Den högsta avgiften i heldagsvården är 290 euro per månad och för andra barnet i samma familj avgiften är 261 euro. Dagvårdsavgiften bestäms fortfarande utifrån familjens storlek, inkomster och den överenskomna vårdtiden enligt vårdavtalet.

Nämnden för fostran och undervisning godkände den 6 april 2016 en indexhöjning av klientavgifterna i barndagvården och de inkomstgränser som tillämpas när avgiften fastställs från och med 1 augusti 2016. Dagvårdsavgiften bestäms fortfarande utifrån familjens storlek, inkomster och den överenskomna vårdtiden enligt vårdavtalet.

Den högsta avgiften i heldagsvården är 290 euro per månad och för andra barnet i samma familj avgiften är 261 euro. Dagvårdsavgiften bestäms fortfarande utifrån familjens storlek, inkomster och den överenskomna vårdtiden enligt vårdavtalet.

I tabellen visas familjestorleken och motsvarande inkomstgränser från och med 1 augusti 2016. Om familjen består av flera än sex personer läggs en summa på 138 € till den inkomstgräns som ligger till grund för fastställandet av avgiften för varje påföljande minderårigt barn i familjen.

Uppskatta dagvårdsavgiftens storlek med avgiftskalkylatorn: Räkneverk för uppskattning av dagvårdsavgifter

Familjens storlek / personer

Inkomstgräns €/mån

Högsta avgiften %
2140311,5
317309,4
420537,9
521917,9
623287,9

Exempel: Det finns två vuxna och tre barn i familjen. Barnen är i kommunal heldagsdagvård. Familjens bruttoinkomster är sammanlagt 4 000 euro/mån.

 

  • Från inkomsterna dras en summa av enligt tabellen: 4000 euro – 2191 euro = 1809,00 euro.
  • Avgiften för det yngsta och det följande barnet är enligt tabellen 7,9 % x 1 809,00 euro = 142,91 euro/mån.
  • Avgiften för det äldsta barnet är 20 procent av det yngsta barnets, alltså 20 % x 142,91 euro = 28,58 euro/mån.
  • Familjens vårdavgifter är sammanlagt 142,91 euro + 142,91 euro + 28,58 euro = 314,40 euro/mån.

 

I augusti får familjen beslut om dagvårdsavgifterna

Om inkomsterna har förändrats sedan den senaste avgiftsgranskningen ska familjen lämna in de nya inkomstuppgifterna före början av augusti via e-tjänst inom småbarnsfostrandagvård
eller per post, adress Utbildning och dagvård, Dagvårdsavgifter, Bp 362, 20101 Åbo.

En familj som förut har betalat högsta avgiften kan också ha nytta av att lämna in uppgifter om inkomsterna.

Det nya avgiftsbeslutet skickas till alla klienter under augusti. Det är bra att kontrollera beslutet, för en ändring av inkomstgränsen kan kännbart påverka vårdavgiften. Hos vissa familjer stiger avgiften, hos andra sjunker den.