Stadsstyrelsen i Åbo har beslutat att avslå konstföreningen Turun Lasten ja Nuorten Kuvataideyhdistys ry:s rättelseyrkande på stadsdirektörens beslut enligt vilket återstoden av det understöd som reserverats för skolan Turun Kuvataidekoulus lokalkostnader i 2016 års budget inte erläggs.

Enligt det beslut som fattades av Åbo stads kulturnämnd tidigare denna månad beviljade man inte heller verksamhetsbidrag för skolans verksamhet under resten av året. Utifrån de utredningar som erhållits fanns det inga förutsättningar för beviljandet av bidraget. Skolans läroplan har godkänts av Åbo stads kulturnämnd i våras.

I Åbo verkar också en andra aktör som ger grundläggande utbildning inom bildkonst och som understöds av Åbo stad. Därutöver har kulturnämnden godkänt dess läroplan. Staden försöker se till att den grundläggande utbildningen inom bildkonst fortsätter på tillräckligt bred basis.

Stadsstyrelsen behandlade ärendet på sitt möte måndagen 22.8.2016.