Esko Aho som tillsatts som utredningsman av arbets- och näringsministeriet överlämnade i dag sin rapport om en verksamhetsmodell för den positiva strukturomvandlingen och praktiska lösningar.

Rapporten innehåller slutsatser om Sydvästra Finlands positiva utmaningar samt förslag om tillgång på arbetskraften, nåbarhet, utbildning och kompetens, forskning och utveckling, kännedom om regionen och kunskapsbas.

Åbo stad, NTM-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund tackar Esko Aho för utredningsarbetet. I rapporten ser man konsekvent över den aktuella konjukturtoppen mot framtiden och identifierar behovet av omfattande strukturella åtgärder. Likaså är de tyngdpunkter som åtgärderna riktar sig till rätta enligt regionens aktörer.

Efter utredningsarbetet är det viktigt att snabbt fatta de beslut som behövs och se till att det finns tillräckligt med kapacitet att verkställa dem. Många av de åtgärder som tagits upp i rapporten har redan genomförts av aktörerna i Sydvästra Finland och för många insatsområden har redan utarbetats åtgärdsförslag. En av flaskhalsarna som Aho lyfter fram i sin rapport är de infrastrukturinvesteringar som tillväxtutsikterna förutsätter. Att förbättra nåbarheten har en central roll i fråga om underleverantörskedjorna, spetsföretagens godstrafik samt pendlandet.

- I den kommande budgetmanglingen är det viktigt att upplösa flaskhalsen genom att fatta beslut om nya investeringar enligt Ahos förslag. De snabbaste och största effekterna ger förbättring av Åbovarvet och den planskilda anslutningen i Perno (1,8 milj. euro) samt genomförande av andra fasen för Åbo ringväg på avsnittet mellan Kausela-Kirismäki tillsammans med den pågående första fasen, säger överdirektören för NTM-centralen i Egentliga Finland Kimmo Puolitaival.

Förslagen om att skapa ett enhetligt pendlingsområde i södra Finland får medhåll i Ahos rapport. Med tanke på den regionala rörligheten finns den största enskilda potentialen i Finland i huvudstadsregionen. Enligt aktörerna i Egentliga Finland är det utgående från rapporten motiverat att påskynda sådana infrastrukturprojekt som har en betydande effekt på landskapet, särskilt då det gäller Entimmeståget.

När det gäller utbildning och kompetens samt forskning och utveckling betonar Aho att en ökning av den kritiska massan av teknologiskt kunnande som områdets egen resurs utgör en avgörande faktor för konkurrenskraften på lång sikt. Tidigare under veckan kom också ekonomerna Bengt Holmström, Sixten Korkman och Vesa Vihriälä med liknande förslag. Inom arbetspolitiken ska man i Egentliga Finland, och på bredare front i Finland, se till att den nuvarande ekonomiska tillväxten inte avtar på grund av att företag saknar kompetent arbetskraft. Detta gäller både toppexperter och yrkeskunnig produktionspersonal.

Förslaget om ett särskilt försök gällande yrkeshögskolorna i Sydvästra Finland är absolut positivt

Aleksi Randell

- Nu strävar vi efter att utan dröjsmål stärka utbildningen inom den tekniska branschen utifrån utredningsman Jari Jokinens förslag och modellen som rektor Mikko Hupas arbetsgrupp sammanställt. Hur samarbetsuniversitetet fungerar ska enligt Ahos förslag bedömas minst halvårsvis. Förslaget om ett särskilt försök gällande yrkeshögskolorna i Sydvästra Finland är absolut positivt och bör behandlas under regeringens budgetmangling, säger Åbo stadsdirektör Aleksi Randell.

Esko Aho föreslår i sin rapport en avtalsmodell mellan staten och aktörerna i Sydvästra Finland, där ansvar, arbetsfördelning och finansiella medel för nödvändiga åtgärder fastställs. Enligt synpunkterna i området är en avtalsbaserad verksamhetsmodell bra, eftersom den samlar ihop de statliga aktörerna. Dessutom ger modellen möjlighet till uppföljning och ansvarsfördelning av åtgärderna. Avvikande från förslaget i rapporten ska avtalsägandet i området ännu granskas.

- Vid genomförandet av Broavtalet, som beskrivs i rapporten och som i sig är motiverat, har städerna en mycket viktig roll. Städerna har en kraftig regional verkställighetskapacitet och de samarbetar kontinuerligt med företag och andra aktörer i området. Beträffande avtalet tar rapporten dock inte upp städerna på något sätt. Till denna del måste frågan ännu övervägas, säger Kari Häkämies, landskapsdirektör vid Egentliga Finlands förbund.