Åbo växer så det knakar. Invånarantalet har redan tio år i rad vuxit så att den årliga tillväxten varit snabbare än året innan. Befolkningsökningen och den positiva utvecklingen inom näringslivet har lett till att byggandet i Åbo sker i rekordfart.

Folkmängden i Åbo har under de senaste tio åren vuxit med cirka 10 000 invånare. Statistiken visar att det fanns 185 908 stadsbor vid slutet av förra året.

År 2007 minskade invånarantalet något. Efter det har invånarantalets procentuella tillväxt stigit årligen och i fjol översteg den en procent och utgör sammanlagt 2084 invånare. År 2015 hade Åbo den förhållandevis snabbaste tillväxten i flyttningen inom landet.

- Tillväxten i Åbo befrämjas av de stora framgångarna inom näringslivet. Speciellt tillväxtutsikterna för dem som verkar inom läkemedels- och marinindustrin ökar tilltron för framtiden i Åbo, säger Åbo stadsplaneringschef Timo Hintsanen.

Åbo stad stöder tillväxten inom näringslivet genom olika samarbetsnätverk och -överenskommelser. Till exempel aktörerna inom marinindustrin sammanlänkas genom programmet Blue Growth, Åbo är aktivt med i samarbetsforumet Den Nordiska tillväxtzonen som gäller hela södra Finland och MBT-avtalet gällande markanvändning, boende och trafik befrämjar tillväxten genom att stöda en integrerad stadsutveckling.

Stadens egna spetsprojekt såsom utvecklingen av centrum och byggandet av vetenskapsparken Kampus i Kuppis sätter fart på verksamheten.

- De lyftkranar som syns överallt i staden vittnar också om byggarnas tro på framtiden.

Generalplanen strävar till att Åbo ska växa genom en kompletterande och tätare bebyggelse och vi tror att det kommer att öka stadens livskraft ytterligare. Arbetsplatserna, servicen och människorna koncentreras till centrum, berättar Timo Hintsanen.

Åbo bygger i rekordfart

Byggnadstillsynen i Åbo för statistik över bland annat antalet bygglov och antalet bostäder och våningsytan i bygglovsansökningarna. Speciellt våningsytan och antalet bostäder är i stark tillväxt.

- Jag har inte sett en motsvarande tillväxt under mina femton år i tjänsten. Antalet nybyggen har ökat i hisnande takt under slutet av 2015 och i synnerhet antalet bostadsbyggen har ökat kännbart under 2016, säger Åbos ledande byggnadsinspektör Reima Ojala.

I år har det beviljats flera bostadsbygglov än någonsin förr under de senaste tio åren trots att ett par månader ännu återstår av året. De är redan nu nästan dubbelt så många som under det näst livligaste året det senaste decenniet. Det har redan beviljats 2182 bygglov i år, mot 1140 stycken år 2011.

Planering säkrar en framtida tillväxt

Planeringen öppnar vägen till en framtida tillväxt. Just nu möjliggör de aktuella detaljplanerna byggandet av 715 000 våningskvadratmeter för sammanlagt 14 300 nya invånare. De anhängiga planerna ger boendemöjligheter för 22 700 invånare och i stadens program för planering och utveckling siktar man på cirka 28 700 nya invånare inom de närmaste decennierna.

- Med de aktuella och anhängiga detaljplanerna och kommande objekt i stadsplaneringen kan man förverkliga 3,2 miljoner våningskvadratmeter för nästan 65 000 invånare. Detta möjliggör en betydligt större tillväxt än man förberett sig på i generalplanen fram till år 2029, berättar sektordirektör Christina Hovi från miljösektorn.

Genom planering skapar man också förutsättningar för näringslivet att utvecklas. De gällande detaljplanerna gör det möjligt att bygga cirka en miljon våningskvadratmeter för näringslivets behov. 73 % av reserveringarna i planerna är för industri och logistik, 17 % av byggrätten är vikt för affärs- och företagsutrymmen och 10 % för kontor.

De anhängiga och programmerade detaljplanerna innehåller byggrätt för uppskattningsvis knappa 1,4 miljoner våningskvadratmeter för näringslivsfunktioner. Av denna byggrätt är 47 % industri och logistik, 37 % kontor och 16 % affärs- och företagsutrymmen.

- Med ett ambitiöst planeringsprogram kan man förverkliga en smidig tillväxt som motsvarar efterfrågan också i framtiden, säger Christina Hovi.