Rolls-Royce har beslutat att förlägga ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum för fjärrstyrda och autonoma fartyg till Åbo. Det nya centrumet ska inleda sin verksamhet i full skala senare i år och verksamheten kommer att utvidgas senare.

- Det här är en strålande nyhet. Att forsknings- och utvecklingscentrumet för ett globalt teknologiföretag som Rolls-Royce etablerar sig i Åbo är en stor vinst för oss och hela Finland. Framför allt är det åter en ny erkänsla för det finländska kunnandet i världsklass, konstaterar Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

- Åbo tackar Rolls-Royce för förtroendet och staden för sin del ser till att företags-, innovations- och utbildningstjänsterna stöder företagets etablering på bästa möjliga sätt.

- Det här är en viktig länk med tanke på den positiva strukturomvandling som nu befinner sig i en stark tillväxtfas i Åbo och Sydvästra Finland. Etableringen ökar ytterligare behovet av statens tillväxtinvesteringar som vi på bred front har föreslagit statsmakten så att hela Finland fullskaligt ska kunna dra nytta av den starka tillväxten i Åbo och Sydvästra Finland.

- Vi har också föreslagit en snabb uppdatering av de nationella konkurrenskraftsstrategierna inom det finländska marinindustriklustret. Förslaget är nu mer aktuellt än någonsin tidigare när den finländska marinindustrin blir mångsidigare och börjar återerövra det nya globalt växande teknologi- och affärsområdet.

- För det tredje måste man betona den avgörande betydelsen av kompetensutvecklingen: det omfattande utvecklingspaketet för utbildningen som Åboregionen föreslagit staten är nu ännu mer motiverad och brådskande, sammanfattar Randell.

- Vi uppskattar statens och Tekes medverkan i genomförandet av denna investering som är viktig för hela Finland. Rolls-Royces beslut är en enastående möjlighet för oss på Turku science Park Oy när det gäller att skapa nätverk och bygga upp samarbete mellan företagen och forskningssamfunden och även en stor utmaning, berättar vd för Turku Science Park Oy Niko Kyynäräinen.

Forskningen och utvecklingen av fjärrstyrda och autonoma fartyg kommer att bli ett starkt delområde i utvecklingskonceptet Maritime Excellence som byggs i Åbo.

- I och med det här beslutet har Åboregionen ett ännu större behov av en företagsaccelerator som bygger på teknisk och ICT-kompetens. Vi har redan börjat planera det här, konstaterar Kyynäräinen.

Det utomordentligt framgångsrika näringslivet ger just nu flykt åt tillväxten i Åboregionen: de starka tillväxtutsikterna speciellt för marin-, läkemedels- och teknologiindustrin ökar tilltron och utstrålar högkonjunktur även till andra branscher. Exempelvis mjukvaruföretaget Vincit Oy från Tammerfors berättade förra månaden att det öppnar ett kontor med 100 anställda i Åbo. En viktig etableringsgrund var tillgången på kompetent arbetskraft i Åboregionen. Till enheten söks programutvecklare och andra toppexperter.

Utvidgningen av DI-utbildningen bör verkställas snabbt

När det gäller utbildningen framhäver den snabba tillväxtperioden särskilt behovet av en hållbar och bestående lösning på den viktigaste kompetensutmaningen i Egentliga Finland: den allvarliga bristen på teknisk utbildning och forskning på högre nivå. Enligt teknologiindustrins bedömning kommer behovet av att rekrytera högt utbildad personal i området att nästan fördubblas under 2017–2020, vilket innebär att det årliga behovet uppgår till cirka 850 personer.

- Nu om någonsin är det dags att utvidga DI-utbildningsrättigheterna till Åbo universitet för att betjäna såväl den starka marinindustrin och den tillverkande industrin i vårt område som de allt mer krävande framtida kompetensbehoven inom byggindustrin och andra branscher, betonar stadsdirektör Randell.

- Vi måste komma ihåg att Egentliga Finland är en av de viktigaste produktionskoncentrationerna inom den finska teknologiindustrin och det tredje viktigaste och snabbast växande exportområdet i Finland. För tillfället råder det ett snedvridet förhållande mellan behoven inom industrin och det lokala utbudet av utbildning, något som kommer att betonas ytterligare under de kommande åren. Genom att komplettera teknikutbildningen på universitetsnivå kan forskningen och produktutvecklingen förstärkas i området. Det här har direkta fördelar för produktutvecklingen hos företagen i området och därmed för exportindustrin i hela Finland, fortsätter Randell.

Den omfattande utbildningsreformen, som Åbo stad hade ledningsansvaret för och som överlämnades till statsrådet i slutet av 2016, tar alla utbildningsnivåer i beaktande. I förslaget höjs utbildningssystemets kapacitet och kvalitet så att de motsvarar nivån och behoven hos områdets lokomotivföretag, marinindustrin, bilindustrin och läkemedelsindustrin. Syftet med reformen är att på bred bas säkerställa och öka resurserna för utbildningsbehoven inom den tillverkande industrin, samt att trygga kompetensen både på kort och lång sikt.

Utifrån förslaget är utvecklingsbehoven inom utbildningen som bäst under beredning hos en utredare som undervisnings- och kulturministeriet tillsatt. Högskolorna i Åbo håller som bäst på att intensifiera sitt samarbete kring högskolestudierna inom teknologibranschen.

Bild: Rolls-Royce