Åbo stad har fullföljt Finlands UNICEF:s handlingsmodell för en barnvänlig kommun i tre år. Utgående från sin bedömning har Finlands UNICEF beviljat Åbo utmärkelsen Barnvänlig kommun.

Utmärkelsen ger Åbo stad rätt att använda UNICEF:s logotyp Barnvänlig stad. Utmärkelsen gäller i två år och förnyandet förutsätter att utvecklingsarbetet i enlighet med modellen Barnvänlig kommun fortsätter.

I Åbo började man genomföra handlingsmodellen Barnvänlig kommun utifrån en omfattande första kartläggning. Till utvecklingsobjekt valdes en ökad kännedom om barnets rättigheter, främjande av barns delaktighet och en förhandsbedömning av effekten på barnen. Åtgärderna i handlingsplanen riktade sig till barn och unga i olika åldrar.

Utvecklingsarbetet har tagits upp som en del av stadens plan för organiseringen av social- och hälsovården och av Välfärdsplanen för barn och unga. Arbetet anknyter också till LAPE-projektet Rätt att hjälpa! i Egentliga Finland. Dessutom lyfts barns och ungas delaktighet kraftigt fram i Åbo stads strategi.

Utmärkelsen förpliktar till fortsatt utvecklingsarbete

UNICEF konstaterar att utvecklingsarbetet Barnvänlig kommun uppfyller målen i modellen i Åbo. De utvalda utvecklingsobjekten och åtgärderna främjar förverkligandet av barnens rättigheter. Utvecklingsarbetet är långsiktigt, tväradministrativt och eftersträvar strukturella förändringar. Barn och ungas delaktighet och likvärdighet har främjats på olika sätt. Utvecklingsarbetet har ett reflekterande grepp; i arbetet ser man såväl lyckade resultat som också teman och rutiner som fortfarande måste utvecklas.

Utmärkelsen kungjordes på Barnparlamentets möte i Åbo 19.4. Utmärkelsen förpliktar till fortsatt utvecklingsarbete och för detta behövs fortfarande även barnens egna idéer. Parlamentets barn tackades för ett utmärkt samarbete och de uppmanades föra budskapet vidare i sina skolor. Barnen fick också Barnvänlig medarbetare-visitkort som de, om de vill, kan bevilja vuxna som gör sig förtjänta av dem.
 

Nyckelord: