Det behövs såväl språkutbildning som arbetskraftstjänster och fritidsverksamhet så att invandrare med olika bakgrund ska kunna integreras i Åbo och det finländska samhället.

Informationsmöten och webbinnehåll för informationsbehov

För att svara på invandrarnas informationsbehov har man nu på hösten inlett en serie informationsmöten om Åbo. Den genomförs i samarbete med Åbo stad och arbetskraftsförvaltningen.

Det tolkade mötet är avsett för sådana som beviljats asyl, kvotflyktingar och sådana som kommit genom familjeåterförening till landet. Efter sommaren har cirka 250 personer kommit till Åbo.

PÅ webbsidorna finns information om invandrartjänsterna i Åbo. Information finns också på större invandrargruppers modersmål.

Med integration avses en interaktion mellan invandraren och samhället där invandraren tillägnar sig de kunskaper och färdigheter som behövs i det finländska samhället och arbetslivet. Med integrationsfrämjande däremot avses ett aktivt främjande och stödjande av integration.

Enligt lagen om främjande av integration är en av kommunernas uppgifter att på det generella planet ansvara för integrationen och samordnandet av de integrationstjänster som ordnas av alla aktörer.

- Vi strävar efter att samarbeta på ett vettigt sätt i regionen, sammanfattar Maarit Luukkaa, utvecklingschef för invandringsarbete inom Åbo stads koncernförvaltning.

Integrationsfrämjande är ett brett fält helt enkelt därför att de som flyttar hit utgör en heterogen grupp. Till Finland flyttar man först och främst på grund av arbete, studier eller familj; dessutom flyttar t.ex. asylsökande till landet.

- Det finns inte bara en enda modell för integrationsfrämjande. Mycket beror på vilken befolkningsgrupp invandraren tillhör, är han eller hon med i eller utanför arbetslivet, säger invandrarkoordinator Sari Kanervo vid Åbo stad. 

Integrationsplan hjälper med de första stegen mot integration

En viktig samarbetspartner som också nämnts i integrationslagen är arbetsförvaltningen. Exempelvis vuxna som beviljats asyl anlitar i regel till en början arbetsbyråns tjänster vid sidan av kommunens tjänster.

På arbets- och näringscentralen, stadens utlänningsbyrå eller i samarbete dem mellan utarbetas en individuell integrationsplan för dem som kommit som asylsökande eller genom familjeåterförening till Finland. 

Syftet med integrationsplanen är att invandraren på egen hand kan delta i samhället

Maarit Luukkaa

Enligt Maarit Luukkaa är syftet med integrationsplanen att invandraren på egen hand kan delta i samhället och utnyttja dess möjligheter. För många är språkutbildningen en viktig del av integrationsplanen.

Utlänningsbyrån tar hand om hälsovårds- och socialärenden för dem som kommit hit som asylsökande genom att erbjuda dem tolkning på sitt eget modersmål. Varje asylsökandes individuella behov utreds av utlänningsbyrån.

För barnfamiljer är skolan och småbarnsfostran viktiga. Dessutom ordnas egen verksamhet för dem som står utanför arbetslivet, t.ex. för pensionärer och hemmafruar.

Föreningar kompletterar stadens utbud

Stadens fritidssektor erbjuder skräddarsydda tjänster för nya invånare. Det kan handla t.ex. om att delta i motionsgrupper eller att bekanta sig med den filharmoniska orkesterns verksamhet. Betydelsen av fritidssektorn betonas hos de invandrargrupper som inte har någon annan kontakt med stadens tjänster till skillnad från dem som kommit hit på grund av arbete eller studier.

Tredje sektorn dvs. föreningarna kompletterar den verksamhet som kommunen erbjuder. Det är viktiga aktörer när det gäller att stödja människornas personliga liv.

- Åbo har ett exceptionellt brett och livligt föreningsfält, berömmer Maarit Luukkaa.

Centrala samarbetspartner inom tredje sektorn är bl.a. Sondip ry som är en paraplyorganisation för föreningar grundade av invandrare samt föreningen Yhdessä som är gemensam för både finländare och invandrare. 

Nya projekt i integrationsarbetet

Ökningen av antalet asylsökande i fjol satte också fart på integrationsarbetet. I Åboregionen håller på att startas flera nya integrationsprojekt.

Maarit Luukkaa tar upp t.ex. Baana-projektet som startades av Humanistiska yrkeshögskolan i september 2016. Målet är att på ett konkret sätt underlätta för invandrarna att komma in i arbetslivet med staden som partner.

Projektet Bättre tjänster för invandrare som genomförs av Åbo stads välfärdssektor tillsammans med flera samarbetspartner går ut på att hitta olika sätt att med fokus på klienten lösa mentalvårds- och missbrukarproblem hos invandrare.

  • Artikelserien Åbo integrerar berättar i fortsättningen mer om vilken roll arbetskraftstjänsterna, utbildningen, dagvården och föreningsverksamheten spelar i integrationsarbetet.

 

Text: Elina Teerijoki
Photo: Joonas Mäkivirta