Utställningen visar hur ordensväsendet fungerar, och varför det finns olika klasser i en riddarorden.

Åbo stads historiska museums mynt- och medaljkabinett grundades som en egen utställningsavdelning redan år 1893 i förborgen på Åbo slott. År 1962 inköptes lektor Johan Jakob Huldéns Fennica-medaljsamling och år 1987 deponerades Åbo akademis samlingar i muséet. År 1969 tillfogades till muséet konsul Eric Oscar Wikeströms ryska ordenssamling och 1974 Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordenskapitels samling. Den nuvarande basutställningen är från år 1998 och fördelar sig i tre avdelningar: Mynt och sedlar, d.v.s. betalningsmedel, händelse- och personmedaljer samt ordnar och utmärkelsetecken.

När det förnyade mynt- och medaljkabinettet öppnades i mars 1998 tillfogades som nyhet en tredje avdelning ordnar och utmärkelsetecken. Det var dock en temporär presentation med användande av gammal inredning. Den ursprungliga utställningsplanen kunde då inte förverkligas. Nu har den äntligen färdigställts enligt den ursprungliga planen och presenterar belöningsväsendet i det kejserliga Ryssland och det självständiga Finland. Därtill visas Finlands övriga officiella och halvofficiella utmärkelsetecken.

Finlands Vita Ros ordenskapitel beslöt år 1937 att skapa en egen samling av finska utmärkelsetecken och tanken var att skapa ett eget museum om ordensväsendet och dess historia. Samlingen utökades under 1940- och 1950-talen. Museiprojektet blev dock aldrig förverkligat.

Fosterlandet belönar brukar man säga. Det svenska ordensväsendet inrättades år 1748 och bland de första mottagarna fanns flera finnar. När Finland blev ett storfurstendöme år 1809 så föll det sig naturligt att det ryska belöningsväsendet togs i bruk även i vårt land. I utställningen visas hur de ryska ordnarna delades ut under åren 1897-1917. Nytt i denna utställning är att man visar hur ordensväsendet funktionerar, varför det finns olika klasser i en riddarorden och, hur dessa svarar mot tjänsteställning eller militär grad i det dåvarande och vår tids samhälle. Historiska museets mynt- och medaljkabinett under Åbo museicentral är det enda museum som presenterar en dylik basutställning i Finland och Skandinavien.

Stadsdel/Område: