En bilpoolsbil är en bil som kan bokas till exempel mobilt eller via webben. Användaren betalar för bilen enligt användning. Syftet med bilpooler är att minska antalet bilar och problem i trafiken. I Finland är barn-familjerna de mest typiska användarna av bilpooler. I andra delar av världen har ensamboende och vux-enhushåll en större roll.

Skansenprojektet tog reda på hur bilpooler lämpar sig för området som byggs som bäst. I Skansen planeras en stadsdel som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Med hjälp av bilpooler uppnås de mål som ställts för stadsdelen. Dessa mål syns även i trafikplaneringen i området, där kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken och bilpoolerna har sin egen roll.

Att bilar används gemensamt har många nyttor. Mindre trafikmängder bidrar till minskade trafikstockningar, bättre trafiksäkerhet samt reducerade trafikutsläpp och kostnader. Och då man till exempel ersätter andrabilen med en bilpoolsbil minskar parkeringsbehovet, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.

Staden kan främja bilpooler

Trots att verksamheten med bilpooler främst framskridit inom den privata sektorn, kan affärsverksamheten också främjas av staden till exempel genom parkeringsstyrning och planläggning. I Skansen främjas bilpoolernas lönsamhet genom att möjliggöra ett mindre antal nya bilparkeringsplatser i de områden där det finns en bilpoolsbil tillgänglig. De insparade kostnaderna för parkeringsplatser kan användas för att främja bilpoolerna.

Bilpoolerna lönsamma för dem som kör lite

Utredningen visar att en bilpoolsbil är ett förmånligare alternativ till egen bil om det årliga antalet körda kilometrar är litet. Enligt utredningen går gränsen vid cirka 6 000–12 000 kilometer.  En bilpoolsbil är därför ett ekonomiskt potentiellt alternativ för dem som kör bil lite eller för att ersätta en andrabil i familjen som används endast sporadiskt.

Modellen undersöktes för Skansen – också andra områden lockar

I modellen som undersöktes för Skansen inleds bilpoolservicen med en bil i köpcentret. Tjänsten utvidgas ett kvarter åt gången i takt med att byggandet av stadsdelen fortskrider till att omfatta en helhet av sju bilar och fyra serviceställen.

I utredningen konstaterades att det också finns andra potentiella områden för bilpooler i Åbo. I synnerhet Port Arthur och Studentbyn skulle snabbt kunna utnyttjas för detta ändamål. Med tanke på invånarantalet skulle därtill hela centrumområdet samt Runosbacken och Kråkkärret kunna lämpa sig för detta ändamål.

www.turku.fi/sv/den-nya-stadsdelen-skansen

Stadsdel/Område: