Under 2017 införskaffas nya surfplattor och datorer till alla Åboelever i fjärde och sjunde klass. Apparaterna fås för eget bruk under en användningstid på tre år. På detta vis kommer alla elever i klasserna 4–9 att ha en egen apparat från och med 1.8.2019.

Reformen av grundutbildningen och en stärkt digital inlärning är ett av de viktigaste spetsprojekten i Finland och regeringen stöder detta med en satsning på 121 miljoner euro. En ny typ av inlärning innebär stora förändringar i våra utbildningsstrukturer och i tankesättet inom utbildningen, vilket också förutsätts i den nya läroplanen.

Åbo en föregångare när det gäller att ta i bruk data- och kommunikationsteknik

– Vi är glada över att Åbo går i bräschen när digitalprojektet genomförs och vi i skolan får lära ut användning av data- och kommunikationsteknologi med dagens utrustning som en naturlig del av inlärningen och informationssökningen säger direktören för serviceområdet grundläggande utbildning, Tommi Tuominen.

– Med surfplattorna och datorerna strävar vi efter att arbeta mångsidigare och att reagera på utvecklingen i samhället. Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen betonar starkt att eleverna ska tillägna sig nya inlärningsfärdigheter samt data- och informationsteknik. Digital inlärning under den grundläggande utbildningen ger alla jämlika färdigheter till fortsatta studier och till exempel inför de digitala studentskrivningarna, konstaterar Tuominen.

Lärarna stöds i den digitala inlärningen genom kontinuerlig fortbildning

Det här kommande digitalprojektet i Åbo har förberetts genom en omfattande användarenkät där styrgruppen kartlade skolpersonalens önskemål och behov. Innan apparaterna skaffas ska lärarna få en introduktion och den tekniska beredskapen i läroanstalternas omgivning kartläggs.

– I första skedet säkerställer vi att läroanstalternas trådlösa datanätverk är tillräckligt täckande och att kapaciteten räcker till när mängden datorer och surfplattor ökar, berättar verksamhetsledare Jouni Paakkinen från Datorn i undervisningen - DIU-centralen.

– Vi har inlett stödjandet av personalen genom kontinuerlig utbildning och fortbildningar. Till verksamhetskulturen i den nya läroplanen hör också utbildning av tutorlärare, där vi fått bidrag från Utbildningsstyrelsen. Tutorerna cirkulerar i Åboskolorna för att stöda den digitala inlärningen, tillägger Paakkinen.

Surfplattor till lågstadieeleverna, bärbara datorer till högstadieeleverna

Planen är att de egentliga anförskaffningarna av apparater ska inledas genast i början av höstterminen. Totalt införskaffas ungefär 3 000 apparater för personligt bruk, varav hälften är surfplattor till fjärdeklassisterna och hälften är små bärbara datorer till sjundeklassisterna. I fortsättningen kommer alla elever i klasserna 4–9 att ha en egen surfplatta eller dator från och med höstterminen 2019. Dessutom kommer apparater för gemensamt bruk att köpas in till eleverna i klasserna 1–3.

Utvecklingen av digitala lärmiljöer och fortbildningar för lärarna kommer att fortsätta under den tid som digitalprojektet pågår. De existerande lärmiljöerna kommer absolut inte att glömmas bort och allt kommer inte att digitaliseras utan nya lösningar utvecklas kontinuerligt tillsammans med eleverna, vårdnadshavarna och undervisningspersonalen.

– Böckerna kasseras heller inte utan de traditionella och nya redskapen och metoderna ska stöda varandra, påpekar Tuominen.