Staden ansökte om att få delta i det nationella sysselsättningsförsöket och kom med tillsammans med Reso, Nådendal och Pemar. Det nya sysselsättningsförsöket har som mål en mer individuell och mer helhetsinriktad kundservice.

Sysselsättningstjänster

Servicecentralen för sysselsättning erbjuder rådgivning och handledning för att främja sysselsättningen hos långtids- och ungdomsarbetslösa. Servicen baserar sig på individuell handledning där klientens utgångsläge, behov, önskningar och mål kartläggs.

I och med lagändringen får kommunerna för första gången en verklig möjlighet att dirigera hela fältet för sysselsättning i fråga om målgrupper som utgörs av personer under 25 år och alla de som kontinuerligt varit arbetslösa i tolv månader. Syftet med projektet är att visa att kommunerna nära kommuninvånarna och näringslivet i regionen sköter sysselsättningsärenden mer effektivt än landskapen. De arbetslösa ses som arbetskraft, som resurs för arbetsmarknaden. De är i första hand subjekt och inte objekt som ska hjälpas.

På samma sätt som andra stora städer har Åbo tillsammans med sina grannkommuner redan länge varit beredd att ta helhetsansvar för ordnandet av sysselsättningsärenden i Åboregionen. Försöket genomförs enligt försökslagen som behandlas i riksdagen för tillfället (lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning). Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1.8.2017 då försöket inleds. Försöket fortsätter fram till 31.12.2018.

”Livskraftig befolkning är ett bra varumärke”

– Åbo stad erbjuder en helhetsinriktad kundservice, för vi har ju alla dessa välfärdstjänster. Livskraftig befolkning är ett bra varumärke, berättar servicedirektör Mika Helva som leder sysselsättningsförsöket.

Åbo stad erbjuder en helhetsinriktad kundservice, för vi har ju alla dessa välfärdstjänster. 

Mika Helva

Syftet med försöket är att åstadkomma effektivitet när det gäller att sysselsätta och aktivera långtidsarbetslösa och unga. Projektet är näringslivsorienterat och målet är att svara på de utmaningar som den positiva strukturomvandlingen för med sig. Försöket genomförs i samarbete med stadens olika aktörer. Försöket är ett paraplyprojekt på stadsnivå som går ut på att skapa ett gemensamt, positivt, effektfullt och kundnära servicekoncept för alla sysselsättningsfrämjande tjänster.

Med hjälp av sysselsättningsförsöket har kommunerna möjlighet att hänvisa långtidsarbetslösa till tjänster eller arbete utan mellanhänder och samtidigt minska kostnaderna för arbetsmarknadsstödets kommundel (FPA-avgifter). Den mest konkreta förändringen är ett kundserviceställe som inrättas i anslutning till sysselsättningsservicecentralen och där staden tar emot sina nya kunder från och med augusti. Ansvaret för kunderna övergår från arbets- och näringsbyrån till staden inklusive personalen. I försöket övergår 31 anställda från arbets- och näringsbyrån av vilka merparten till Åbo.

Åbo gör gott!

De tjänster som överförs till kommunerna är bl.a. periodiska intervjuer med arbetslösa samt upprättande av sysselsättningsplaner. Kommunerna tar också över aktiverings- och integrationsplaner, arbetsförmedling, yrkes- och karriärvägledning samt beslut om startpeng och lönesubvention.

– Åbo gör gott och med detta avses alla de sätt på vilka vi främjar stadsbornas välfärd i olika åldrar och med olika bakgrund. Vi har som mål att minska t.ex. långtids- och ungdomsarbetslösheten, ensamheten och utslagningen, berättar Helva.

Staden utmanar också sina egna enheter att delta t.ex. i den rehabiliterande arbetsverksamheten och att aktivt erbjuda arbetsprövningsplatser samt öppna utbildningsplatser t.ex. inom läroavtalsutbildningen.

Arbetslösheten i Åboregionen uppvisar glädjande nog en sjunkande trend. Den positiva utvecklingen i näringslivet ger nu fart åt sysselsättningen och i Åbo har man främjat sysselsättningen med hjälp av många stödåtgärder. Staden har redan tidigare fäst särskild uppmärksamhet vid att aktivera och sysselsätta framför allt ungdomar och personer som länge varit utanför arbetslivet.