Åbo stad föbereder sig för att förnyandet av Salutorget inleds under våren. För tillfället pågår förberedande arbeten för att flytta torghandeln till en tillfällig plats. Därtill håller man på att planera en tidtabell för ytkonstruktionsarbeten på torget.

Det tillfälliga området för torghandeln byggs på Universitetsgatan, i området mellan Auragatan och Köpmansgatan. Förutom försäljningsplatser byggs också lokaler för två caféer, två glasskiosker och en offentlig toalett. På torgområdet byggs också service-, social- och lagerutrymmen.

- Hur försäljningsplatserna placeras på det tillfälliga torgområdet har planerats tillsammans med torghandlarna. Vårt gemensamma syfte är naturligtvis att förutsättningarna för den lönsamma torghandeln ska bevaras även under byggtiden, berättar områdesdisponent Pekka Karlsson på Åbo stad.

- Trots tillfälliga olägenheter kommer torghandeln att vara livlig i fortsättningen och torget förblir en mötesplats även under byggtiden.

Arkeologiska utgrävningar

Det första konkreta steget vid förnyandet av torgparkeringen är att inleda de arkeologiska grävningarna sannolikt också under våren. Enligt arrendeavtalet mellan staden och Turun Toriparkki Oy ansvarar torgparkeringsbolaget för de utgrävningar som byggandet av parkeringshuset, affärslokalerna och förbindelsetunnlarna förutsätter. Utgrävningarna kan påbörjas efter att staden har godkänt en finansierings-, försäkrings- och garantiutredning när det gäller byggandet av en parkeringsanläggning.

Torgparkeringsbolaget har beställt de arkeologiska utgrävningarna från Muuritutkimus Ky som har fått ett undersökningstillstånd av Museiverket. Den aktiva utgrävningsfasen beräknas pågå i ca åtta månader. Fynden från utgrävningarna införlivas med Åbo museicentrals samlingar.

Staden förbereder sig på de arkeologiska utgrävningarna genom att begära anbud gällande rivning av stenbeläggningen och byggnaderna, berättar projektchef Janne Laine.

- Stenarna tas till vara för fortsatt användning. Det planerade markvärmesystemet förutsätter att stenarna klyvs. Samtidigt rengörs också stenarna.

- De gamla byggnaderna på torget rivs däremot ner, för det finns ingen återanvändning för dem på det nya torget. Ägaren till Hesburger-grillen flyttar på egen bekostnad sin byggnad till en annan plats. De nuvarande hyresgästerna kommer att meddelas i god tid innan rivningsarbeten inleds om när hyresavtalen upphör.

Åbo stad har beviljat T-Park oy ett byggnadstillstånd gällande byggandet av en underjordisk parkering. Över byggnadstillståndet har anförts två besvär hos Åbo förvaltningsdomstol och domstolen förväntas också ta ställning till om bolaget kan påbörja byggandet innan beslutet har vunnit laga kraft.