åtgärder som redan vidtagits har varit tillräckliga och om det fortfarande finns brister i vårdarbetet eller något annat att anmärka på i fråga om avdelning G1 eller andra slutna avdelningar inom psykiatrin.

Åbo stad startade en intern utredning på avdelning G1 vid Kuppis sjukhus 18.2.2016. Den interna utredningen bedömde också hur principerna för den interna kontrollen följs inom välfärdssektorn.

- Den interna utredningen framskrider enligt planerna. Vi kan ändå inte ta ställning till alla påståenden som kommit fram förrän utredningen har blivit färdig. Enligt lagen om patientuppgifterna är det inte heller möjligt att detaljerat kommentera de patientberättelser som kommit ut i offentligheten, säger Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

- Det viktigaste är att vi har säkerställt patientsäkerheten och kvaliteten på vårdarbetet, samt att vi har förbättrat arbetsförhållandena. De anställda har hela våren arbetat under hård press såväl från offentligheten som den stora allmänheten och patienterna, berättar Randell.

Stadsdel/Område: