Undervisnings- och kulturministeriet har tilldelat Åbo stad och Uleåborgs stad riksomfattande Skolan i rörelse -pris. Prisen på 5000 euro som delades ut i Helsingfors idag finansierades med de intäkter som företaget Veikkaus fått. Prispengarna ska användas till att främja elevernas eller hela skolsamfundets rörelse och motion i skolmiljön.

Åbo stad startade Skolan i rörelse -projektet under läsåret 2016–2017 med hjälp av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Arbetet med att öka skolelevers rörlighet påbörjades dock redan i början av 2000-talet, då man i Åbo förverkligade projekten Koulut liikkeelle (ung. Skolorna motionerar) och Aktiivinen ja turvallinen koulupäivä (ung. En aktiv och trygg skoldag). Utvecklingsarbetet har gett resultat. En ökning i barns och ungas rörlighet under såväl skoldagen som på fritiden, har kunnat observeras.

I Åbo har man långsiktigt satsat på elevernas välbefinnande

Undervisnings- och kulturministeriet tackar Åbo för att ha gjort eleverna delaktiga och för det tväradministrativa samarbetet mellan bildnings- och fritidssektorn samt koordinationen i kommunen. Åboskolornas resultat överträffade de nationella medeltalen för alla skolor som deltagit i projektet Skolan i rörelsen beträffande delområdena för organisering av verksamheten, elevernas delaktighet och klubbverksamheten i alla skolformer.

– I Åbo har man långsiktigt satsat på elevernas välbefinnande, och lärarna har gjort ett betydande arbete för att förnya verksamhetskulturen. Vi har velat förnya undervisningen genom att öka motion och rörelse under t.ex. matematiktimmarna, varvid elevernas aktivitet och energi hålls på en hög nivå. Detta pris är ett erkännande för ett värdefullt och lyckat arbete för att främja välbefinnandet i skolorna, tackar Tommi Tuominen, direktör för serviceområdet för finskspråkig grundläggande utbildning.

Åbo har varit en inspirationskälla till andra städer

Skolan i rörelse i Åbo har varit ett exempel och en inspirationskälla då andra städer startat och utvecklat sina egna Skolan i rörelse -projekt.

Åbo ordnar över 200 timmar rörlig hobbyverksamhet i alla skolor

– Åbo stad arbetar modigt och målmedvetet för att främja barns och ungas välbefinnande och motion. Vi utvecklar på ett unikt och delaktiggörande sätt barnens fysiska aktivitet under skoldagen. Vår modell för hobbyverksamhet ökar motionsivern och utvecklar de grundläggande motionsfärdigheterna samt å andra sidan även kunnandet i idrottsföreningar och samarbetskulturen mellan föreningarna och skolan, preciserar Markus Kalmari, ordförande för styrgruppen för projektet Skolan i rörelse.

Skolan i rörelse i Åbo ordnar över 200 timmar rörlig hobbyverksamhet i alla skolor inom den grundläggande utbildningen i Åbo. På en riksomfattande nivå är detta ett väldigt stort antal timmar. Satsningen syns tydligt i skolorna.

– I nyckelposition i utvecklandet av verksamhetskulturen är utöver de rektorer som förbundit sig till arbetet även skolornas ansvariga för Skolan i rörelse -projektet och för hobbyverksamhetens del de lokala idrottsföreningarna. I skolorna genomförs Skolan i rörelse på många olika sätt, som t.ex. genom olika rastaktiviteter som får eleverna att röra på sig, långa raster och aktivitetsledare på rasterna, anskaffning av rastredskap, mångsidig fortbildning, mindre renoveringar på gården och i skolans utrymmen inomhus, motionsklubbar, aktiverande undervisningsmetoder och genom att ta med eleverna i planeringen och genomförandet av verksamheten. Det finns ett stort behov att utveckla barnens motionskultur och i detta projekt har vi tagit många steg i rätt riktning. I fortsättningen behövs för detta ändamål fortsättningsvis betydande satsningar såväl i Åbo som på riksomfattande nivå, berättar Annukka Muuri och Marie Rautio-Sipilä, koordinatorer för Skolan i rörelse i Åbo.

Beröm har även riktats till verksamhetens heltäckande utvecklingsprocess, i vilken såväl den sociala som idrottsmässiga sidan beaktats.

– Det intensiva utvecklingsarbetet med nationella expertaktörer som t.ex. Jyväskylä universitet och Åbo universitet, Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (ung. Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa) och Utbildningsstyrelsen har varit avgörande för hela projektet. Genom samarbetet har vi säkerställt bästa möjliga kompetens för utvecklingsarbetet. Samarbetet med Åbo stads olika sektorer och organisationer har varit nödvändigt, konstaterar Kalmari.

Det riksomfattande priset delades ut av Esko Ranto, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet, på en tillställning i Helsingfors. På Åbos vägnar togs priset emot av Tommi Tuominen samt Annukka Muuri och Marie Rautio-Sipilä.

Programmet Skolan i rörelse är ett av regeringens spetsprojekt. Målet med projektet är att varje elev i den grundläggande utbildningen rör på sig minst en timme per dag. Målet är att programmet blir riksomfattande och gäller alla skolor inom den grundläggande utbildningen i Finland. Åbo stad fick det största utvecklingsbidraget i Finland för programmet Skolan i rörelse för läsåret 2016–2017. Programmet Skolan i rörelse i Åbo genomförs som ett sektorsövergripande samarbete mellan stadens sektorer. Projektet koordineras av Åbo stads bildningssektor och fritidssektor.

BILD: projektet Skolan i rörelse