Det kommersiella centrumet utvidgas, den gamla staden blir en europeisk oas för möten och Aura ås östra strand som öppnar sig mot kvällssolen utgör en ny kombination av kultur, restauranger och arbete. Enligt visionsgruppen som dryftat centrumområdets framtid är det möjligt för Åbo att globalt sett bli en betydande stad vars unika skärgård och den utvecklade infrastrukturen skapar förutsättningar för ett trivsamt boende och livlig ekonomi och kultur.

Info

  • Utvecklandet av centrumområdet är ett av de fyra spetsprojekt som Åbo stadsfullmäktige fastställt 2016. Som utgångspunkt för visionsarbetet har valts de insatsområden som skrivits in i stadsstrategin Åbo 2029.
  • Projektets centrala mål är att utarbeta en ambitiös vision för att stärka centrumområdets vitalitet och dragningskraft samt en konkret syn på åtgärder och faser med vilka man uppnår ett centrum som motsvarar visionen.
  • Den sektorsövergripande visionsgruppen som tillsatts av stadsstyrelsen har arbetat under ledning av Markku Wilenius, professor i framtidsforskning.
  • Arkitekt Eero Lundén med sin byrå har utvecklat visionsgruppens idéer ur arkitektonisk, stadsplaneringsmässig och funktionell synvinkel.
  • Som stöd för arbetet har varit Turku Future Forum-tillfällen som varit öppna för alla.

Presentation av centrumvisionen (pdf, på finska)

En central tanke i visionen är att utvidga stadskärnan samt skapa ett användarvänligt trafiksystem som stöder utvidgandet och möjliggör tillväxten. Dessa faktorer tros bidra till att utvecklingen och investeringarna styrs i riktning mot centrum.

Enligt visionen utvidgas det kommersiella centrumområdet från omgivningen kring salutorget mot åstranden och hamnen. Torget blir en mötesplats med flera funktioner och ett livligt centrum för evenemang vars trivsel ökas med planteringar och bestående konstruktioner. Kvarteren runt salutorget bildar ett nät-verk av köpcentrum i det enhetliga centrumområdet. Därtill byggs nya affärs- och kontorslokaler i centrumkvarteren.

- Planen för salutorget bygger på planer som redan utarbetats och två tredjedelar av ytan reserveras fortfarande för torghandeln, betonar Hintsanen.

- Att upplösa rusningspunkterna för kollektivtrafiken vid Auragatan och Eriksgatan till nya stadsterminaler möjliggör utvecklandet av salutorget till en levande mötesplats för stadsborna. Torgets skala minskas med terrasser och sittrappor. Samtidigt blir det möjligt att ordna evenemang och verksamhet även andra tider än under torghandeln. Målet är att skapa ett livligt och tryggt salutorg under alla årstider och dygnet runt, berättar Lundén.

Centrum görs mer lättillgängligt och rörligheten inne i centrum smidigare genom att förtydliga trafiksystemet och användningen av gaturummet. Kollektivtrafikens nya terminaler livar upp stadens trafiknoder och styr människoströmmarna till ett större område, vilket utvidgar centrumets kommersiella kärna. De nya gatuavsnitten görs gradvis gång- och cykelbetonade utgående från internationella trender och fram-gångshistorier från andra städer.

- Till exempel Slottsgatan omvandlas med tiden till gågata på avsnittet mellan Lilltorget och Martinsbron. Centrum kan fortfarande nås med alla trafikmedel, men genomfartstrafiken som minskar centrumets dragningskraft styrs mot vägar som går utanför centrum, förklarar Hintsanen.

Den gamla staden, Lunden Architecture Company.

Flera åtgärder för att liva upp centrum

I takt med att stadskärnan utvidgas förbättras dess trivsel och livskraft genom flera åtgärder. Den gamla staden ges en värdig ställning både som ett attraktivt resmål och ett europeiskt vardagsrum genom att göra områdets tjänster mer mångsidiga och begränsa trafiken som går genom området.

- Parken och paviljongerna på Gamla Stortorget skapar en grön oas som förenar området till en helhet. Med hjälp av de nya gångbroarna kopplas den gamla staden, universiteten och östra stranden allt tätare ihop med centrum i väst, beskriver Lundén.

- Tavastgatan omvandlas till en stadsbulevard som är gemensam för universitetsfolket och utvecklingssammanslutningarna i Kuppis. Samtidigt skapar den en trivsam gångväg till gamla staden och vidare in till centrum, fortsätter Wilenius.

När det gäller Auraås östra strand som öppnar sig mot kvällssolen blickar man mot en attraktiv strand-promenad, där nya kulturhybrider sammanför kulturen, arbetet och restaurangvärlden med varandra. Framför stadsteatern skapar man en trivsam öppen plats och en ny rutt mot Samppalinnas väderkvarn leder mot Paavo Nurmis stadion och idrottsparken.

Humlegårdsgatan kopplar ihop kulturcentret i Samppalinna med upplevelse- och evenemangscentret i bangården och erbjuder på så sätt en axel i öst-västriktning som är full av idrott och underhållning. Dessutom skapas nya former av centrumboende och affärsverksamhet bland kulturcentrumen.

Aninkainen, Lunden Architecture Company.

Visionen leder utvecklingen i rätt riktning

Hintsanen anser att visionsarbetet har öppnat gott om nya utvecklingsmöjligheter.

- Den viktigaste iakttagelsen är att centrumet även med en kontrollerad visionsenlig tillväxt klarar av att öka sin dragningskraft och förbättra sin funktion. En annan viktig insikt var att centrumet utvecklas och utvidgas i fortsättningen också på den här sidan av ån, uppskattar Hintsanen.

- I likhet med andra utvecklade hamnstäder, såsom Köpenhamn och Hamburg, kommer också Åbo centrum att i framtiden utvidgas mot mynningsområden och hamnen. Det framtida Åbo kommer att sträcka ut sig på ett allt mångsidigare sätt till skärgården samtidigt som stadskärnan blir allt mer skärgårdslik. Vattenelement, träbyggande och olika grönområden förenar naturen och kulturen till en unik helhet som väcker intresse världen över, planerar Wilenius.

Läs hela visiomeddelanden

Salutorget, Lunden Architecture Company.