Åbo stad höjer målen för antalet invånare och antalet arbetsplatser för att främja den positiva strukturomvandlingen. Åbo stadsstyrelse föreläggs att målet för invånarantalet i 2029 års generalplan är 220 000 och målet för antalet arbetsplatser är 115 000. En utgångspunkt för planering är för tillfället 200 000 invånare och 105 000 ar-betsplatser.

De siffror som fastställts som utgångspunkt beror på att stadens tillväxt och befolkningsutveckling är snabbare än beräknat. Åbos folkmängd har ökat för sjunde året i rad och de mål som satts upp för generalplanen har överskridits. Näringslivets starka tillväxtutsikter har ökat tilltron till att tillväxten fortsätter åtminstone under den tid som generalplanen omfattar. Genom att revidera målen vill man säkerställa att det finns förutsättningar för fortsatt tillväxt även i planläggningen och planeringen av samhällsstrukturen.

- Behovet av att höja tillväxtmålen i generalplanen är ett konkret bevis på den positiva strukturomvandlingen. Stadens tillväxt har aldrig tidigare varit så snabb att man mitt under generalplaneprocessen blir tvungen att höja målen som redan från början varit ambitiösa, säger stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

- Generalplanen och de ingående målen spelar en stor roll när man ser till att tillväxten sker så att den stöder den helhetsinriktade stadsutvecklingen på ett hållbart sätt.

Målet att öka invånarantalet till 220 000 är mycket ambitiöst. Att målet ska kunna uppnås förutsätter att stadens invånarantal varje år ökar betydligt snabbare än det har gjort under de senaste sju åren. Det föreslås att tillväxten sker framför allt inom området kring stadskärnan och inom kollektivtrafikzonen enligt det tidigare beslutet om tillväxtmålen. Detta bidrar till en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafiken.

De ambitiösa målen förutsätter en ännu mer noggrann uppföljning. Om det upptäcks avvikelser så försöker staden reagera på dem så snabbt som möjligt vid dimensionering av service- och stadsinfrastrukturen så att strukturerna uppstår i rätt tid och är rätt dimensionerade.

Stöd för arbetsplatser och arbetsrelaterad flyttning

Åbos folkmängd har under de senaste åren ökat speciellt på grund av flyttningsrörelsen mellan kommunerna och invandringen, men staden har som mål att öka den arbetsrelaterade flyttningen. I generalplanen främjar staden ökningen av arbetsplatser genom att på olika håll i staden anvisa tillräckligt med lämpliga etableringsmöjligheter för företagen.

- Som vi alla vet har tillväxten i stadsområdet befrämjats särskilt av marinindustrin och den tillverkande industrin som kräver mycket utrymme. Även i fortsättningen är det viktigt att ge dessa funktioner möjligheter till tillväxt, säger stadsplaneringsdirektör Hintsanen.

- Omformuleringen av målen gör det lättare att leta efter etableringsmöjligheter i hela stadsområdet inte bara i närheten av Ringvägen.

Åbo stadsstyrelse behandlar revideringen av målen i generalplanen måndagen den 22 maj. Utkastet till en generalplan ska tas upp till behandling i början av hösten 2017. Meningen är att generalplaneförslaget som utarbetats enligt utkastet ska behandlas i stadsfullmäktige 2019.