Polisen i Sydvästra Finland har avslutat förundersökningen om G1-avdelningen på Kuppis sjukhus och ärendet går till åtalsprövning.

Polisen har informerat Åbo stads ledning om resultaten från förundersökningen och gått igenom fallet med stadsdirektör Aleksi Randell. Utifrån de uppgifter som kommit fram i förundersökningen har stadsdirektör Randell gett Åbo stads interna revision en anvisning om att komplettera den av den interna revisionsrapporten om ärendet. Åbo stads interna utredning om G1-avdelningen på Kuppis sjukhus blir färdig nästa vecka.

Efter det att den interna utredningen har blivit färdig bedöms vilka fortsatta åtgärder som ska vidtas härnäst. Därefter delges ärendet stadsstyrelsen. Förundersökningsrapporten Åbo stads interna utredning samt stadsledningens iakttagelser och åtgärder presenteras för stadsstyrelsen måndagen den 6 mars.

Helheten med G1-avdelningen på Kuppis sjukhus har senast behandlats i Åbo stadsstyrelse den 24 oktober 2016, då stadsstyrelsen fick en lägesrapport om ärendet. Polisen meddelade i oktober att den utvidgar förundersökningen till att omfatta även andra skötare än de på avdelning G1. Av den anledningen har man också väntat i Åbo tills förundersökningen har blivit färdig innan den interna utredningen behandlas i stadsstyrelsen.