Utifrån observationerna i den interna revisionsrapporten har Åbo stadsdirektör Aleksi Randell beslutat ge skriftliga varningar till tre tjänstemän i anslutning till verksamheten vid avdelning G1.

Åbo stads interna utredning av den äldrepsykiatriska avdelningen G1 är färdig. Rapporten samt därav följande åtgärder gällande arbetsledning och utveckling av den psykiatriska verksamheten läggs fram för stadsstyrelsen måndagen den 6 mars. Styrelsen föreslås anteckna ärendet för kännedom.

Utifrån observationerna i den interna revisionsrapporten har Åbo stadsdirektör Aleksi Randell beslutat ge skriftliga varningar till tre tjänstemän i anslutning till verksamheten vid avdelning G1.

I helheten kring verksamheten vid avdelning G1 kommer skriftliga varningar att delas ut till sektordirektör Riitta Liuksa, resultatenhetens direktör Jyrki Heikkilä och sakkunnigläkare Hilkka Virtanen.

Dessa tjänstemän har handlat på ett bristfälligt sätt när det gäller etableringen av förfaringssätt och anvisningar för den interna kontrollen inom sitt resultatområde eller sin sektor, informationen gällande misstankarna om missbruk samt uppföljningen och tillsynen av den dagliga verksamheten.

Enligt en undersökning som polisen i Sydvästra Finland gjort framkom det i tjänstemännens verksamhet inget som skulle ge polisen orsak att misstänka att en eller flera tjänstemän gjort sig skyldiga till ett straffrättsligt klandervärt förfarande.

Polisen har överlämnat förundersökningsprotokollet, i vilket tre manliga skötare misstänks för enskilda fall, till åtalsprövning. Enheten för juridiska ärenden vid Åbo stads koncernförvaltning har dessutom lämnat en begäran om undersökning gällande ett fall där en skötare misstänks för att ha misshandlat en patient vid årsskiftet 2015–2016. Detta fall gick vidare till åtalsprövning i maj 2016.

Dessutom har polisen överlämnat två förundersökningar till åtalsprövning sommaren 2016 enligt vilka en obehörig person arbetat som sjukskötare, trots att dennes studierätt vid yrkeshögskolan upphört och sjukskötarexamen inte slutförts.
- Åbo stad ber om ursäkt till de patienter på den äldrepsykiatriska avdelningen G1 som behandlats illa, samt dessa patienters anhöriga. Varje fall är ett fall för mycket och staden godkänner inte övergrepp mot patienterna, säger Åbo stadsdirektör Aleksi Randell.
- Vårdkulturen vid avdelningen var dålig 2013 och det har hänt att personer behandlats fel och övervakningen enligt den interna utredningen inte varit tillräcklig, säger Randell.
- Efter en lång och tung utredningsprocess står det dock klart att inga brott förekommit vare sig på avdelning G1 på Kuppis sjukhus eller på andra avdelningar på sjukhuset i den omfattning som det antytts i offentligheten, fortsätter Randell.

Den interna utredningen gällde fyra avdelningar

Åbo stad har låtit göra en intern utredning av den äldrepsykiatriska avdelningen G1 inom resultatområdet för den psykiatriska specialsjukvården. Bakom undersökningen låg tillräckligheten av de åtgärder som vidtagits på basis av en intern undersökning av välfärdssektorn som gjordes hösten 2013.

Syftet med undersökningen var att gå igenom behandlingen av de misstankar om missbruk som framkommit i utredningen, hur utvecklingsåtgärderna etablerats och hur väl den interna övervakningen fungerat både vad gäller informationsgången och iakttagandet av regler. Dessutom utreddes behandlingen av anmärkningar och klagomål i resultatenheterna.

Granskningen gjordes genom att intervjua sektorledningen, linjeledningen vid hälsostationerna – f.d. resultatområdet för den specialiserade sjukvården – samt läkare och vårdpersonal inom äldrepsykiatrin och avdelning G1. Den interna revisionen hade dessutom tillgång till promemorior, e-postmeddelanden, anteckningar och arbetsturslistor i anslutning till utredningen 2013 samt sammandrag, klagomål och anmärkningar gällande HaiPro-anmälningar.

Utöver avdelning G1 inriktades den interna utredningen också på avdelningarna A1, A3 och A6.

Stadsdirektören tackar avdelningarna för ork och krafter

Åbo stadsdirektör Aleksi Randell tackar personalen vid de äldrepsykiatriska avdelningarna på Kuppis sjukhus för att de orkat stå ut med den tunga processen.
- Åbo stad tackar personalen på Kuppis sjukhus för att den under ett år orkat jobba under extremt hård press som orsakats av den dåliga vårdkulturen och enskilda fall på en avdelning. Den offentliga debatten har varit tung och orimlig, och allas arbeten har påverkats negativt av enskilda fall, säger Randell.

Mentalvårds- och missbrukarservicen har på grund av flera utredningar vidtagit en hel del åtgärder i syfte att förbättra verksamheten. Åtgärderna förknippas med genomförandet av vården för minnessjuka patienter, personaldimensioneringen på avdelningarna A1 och A6, förmågan att vidta fysiska begränsningsåtgärder, tekniska frågor och lokaler, granskningen av yrkesrättigheter, den planmässiga egenkontrollen och säkerhetskulturen, fastställandet av ansvarsfrågor gällande skiftarbetet samt utvecklingen av vårdarbetet.

Åtgärderna finns uppräknade i stadsstyrelsens material på adressen http://ah.turku.fi/kh/2017/03060061/welcome.htm

Utredningsarbetet inleddes för ett år sedan

Utredningarna kring händelserna på den äldrepsykiatriska avdelningen G1 på Kuppis sjukhus inleddes den 18 februari 2016 efter att det framkommit i offentligheten att patienter på avdelning G1 råkat ut för osakligt bemötande, misshandel och försummelse samt övermedicinering om nätterna.

I offentligheten har det framförts att händelserna ägt rum 2009–2013 och att situationen pågått också efter denna period. Misstankarna om missbruk diskuterades omedelbart mellan välfärdssektorns ledning och Åbo stadsdirektör för att trygga kvaliteteten på patientsäkerheten och vårdarbetet.

Som direkta åtgärder säkerställde man en ändamålsenlig patientsäkerhet, ändrade arbetsturer samt förstärkte kvälls- och natturer. Företagshälsovården började stöda arbetsgemenskapen. Situationen behandlades snabbt också på ett internt personalmöte inom den psykiatriska enheten 22.2.2016 och arrangemangen för en extern auditering inleddes genast.

Misstankarna om missbruk förknippades med en tidigare intern utredning om verksamheten vid den äldrepsykiatriska avdelningen G1 som utarbetades vid välfärdssektorn 30.9.2013. Bakom ärendet ligger ett händelseförlopp där det uppdagades en förlust av lugnande mediciner i augusti 2013, vilket ledde till en granskning av uppföljningspraxis för medicineringen.

I den fortsatta utredningen av medicinsvinn väcktes misstankar också om annat missbruk på avdelningen, såsom medicinering av patienter utan läkarordination, osakligt och hårdhänt bemötande av patienter och sovande under nattskiftet.

Den interna utredningen inleddes av förvaltningsdirektör Antti Perälä då ärendet kom till hans kännedom. Utifrån resultaten av utredningen och hörandena av personalen sammanställdes en rapport som lyder ”Sisäisen tarkastuksen raportti vanhuspsykiatrian osastosta G1”. Rapporten är daterad 30.9.2013.

Uppgifterna om missförhållandena på avdelningen och de planerade fortsatta åtgärderna delgavs varken social- och hälsovårdsnämnden eller stadsdirektören. Inte heller utredningen delgavs social- och hälsovårdsnämnden och stadsdirektören.

I februari 2016 gav stadsdirektören i uppdrag att ompröva den utredning som gjordes 2013 och de åtgärder som vidtogs utgående från utredningen samt satte i gång den interna utredningen. Dessutom förutsatte stadsdirektören att det skulle startas en utredning om att göra ledningssystemet för mentalvårds- och missbrukartjänster tydligare.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland meddelade i februari 2016 att den utreder fallet. Tyngdpunkten i undersökningen låg på händelserna på avdelning G1. Även andra behöriga myndigheter (Valvira, Fimea) utreder ärendet. Åbo stad samarbetade med myndigheterna som utredde fallet.

Åbo stads interna utredning inriktade sig i det första skedet på avdelning G1 och började också utreda verksamheten på andra avdelningar. Till stöd för utredningen skaffades en utomstående auditering av vårdarbetet. Den interna utredningen blev färdig 16.2.2017.

Stadsstyrelsens paragraf om ärendet, den av interna revisionen sammanställda rapporten samt andra dokument finns på ärendelistan för stadsstyrelsens sammanträde: http://ah.turku.fi/kh/2017/03060061/welcome.htm