Den nya läroplanen som tas i bruk i augusti har redan under en tid etablerats i alla Åboskolor. De riksomfattande grunderna för läroplanen fungerar som en ram för de kommun- och skolspecifika planerna och lämnar rum för en dialog mellan lärare och elever. I synnerhet undervisningens innehåll kommer att väljas tillsammans med eleverna.

I all verksamhet i grundskolorna i Åbo strävar man till att stärka varje elevs upplevelse av delaktighet.
– Delaktighet betyder att eleven är en jämbördig medlem av skolgemenskapen och att hens handlingar har betydelse. Eleven kan även påverka sin omgivning och gemensamma angelägenheter, berättar Tuija Vänni, som fungerar som LP2016-koordinator inom Åbo stads bildningssektor.

Eleven handleds i att göra val och påverka sin egen inlärning och skolgång samt att hitta de bästa sätten för just hen att arbeta och lära sig.

– Eleverna uppmuntras att ta ansvar om sina egna angelägenheter och att samarbeta med andra. De deltar i att planera undervisningen och utvärdera inlärningen. Eleverna får verkligen säga sitt om vad de gör i skolan, lovar Vänni.

Elevernas delaktighet förverkligas även representativt i elevkårens styrelse, där man övar på demokratiskt beslutsfattande.

Från bedömning till utvärdering

Den nya läroplanen ger skolorna och eleverna nya möjligheter. Den riksomfattande läroplanen har fastställt inlärningsmål, men det har varit kommunernas uppgift att fördjupa dessa mål och dela in dem enligt årskurs i alla läroämnen.

­– Man har gått över från bedömning av eleven till utvärdering av inlärningen. Då funderar man tillsammans med eleven på hur väl hen uppnått de mål som beskrivs i läroplanen, berättar Vänni.

Ett av de läroämnen som förnyats mest är handarbete: eleverna för en elektronisk inlärningsdagbok och granskar sin egen inlärningsprocess genom den. Läraren ger dem inte en färdig fågelholk eller virkad pannlapp som modell, utan eleverna får själva planera och genomföra verk som skapas av flera olika material och som kombinerar metoder från textil- och slöjdarbeten. Läroämnet kallas också handarbete ända till grundskolans slut.

Under förra läsåret utvecklade grundskolorna i Åbo sin verksamhetskultur genom projektverksamhet. De verksamhetsmodeller som utvecklades i skolorna och som konstaterades fungera väl har nu införts i beskrivningarna av verksamhetskulturen i skolornas läroplaner. Under hösten 2016 publiceras idékort som stöd för den nya verksamheten.

Möjligheter att lära sig nytt

Resultatområdeschef Outi Rinne vid Åbo stads bildningssektor är ivrig över den nya läroplanen.

– Vi är en stor grupp som arbetat med den nya läroplanen i flera år. Nu får vi äntligen utnyttja den i praktiken. Det här är en fantastisk möjlighet som förhoppningsvis kommer att inspirera arbetsgemenskaper till pågående diskussion och till att lära sig nytt tillsammans med eleverna, hemmen och hela skolgemenskapen. Läroplanen utvecklas hela tiden genom att man prövar på och delar med sig av sina erfarenheter. Tack till er alla som deltog i LP-arbetet för er insats för läroplansarbetet och för framtidens grundskola!

Man kan bekanta sig med LP2016 Åbo stads läroplan och de skolspecifika läroplanerna här: http://blog.edu.turku.fi/ops2016/

Nyckelord: