Genom Åbotillägget för sysselsättning stöder man övergångsarbetsmarknaden och hjälper långtidsarbetslösa Åbobor att bli sysselsatta på den öppna marknaden. Åbotillägget betalas till arbetsgivare och är avsett att täcka kostnaderna för att anställa arbetstagare.

Stadsfullmäktige beslutade den 11 april 2016 att bevilja 480 000 euro för att täcka utgifterna för det förhöjda Åbotillägget. Avsikten är att detta belopp ska trygga de viktigaste funktionerna hos allmännyttiga föreningar och stiftelser efter att den statliga lönesubventionen till föreningar tog slut i Egentliga Finland i mars 2016.

Eftersom föreningsverksamheten är omfattande och en stor mängd föreningar är i behov av arbetskraft, ansöker man om Åbotillägget för sysselsättning med en separat ansökan. På basis av dessa ansökningar fattar servicecentralen för sysselsättning beslut om vem som kommer att beviljas stöd. Namnet på den som ska sysselsättas behövs ännu inte i ansökningsskedet: i detta skede ansöker man endast om en stödkvot för de personer som kommer att anställas.

Förutsättningar för beviljande av Åbotillägget för sysselsättning:

  • föreningen (eller stiftelsen) anställer en Åbobo som fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar
  • arbetstiden är minst 18 timmar per vecka
  • arbetsavtalet iakttar kollektivavtalet för branschen
  • tillägget beviljas i mån av möjlighet för anställning av 1–2 personer per arbetsgivare
  • som ett ytterligare villkor förutsätts att föreningens verksamhet producerar social-, hälso-, kultur- eller motionstjänster eller andra välfärdstjänster som gagnar Åboborna.

Som merit räknas:

  • arbetsinsatsen av den som sysselsätts främjar föreningens verksamhet
  • sysselsättningsförutsättningarna för den som sysselsätts ökar under anställningsförhållandet och planer om fortsatt sysselsättning gås igenom med honom eller henne

Tillägget för lönekostnader betalas ut på basis av på förhand meddelade lönekostnader, dock högst 1 600 euro per månad. Föreningen lämnar in uppgifter om lönekostnaderna i efterskott varannan månad så att beloppet av utbetalda tillägg och egentliga kostnader kan kontrolleras.

Ansökningstiden går ut den 3 juni 2016 kl. 16.

Nyckelord: