Katedralskolan i Åbo och den finländska utbildningen firade 740 år fredagen den 18 november i Åbo domkyrka och Åbo konserthus. Samtidigt publicerades en historik om Katedralskolan som skrivits av skolans tidigare rektor Bertel Wahlström.

 I Katedralskolan och finländska utbildningens 740-årsjubileum möttes den finländska utbildningens historia, nutid och framtid. Under dagen öppnades dörrarna till Katedralskolan som genomgått en grundläggande renovering. Blickarna riktades mot framtidens utbildning men också tillbaka till gångna tider och utbildningens tidiga skeden.

Eleverna med i festyran

Festen inleddes stämningsfullt i Åbo domkyrka, där den svenskspråkiga festgudstjänsten ägde rum och ärkebiskop John Vikström höll sin predikan. Vikström betonade i sitt tal vikten av lärande och tolerans.

Bild: Lauri Tiikasalo

 

Huvudfesten ägde rum på Åbo konserthus. Festens program byggdes upp kring musikbetonade programnummer som framfördes av studerande samt intressanta talare. Katedralskolans studerande, musikgymnasiets orkester samt blandade kören Camis som leddes av Kari Jantunen, stod för musiken.

Huvudfesten inleddes av Katedralskolans rektor Marianne Pärnänen, som gladde sig över att skolbyggnaden renoverats: ”Vi återvänder inspirerade till Kattan. Väggarna andas historia, även om ytorna fått ny glans”.

På festen framförde också två studerande en kavalkad om bildningshistorien i Åbo. Kavalkaden tog publiken tillbaka i tiden och knöt samman historia och nutid. Deltagarna i kavalkaden representerade helt olika generationer men trots detta kom överraskande likheter mellan dem fram. Charlotta Palm och Lukas Wulff lyfte i sin intensiva dialog på ett roligt sätt fram generationsskillnader och utbildningens historia i Åbo.

Katedralskolans tidigare rektor Bertel Wahlström berättade i sitt tal om historiken, den händelserika arbetsprocessen och sökandet efter information: ”Tillgången till källmaterial var god och det fanns mycket material”. I historiken belyser Wahlström skolans begynnelsetider då studierna och undervisningen var väldigt annorlunda jämfört med dagens läge. Kyrkans närvaro i undervisningen var stark och till dagsprogrammet hörde att eleverna deltog i kyrkliga evenemang. Skoldagarna var också långa i jämförelse med dagens läge: undervisningen började klockan fem på morgonen och slutade först klockan fem på eftermiddagen. Undervisningen stödde sig främst på att eleverna lärde sig innehållet utantill och repeterade. Skolmästaren, dvs. rektorn, fick stöd i undervisningsarbetet av längre hunna elever eller personer som precis utexaminerats. De kallades för hörare och deras huvudsakliga uppgift var att ordna förhör och repetition för de yngre eleverna.

Kuva: Lauri Tiikasalo

Festtalet hölls av minister Christoffer Taxell. Taxell inledde och avslutade sitt tal med att kraftigt betona att ”utbildning är det bästa sättet att förändra världen”. Taxell uttryckte starkt stöd för den grundläggande utbildningen eftersom den erbjuder alla likvärdiga möjligheter, oberoende av om eleven är bosatt i Utsjoki eller i skärgården.

Åbo biskop Kaarlo Kalliala berättade att domkapitlet vid Åbo ärkestift är lika gammalt som Katedralskolan. ”Trots att vi nu firar en historisk, traditionsrik skola, bör vi inte fastna i det förflutna utan istället tillsammans i samma takt gå en sådan väg som stödjer god kommunikation och gott samarbete mellan barn, unga och vuxna”.

Ungdomsfullmäktiges ordförande Alexis Vartiainen avslutade festen med att uppmana lärarna att komma ihåg vikten av kommunikation och interaktion i en tid då digitaliseringen allt mera tar över. Vartiainen betonade också att utbildningens grund lagts för länge sedan och att detta bör tas i beaktande i undervisningen. Studerandena Ada Pajari och Oliver Engblom från Katedralskolan fungerade som huvudfestens konferencierer.

Bild: Lauri Tiikasalo

 

Feststämningen kan återupplevas på Twitter med hashtagen #Kattan740. Ett bildkollage från festligheterna publiceras på bildningssektorn Facebook-sida i början av denna vecka.

 

Nyckelord: