De tilläggsprover (materialprover, luftprover) som togs efter asbestfyndet den 27 december 2016 har blivit analyserade.

Av tilläggsproverna framgick att det förekommer asbesthaltigt spackel i vissa utrymmen samt dammet som spridits i samband med rivningsarbetet i vissa utrymmen innehåller asbest. Asbesthalten är mindre än befarat.

Arbetet har avbrutits för den tid asbestsaneringen pågår. Saneringen har inletts och framskrider enligt planerna. Hur saneringen påverkar tidtabellen i sin helhet och de påskyndade åtgärderna har utretts med projektledningsentreprenören och det har konstaterats att det fortfarande är möjligt att knappa in på tidtabellen.

För att man efter asbestsaneringen ska kunna arbeta i saneringsdelen måste man ge de anställda på arbetsplatsen en asbestutbildning som påbörjats i samarbete med Åbo yrkeshögskola den här veckan och som fortsätter nästa vecka. Nästa vecka kan man redan öppna de första utrymmena som genomgått asbestsaneringen så att rivningsarbetet kan fortsätta.

För de anställda som eventuellt blivit utsatta för asbest kommer man överens om de fortsatta åtgärderna med företagshälsovården. Man har kommit överens om fortsatta åtgärder gällande städning och fortsatt arbete med regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland som man rapporterar till under arbetets gång.