Staden ville höra invånarnas åsikter om den planerade stadsdelen Skansen. Cirka 900 svar lämnades in, av vilka 80 procent ansåg att de kunde tänka sig att någon gång bo i Skansen. De som svarade uppfattar Skansen som ett ställe med bland annat rimligt prissatta bostäder, bra service samt grön- och rekreat-ionsområden.

Staden fick in ungefär 900 enkätsvar. Bland alla som svarat lottade man ut en stilig, inhemsk Pelago-cykel. Cykeln gick till Krista Varjonen som redan tidigare följt utvecklingen av Skansen.

– Det är bra att gemenskap och goda kollektivtrafikförbindelser lyfts fram vid planeringen. Nuförtiden är den ekologiska aspekten väldigt viktig, berättar Varjonen.

Publikevenemangen lockade en stor skara intresserade stadsbor och planerna fick entusiastisk och positiv respons. Enkätsvaren och responsen från evenemangen är värdefulla och tas i beaktande vid den fortsatta planeringen.

Skansen intresserar invånarna

Cirka 80 procent av dem som svarade på enkäten berättade att de kunde tänka sig att någon gång bo i Skansen. Detta är en utmärkt utgångspunkt för planeringen.

Stadsborna tillfrågades om vad de tycker är viktigt i Skansens bostadsområde. Mest uppskattade man de goda trafikförbindelserna, närrekreationsområdena och att tjänsterna ligger nära. I Skansens nya bostadsområde har dessa saker en stor betydelse.

Enligt planerna ska Skansen bli en gemenskaplig stadsdel där invånarna upplever det som naturligt att umgås och möta varandra. Med hjälp av enkäten undersöktes hurdana gemensamma lokaler och tjänster invånarna önskar sig i området. Bland önskemålen lyftes särskilt fram picknickområden, hobbyrum och gemensamma lokaler i husbolagen samt möjlighet till stadsodling.

Bra service och boende i Skansen

Därtill fick de som svarade med egna ord ange den viktigaste enskilda orsaken till att de skulle flytta till Skansen. I svaren betonades goda trafikförbindelser, rimligt prissatta bostäder, bra service, den ekologiska aspekten, grön- och rekreationsområden, närheten till naturen och vackra byggnader.

– I samband med planeringen av Skansen har vi flera gånger fört olika diskussioner med olika befolkningsgrupper. Den respons vi får inverkar alltid på planerna. Det är glädjande att se att planerna lever upp till förväntningarna och att de upplevs som fascinerande.  Tack vare den stora mängden enkätsvar och enskilda idéer kommer vi att vara sysselsatta en god tid med intressant och inspirerande material, berättar projektchef Oscu Uurasmaa.

Text: Janne Rinne
Bild: Pia Partanen