I en omfattande utredning som statsrådets kansli har låtit utföra har en tillväxtzonsbaserad regionutveckling lyfts fram som ett central mål inom regionutvecklingen. Tillväxtzonens viktigaste uppgift är att fungera som ett verktyg, särskilt vad gäller att marknadsföra regionerna, locka investeringar och öka samarbetet mellan olika aktörer över förvaltningsgränserna.

En tillväxtzon eller tillväxtkorridor mellan olika stadskärnor bygger på ett välfungerande trafiksystem. I en tillväxtzon mellan städer förekommer många förbindelser och stor rörlighet med anknytning till arbete, studier, företagsverksamhet och utnyttjande av tjänster. Områden mellan de största städerna drar nytta av sitt läge genom att komma med i centrumens tillväxt.

Vid en tillväxtzonsbaserad regionutveckling är det viktigt att leta efter ett gemensamt strategiskt perspektiv över förvaltningsgränserna för att kunna undvika deloptimering inom utvecklingslösningarna. En omfattande interaktion mellan zonens centrum stärker regionens tillväxtpotential.

Statsrådets kansli publicerade nyligen rapporten Funktionella områden och tillväxtzoner, där man har utrett tillväxtzonernas betydelse och deras utvecklingsbehov. Som informationsunderlag har använts statistik, ortinformation, regionutvecklarnas och företagens synpunkter samt internationella jämförelseobjekt. Man har närmat sig zonernas förändringar via bland annat befolkningen, migrationen, sysselsättningen, arbetsplatsutvecklingen, byggverksamheten och företagens utsikter för utveckling.

Resultaten erbjuder verktyg för att utvärdera zonerna och rikta utvecklingsåtgärderna så, att den interaktion som sker i zonerna kan beaktas i samband med landskapsreformen och andra förändringar.