I Åbo stads festbeslut ingår fyra punkter: grundande av ett historiskt museum i Åbo, grundande av stiftelsen Åbo 2029, projekt som stärker dragningskraften längs Aura å året runt och inrättande av ett naturskyddsområde i Luolavuori.

Enligt Statsrådets riktlinjer är gåvor och beslut för att hedra det hundraåriga Finland ett sätt att genomföra jubileumsåret. Åbo stad bereder ett särskilt Finland 100-festbeslut jubileumsåret till ära. Man hoppas att detta beslut lämnar ett långvarigt och betydande spår av jubileumsåret efter sig.

Åbo stadsstyrelse föreslås fatta beslut om en betydande festbesluthelhet på sitt sammanträde måndagen den 27 mars 2017, och föra helheten vidare för beslut vid stadsfullmäktiges festplenum den 18 april 2017.

Stadens omfattande verksamhetsmässiga helhet för jubileumsåret har delats in i sju verksamhetslinjer: aktivering av stadens egen grundläggande verksamhet, festbeslut, investeringsprojekt, gemenskapsinitiativ, reformationens märkesår, storevenemang samt officiellt samarbete och internationell verksamhet.

Självständighetens jubileumsår och reformationens märkesår för med sig betydande inhemska och internationella evenemang och gäster till Åbo. Temana och innehållen i reformationens märkesår kopplas till jubileumsåret på flera verksamhetsområden. Evenemangen stärker stadens positiva image och bidrar till positiva regionalekonomiska effekter.

Självständighetens jubileumsår syns och främjas inom alla sektorer. Varje sektor har utarbetat en egen plan som fastställer vilka åtgärder som ska vidtas för att genomföra självständighetens jubileumsår. Sektorernas viktigaste planutkast har samlats ihop och använts som grund för beredningen av stadens festbeslut. Dessa projekt har sammanställts till ett förslag som föreläggs stadsfullmäktige.

- Festbeslutet stöder utvecklingen av Åbo stadscentrum och gör den allt mer lockande och attraktiv året runt. Helheten gynnar också förberedelserna inför Åbos eget jubileumsår 2029, betonar Åbo stadsdirektör Aleksi Randell.

- De stora städerna spelar en viktig roll i självständighetens jubileumsår. Åbo deltar i egenskap av Finlands äldsta stad aktivt i firandet av självständigheten under hela året, och evenemangen under reformationens märkesår ökar Åbos betydelse ur ett nationellt perspektiv, fortsätter Randell.

I Åbo stads festbeslut ingår fyra punkter: 

1. Grundande av ett historiskt museum i Åbo
2. Grundande av stiftelsen Åbo 2029
3. Projekt som stärker dragningskraften längs Aura å året runt
4. Inrättande av ett naturskyddsområde i Luolavuori

1. Grundande av ett historiskt museum i Åbo

Festbeslutet om att grunda ett historiskt museum i Åbo är det åttahundraåriga Åbos gåva till det hundraåriga Finland. Syftet är att grunda ett upplevelsebaserat historiskt museum som berättar om Åbos och hela Finlands historia. Helheten erbjuder lokaler också för högklassiga kulturhistoriska och naturvetenskapliga specialutställningar. Som besöksmål och med tanke på presentationstekniken kan det historiska museet likställas med vetenskapscentra.                    

Åbo föreslår diskussioner med staten om att grunda ett historiskt museum i Åbo för att hedra Finlands 100-årsjubileum. Beredningen av museets projektplan inleds genast och de anslag som behövs för att inleda projektplaneringen reserveras i budgeten och ekonomiplanen för 2018.

Det historiska museet, vars namn fastställs senare, kommer att vara ett attraktivt kulturturistmål som stärker Åbos varumärke när det väl grundats. Målet är att museet inom alla sina funktioner får 200 000 besök under de första åren, varefter antalet besökare uppskattas stabilisera sig kring 160 000–180 000 besök per år.

2. Grundande av stiftelsen Åbo 2029

Det primära syftet för stiftelsen Åbo 2029 är att stödja förverkligandet av stadens strategi. Strategin syftar till att stärka stadens konkurrenskraft och dragningskraft fram till år 2029 då Åbo fyller 800 år. Avsikten är inte att placera personal eller verksamhet i stiftelsen utan stiftelsen har till uppgift att fatta beslut om utdelning av kapitalavkastningen.

Det föreslås stadsfullmäktige att stiftelsens kapital ska uppgå till 29 miljoner euro som den kan använda för att uppfylla sitt ändamål (14,5 miljoner euro betalas ur skadefondens kapital och 14,5 miljoner euro ur stadsstyrelsens understödsanslag).

I regel ska stiftelsen åren 2017–2029 allokera kapitalavkastningen till åtgärder, projekt och investeringar som går ut på att förbättra stadens dragningskraft och konkurrenskraft. År 2029 ska stiftelsen placera kapitalet eller en del av det i jubileumsårets investeringar som stadsfullmäktige fattat beslut om.

3. Projekt som stärker dragningskraften längs Aura å året runt

Staden har under de senaste decennierna utfört ett målmedvetet arbete för att utveckla området kring Aura å som stadens viktigaste attraktion. Den ökade rollen för stadsbelysningen har varit viktig med tanke på stadens dragningskraft året runt. Avsikten är att de redan belysta delarna utvidgas till att omfatta hela åstranden från Tomasbron till Åbo slott samt den historiska gamla staden. Förutom att åstranden livas upp med ljus, ljud och visuella element repareras och förlängs strandmurarna och strandkonstruktionerna samt ökas grönanläggningar.

Planeringen kopplas till utvecklandet av dragningskraften året runt i centrum som genomförs som en del av spetsprojektet för utvecklandet av Åbo centrum. Till väsentliga delar hör områdena till den nationella stadsparken som fyller fem år 2018. 

4. Inrättande av ett naturskyddsområde i Luolavuori

Finlands 100-årsjubileum till ära har man öppnat kampanjen Min naturgåva till hundraåringen där markägare uppmuntra att inrätta privata naturskyddsområden. Kampanjen är unik och ordnas under år 2017. Målet med jubileumskampanjen är att alla landskap i Finland ska få minst 100 hektar nya permanenta naturskyddsområden som fortfarande ägs av markägaren.

I Åbo föreslås det att ett naturskyddsområde ska inrättas i den exceptionellt urbana näromgivningen, i det unika tallbevuxna området i Luolavuori som är fascinerande med tanke på dess blockmark.

I området finns bl.a. den 7 000–8 000 år gamla strandzonen till Litorinahavet och där finns också tre fornminnen som fotograferats av museiverket. Två av fornminnen består av gravrösen från den tidiga metallåldern. Ett av objekten är Åbo stads gamla råsten som finns omnämnd redan 1530. I stenen har huggits bokstaven A och årtalet 1794. Naturminnesmärket är en grotta som är beläget i norra delen av området och som är en av Finlands vackraste grottor och har en längd på hela 45 meter.