Enheterna för småbarnspedagogik och familjedagvården vid Åbo stad tar under våren 2018 i bruk systemet Päikky som elektroniskt följer upp barnets närvaro i småbarnspedagogiken.

Inom småbarnspedagogiken vid Åbo stad tas nu systemet Päikky i bruk. Päikky riktar sig till föräldrar och används för planering och uppföljning av de tider som barnet deltagit i småbarnspedagogiken.

Med en droppformad tagg som är kopplad till Päikky loggas barnet mobilt in och ut från småbarnspedagogiken. På det viset följs barnets tid inom småbarnspedagogiken upp. Den tid som barnet i verkligheten närvarar i småbarnspedagogiken räknas ut enligt barnets in- och utloggningar.

I Päikky planeras barnets tider i småbarnspedagogiken på förhand och där kan man också följa upp det antal timmar som barnet närvarat i småbarnspedagogiken. Anmälan om frånvaro, bl.a. lediga dagar och semesterdagar, görs i fortsättningen via e-tjänsterna.

I och med att systemet tas i bruk kommer enheterna för småbarnspedagogik och familjedagvården att få exakt information om vilka barn som närvarar i småbarnspedagogiken och vilka tider de närvarar. Informationen används bl.a. för beställningen av måltider och planeringen av personalens arbetsskift och barnverksamheten.

Reformen motsvarar de krav som lagstiftningen ställer på småbarnspedagogiken. Enligt kraven ska klientavgifterna i större utsträckning än tidigare grunda sig på den verkliga användningen av tjänster. Lagstadgade avdrag som grundar sig på familjens storlek och inkomster beaktas även i fortsättningen på samma sätt som tidigare.

Alla kommunala enheter för småbarnspedagogik tar i bruk Päikky under våren 2018

Åtta enheter inom den kommunala småbarnspedagogiken och två områden inom familjedagvården kommer att ta i bruk systemet Päikky redan under 2017.

Enheter för småbarnspedagogik:

 • Taoskujan päivähoitoyksikkö
 • Braheskolanin päivähoitoyksikkö
 • Hintsankujan päivähoitoyksikkö
 • Itäharjun päivähoitoyksikkö
 • Parolanpolun päivähoitoyksikkö
 • Rahjekadun päivähoitoyksikkö
 • Kaskenmäen päivähoitoyksikkö
 • Kerttulin päivähoitoyksikkö

Familjedagvårdens områden:

 • Runosbacken
 • Länsikeskus
 • Härkämäki-Vienola
 • Perno-Pansio
 • Centrum

Övriga enheter för småbarnspedagogik och familjedagvårdare tar i bruk Päikky senast under våren 2018.

Mer information och anvisningar hittas på www.turku.fi/sv/paikky.