Den lokalutredning som kartlade renoveringsbehovet av Åbo konserthus har förutom renove-ringsalternativet kommit fram till tre olika utbyggnadsalternativ.

Den lokalutredning som kartlade renoveringsbehovet av Åbo konserthus har förutom renoveringsalternativet kommit fram till tre olika utbyggnadsalternativ. Kostnaderna för basalternativet beräknas uppgå till 33,6 miljoner euro.  Enligt utredningen ska det nya huset tas i bruk under hösten 2022. Ärendet behandlas i Åbo stadsfullmäktige måndag 23.10.2017.

Åbo konserthus byggdes 1952 och är den första byggnaden i Finland som planerats i första hand för konsertbruk. Huset har nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver renoveras grundligt. För att sätta igång renoveringsprocessen har man gjort en lokalutredning där man har kartlagt lokalbehovet för Åbo filharmoniska orkester som huvudsakligen använder huset. Konserthuset har aldrig tidigare renoverats helt och hållet.

Samtidigt som man utreder totalrenoveringen av själva byggnaden, utvärderar man också konserthusets roll ur ett större stadsutvecklingsperspektiv. De utmaningar som konserthusets läge och tillgänglighet ställer löses som en del av planeringshelheten som omfattar objekten i Aningaisområdet och sträcker sig från Trätorget ända fram till busstationen, bangården och Barkplan. Genom att utveckla områdena kring konserthuset och trafiksystemet har man möjlighet att integrera konserthuset med en mera trivsam och funktionell stadsmiljö.

Enligt lokalutredningen behöver man bl.a. bygga om scenen och förbättra akustiken i huvudsalen, utöka antalet övnings- och personalutrymmen samt förbättra logistiken ur användarnas och godstrafikens synvinkel.

I konserthuset behövs en allaktivitetslokal för att tillgodose den filharmoniska orkesterns övnings- och föreställningsbehov. Den skulle kunna fungera som övningslokal för orkestern då huvudsalen är uthyrd. Detta gör det möjligt att hyra ut huvudsalen på ett smidigare sätt.

Dessutom behövs en ny allaktivitetslokal som kan omvandlas lätt vid behov och inrymma maximalt ca 250-300 personer. Allaktivitetslokalen skulle göra det möjligt att arrangera olika typer av tillställningar för intressentgrupper samt evenemang som är separata från huvudsalen.

Basalternativ

Av lokalutredningen framgår att bara en liten del av orkesterns lokalbehov kan tillgodoses inom ramen för de nuvarande lokalerna. Därför omfattar utredningen också Åbo yrkesinstituts lokaler i A-flygeln i Aningais skolhus bakom konserthuset.

Enligt förslaget som går under namnet ”basalternativ” renoveras konserthusets nuvarande lokaler grundligt, tas i bruk och renoveras extra lokaler i Aningais skolhus A-flygel samt byggs en ny lastningslokal för varor i den ändan av Sibeliusgatan som vetter mot Arkivstigen.

Det föreslås att de kontorslokaler som används av orkesterns förvaltningspersonal ska flyttas från första våningen till fjärde våningen i skolhuset. Den lokal som blir ledig omvandlas till ett kafé/en restaurang för allmänheten.

På första våningen föreslås byggas en förbindelsegång mellan konserthuset och skolhuset.  Skolhusets idrottssal ska omvandlas till en allaktivitetslokal och det lilla auditoriet reserveras för konserthuset.

På andra våningen ligger projektets viktigaste lokal, huvudsalen. Man försöker svara på orkesterns lokalbehov genom att både sänka och utvidga huvudscenen mot parketten. De sittplatser som försvinner på grund av utvidgning av scenen ska ersättas genom att minska avstånden mellan bänkraderna. Målet är att det nuvarande platsantalet (1002 platser) ska kunna bevaras.

För huvudsalen på tredje våningen föreslås byggas parketter på båda sidorna i salen för att öka antalet sittplatser. I de lokaler som ligger på skolhusets tredje våning ska placeras efterlängtade övningsutrymmen för individuella och gruppövningar.

I konserthusets källarvåning finns en bowlinghall för närvarande. I behovsutredningen har dessa utrymmen reserverats för konserthusets husteknik.

Vilka tekniska behov och åtgärder som anknyter till den grundläggande renoveringen planeras och preciseras i projektets nästa fas varvid det utarbetas en projektplan.

Utbyggnadsalternativ

Förutom renoveringen fastställde behovsutredningen även olika utbyggnadsalternativ. I behovsutredningsskedet går de under följande arbetsnamn:

1. Utbyggnadsalternativet Underfart

Alternativet med underfart går ut på att bygga en passage under Aningaisgatan från Trätorget till konserthuset. Tack vare detta kunde konserthusets huvudingång flyttas till Trätorget. Alternativet med underfart sammanbinder konserthuset med Trätorget och gör dem till en enhetligare helhet. Underfarten kunde kompletteras med en förbindelse till Trätorgets parkeringshall.

2. Utbyggnadsalternativet Trätorget

Av alla alternativ realiseras en helhetsmässig utveckling av Trätorget på bästa sätt i utbyggnadsalternativet Trätorget. Det är meningsfullt att bygga en intern gångförbindelse till den utbyggda delen antingen som en underfart under gatan eller som en inglasad gångbro. Alternativet med underfart fungerar bättre, eftersom garderober och övriga utrymmen som placeras i underfarten förbättrar den interna logistikens funktionsduglighet.

3. Utbyggnadsalternativet Ändan av Mariegatan

Detta alternativ kan genomföras utan att bygga en underfart till Trätorget. I detta alternativ uppnås inte målet om att liva upp Trätorget lika bra som i alternativet med en utbyggnad ut mot Trätorget. Alternativet förutsätter att man flyttar stadsarkivet i Aningais till andra lokaler, eftersom utbyggnaden delvis placeras på dess plats.

Kostnadsförslag

Kostnadsförslaget grundar sig på de ändringar av lokalerna som föreslås i behovsutredningen samt på de byggnadstekniska ramvillkor som man för tillfället har kännedom om. Kostnadsförslaget kommer att preciseras i takt med att den fortsatta planeringen av projektet framskrider.

Kostnadsförslag för alternativen:

  • Renovering av lokalerna som överförs till konserthusets och skolhusets orkester + lastningslokal 33.606.000 €
  • Underfart (gång- och cykeltrafik) 6.700.000 €
  • Utbyggnadsalternativet Trätorget 10.900.000 €
  • Utbyggnadsalternativet Ändan av Mariegatan 10.450.000 €.

Kostnaderna för anskaffning av lös egendom i anslutning till renoveringen och utbyggnaden uppskattas preliminärt uppgå till 2–3 miljoner euro.

År 2017 betalar Åbo filharmoniska orkester 691.608 euro per år i intern hyra för sina lokaler. På basis av uppskattningar av de kommande hyrorna kommer de interna hyrorna att höjas beroende på alternativ med 2.162.068–3.577.839 euro per år.

Genomförande av projektet och uppskattad tidtabell

För att slutresultatet ska vara så kostnadseffektivt som möjligt föreslås att projektet genomförs enligt samarbets-/alliansmodellen. Närmare ställning till genomförandesättet tas i planeringsskedet.

Tidtabell för projektet:

  • 2018: En projektplan utarbetas och tidtabellen preciseras
  • 2019: Samarbetspartner konkurrensutsätts och väljs. Planeringen inleds. Åbo filharmoniska orkester flyttar bort från konserthuset i juni 2019 efter att säsongen avslutats och orkesterns tid i de ersättande lokalerna börjar.
  • 2019: Efter Åbo musikfestspel i augusti stängs byggnaden för renovering.
  • 2020, 2021 och våren 2022: Byggandet pågår. Åbo filharmoniska orkester flyttar tillbaka till det renoverade och utbyggda konserthuset inför höstsäsongen 2022.

Åbo stadsstyrelse, som sammanträder måndagen den 23 oktober 2017, föreslås skicka behovsutredningen på remiss till de olika nämnderna och till övriga parter. Utlåtandena ska lämnas in före slutet av november.

Nyckelord: