Enligt en i Åbo genomförd färsk cyklingsbarometer understöder 96 procent av invånarna främjandet av cykling i Åbo. I den för första gången genomförda cyklingsbarometern utreddes invånarnas inställning till främjandet av cykling, samt cyklande invånarnas åsikter om cyklingsförhållandena och cyklingens kvalitet i Åbo. Ett särskilt intresse låg i vintercykling.

Åbo har som mål att bli en koldioxidneutral stad innan 2040, och smart trafik är en viktig del av denna helhet. Trafiken 2040 kommer framför allt att bestå av fotgängare, cyklister, eldriven kollektivtrafik och samutnyttjade fordon. Allt det här kommer man att kunna utveckla inom det internationella, EU-finansierade projektet CIVITAS ECCENTRIC som inleddes i början av september 2016, och vars funktioner även stöder stadens strategiska mål om att öka Åbo stads dragningskraft.

www.civitas.eu/eccentric

Cyklingsförhållandena i Åbo berör en stor grupp människor. Undersökningen visar att på somrarna cyklar 63 % av den vuxna befolkningen i Åbo minst en gång i veckan, och 74 % cyklar åtminstone ibland. I Åbo cyklar man även vintertid. Av den vuxna befolkningen cyklar 23 % då det finns snö och is på marken; 11 % av Åboborna cyklar regelbundet och 12 % cyklar oregelbundet på vintern. Dessutom cyklar 43 % av befolkningen året om då det inte finns snö och is på marken. Både sommar och vinter är det vanligast att cykla till jobbet eller studierna, och den viktigaste orsaken är att färdsättet är behändigt. 

Av Åbo stads invånare används cykel inom alla inkomstgrupper och utbildningsklasser. Cykeln kompletterar även andra färdsätt. Av dem som cyklar dagligen då det inte finns snö på marken använder 15 % dessutom dagligen kollektivtrafik, och 23 % använder också bil.

Invånarna som rör sig med cykel anser att Åbo är en ganska bra cykelstad:

Största delen av invånarna som använder cykel (86 %) är nöjda eller ganska nöjda med Åbo som cykelstad. Lika många är nöjda med hur smidigt det är at cykla (87 %), men färre personer är nöjda med cykelsäkerheten (77 %). 

Bland faktorerna som påverkar cykelupplevelsen orsakar antalet rutter i Åbo centrum som lämpar sig för cyklister mest missnöje. Missnöje uttrycktes även över bl.a. trafikledernas indelning, möjligheterna att parkera cyklar samt specialarrangemangen på cykellederna i samband med byggen. Det bör även uppmärksammas att var femte cyklist känner sig otrygg då de cyklar i Åbo. I Åbo centrum förekommer mer missnöje med cyklingsförhållandena än i resten av Åbo.

Av dem som cyklar året runt är 72 % nöjda eller ganska nöjda med cykelledernas vinterunderhåll i Åbo. Förbättringar önskas i synnerhet beträffande halkbekämpningen och avlägsnande av slask. Antalet vintercyklister skulle öka om de inte vore tvungna att cykla bland biltrafiken och om halkbekämpningen på cykelvägarna vore bättre.

Det bästa sättet att öka Åbobornas cykelanvändning är att satsa på säkerheten på parkeringsplatserna för cyklar, cykelnätets omfattning och enhetlighet samt cyklisternas säkerhet. Åboborna kunde tänka sig att använda stadscyklar om de fanns tillgängliga på lämpliga platser (74 %). Motions- och fritidscykling var de mest intressanta användningsändamålen.   

Forskningsmaterialet samlades in genom telefonintervjuer i november–december 2016, och samplet representerar Åbobor i åldern 18–74. Totalt gjordes 1 012 intervjuer. Undersökningen genomfördes av Otantatutkimus Oy på uppdrag av Åbo stad. Undersökningen är en av uppföljningsmätarna inom det internationella projektet CIVITAS ECCENTRIC där man utvecklar smarta och rena trafiklösningar i fem olika städer. Denna barometer genomfördes nu för första gången.

Läs mer om cyklingsbarometer här.