Åbo stadsdirektör Aleksi Randells budgetförslag och verksamhetsmål för 2017 har publicerats. I 2017 års budgetförslag finns 1,0 miljarder euro för användning. Budgetförslaget uoppvisar ett underskott på 19,3 miljoner euro. Stadens nettoskuld minskar med 35 miljoner euro. Stadens kommunalskatteprocent förblir oförändrad på 19,50 procent.

Tidtabell för behandling av budgetförslaget:

  • Åbo stadsfullmäktiges seminarium 17.10.2016
  • Åbo stadsstyrelse 24.10.2016
  • Åbo stadsstyrelse 7.11.2016
  • Åbo stadsfullmäktige 14.11.2016

Beredningen av Åbo stads ekonomiplan har styrts av följande riktlinjer som stadsfullmäktige har fattat beslut om hösten 2011: ekonomin kommer att balanseras i enlighet med stadsfullmäktiges beslut före 2018, årsbidraget täcker avskrivningarna för investeringarnas del och nettoskulden ökar i måttlig takt.

Ekonomiplanen för 2017 täcker en del av målen. Den allmänna ekonomiska utvecklingen och de statliga åtgärder som kommit till kännedom efter fastställandet av de ekonomiska planeringssiffrorna har haft negativa effekter på stadens inkomst- och kostnadsstrukurer vilket gör att alla mål inte kan uppnås.

- I allmänhet kan utvecklingsutsikterna i verksamhetsmiljön betecknas som lovande i Åboregionen. Enbart utvecklingen av orderstocken på varvet ger möjligheter till det ekonomiska uppsvinget men stadens ekonomiska situation har en längre tid varit utmanande och effekterna av konkurrenskraftsavtalet stramar åt ekonomin ytterligare, beskriver Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

Konkurrenskraftsavtalet har en negativ effekt på 14,7 miljoner euro i fråga om Åbo stads ekonomi. Summan består av sänkta arbetsgivaravgifter, nedskärningar i semesterpenningen, förlängning av arbetstiden, effekter på kommunalskatteintäkterna och statsandelarna.

- En del av de åtgärder som staten vidtagit för att balansera den offentliga ekonomin är exceptionella i den meningen att kommunernas interna finansiering skärs ner utgående från utvärderingsgrunder och att det inte finns någon säkerhet om verkliga effekter av besparingarna. Av den anledningen har den svaga utvecklingsprognosen för den interna finansieringen blivit en av de största utmaningarna under ekonomiplaneperioden vi sidan av sysselsättningsläget, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

Stadens personal har arbetat förtjänstfullt för att dämpa utgifterna.

Aleksi Randell

I Åbo stads budgetförslag för nästa år kommer man inte uppnå ekonomiplaneperiodens mål att balansera ekonomin före 2018 utan Åbo är tvungen att vidta ytterligare åtgärder. Detta innebär möjligen en tilläggsbudget och kapitalåterbäringar för 2017 samt även under ekonomiplaneperioden 2017-2020.

Personalplanen som ingår i budgetförslaget minskar antalet årsverken med 84 årsverken 2017. Annars har utvecklingen i fråga om årsverken framskridit väl och Åbo har på ett systematiskt sätt lyckats minska antalet årsverken såsom planerat.

Staden har lyckats balansera sin ekonomi

Åbo har lyckats dämpa ökningen av driftsutgifterna väl. Staden ökar effektiviteten ytterligare genom att utveckla verksamheten internt. Utvecklingen av nettoutgifterna för driftsekonomin har varit ett problem under de senaste åren. Stadens sektorer har ändå arbetat ihärdigt för att balansera ekonomin. År 2017 får utgifterna öka med 0,6 procent vuojämfört med 2016 års budget.

Nämnderna och direktionerna följde i huvudsak de fastställda planeringssiffrorna. För stadsstyrelsens del har man gjort tilläggssatsningar på skötseln av sysselsättningen och dessutom har man förberett sig på storevenemang kring jubileumsåret Finland 100 samt samt reformationens märkesår.

Kostnadsutvecklingen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har under de senaste åren varit exceptionellt hög gentemot det allmänna ekonomiska läget. Betalningsandelarna till sjukvårdsdistriktet har utan undantag överskridit den genomsnittliga ökningen på 3,8 procent som uppställdes som mål 2012. Åbo stad förutsätter att sjukvårdsdistriktet vidtar åtgärder varmed stadens betalningsbelastning minskas med ca tre miljoner euro. Dessutom ska den regelbundna växelverkan mellan staden och sjukvårdsdistriket återupptas.

Investeringar och finansiering

Åbo stads bruttoinvesteringar uppgår enligt budgetförslaget till 107 miljoner euro 2017 och 92 miljoner euro 2017. De viktigaste investeringarna år 2017 är renoveringen av stadsteatern, renoveringen av Samppalinna simstadion, Bollhallen, allaktivitetshusen i Syvälahti och S:t Marie.

Den interna finansieringen av den egentliga verksamheten och investeringarna räcker inte till för att täcka de utgifter som de för med sig. Kassaflödet för verksamheten och investeringarna uppvisar i huvudsak överskott på 35 miljoner euro tack vare överlåtelsevinster. Utlåningen beviljas 166 miljoner euro och den långfristiga skulden avkortas med 5 miljoner euro. För att finansiera utlåningen tar man upp ett nytt långfristigt lån lån 100 miljoner euro.

Enligt ekonomiplanen 2017-2020 ökar skulden med 40-65 miljoner euro per år. År 2017 minskar nettoskulden med 35 miljoner euro. För att man ska kunna hålla sig till de ramar som stadsfullmäktige gett måste nettodriftsutgifterna öka måttligt.

Läs hela budgetmeddelanden

Åbo stadsdirektör Aleksi Randells budgetförslag (pdf, på finska)