Nordiska investeringsbanken (NIB) och den finska leverantören av vattentjänster Turun seudun puhdistamo Oy (TSP) har undertecknat ett lån på 15 miljoner euro för modernisering av ett avloppsreningsverk i Åbo, Finland.

Lånet löper över 30 år och finansieras genom NIB:s miljöobligationer (NIB Environmental Bonds, NEB). Det är en del av ett investeringsprogram för att bygga en ny kanal för avloppsvatten vid Kakolabackens avloppsreningsverk. Programmet genomförs 2018–2021 och värdet uppgår till 30 miljoner euro.

– Investeringen följer NIB:s miljömandat eftersom den bidrar till att trygga leveransen av reningstjänster för avloppsvatten i regionen. Dessutom bidrar investeringen till att göra Östersjön renare, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Projektet separerar utflödessystemen för avloppsvatten och dagvatten så att avloppsreningsverket kan utnyttja hela sin kapacitet under extrema väderförhållanden. Detta minskar mängden översvämmat orenat avloppsvatten samt belastningen från näringsämnen och mikrobiologiska ämnen på miljön.

En tillräcklig kanal för bortskaffning av utsläppsvattnet skyddar också systemen från att översvämmas i framtiden, då antalet kraftiga regnfall förväntas öka och de maximala havsnivåerna förväntas stiga.

Kakolabackens avloppsreningsverk renar avloppsvatten från cirka 300 000 invånare samt ett antal industrier i Åboregionen. TSP ägs av 14 kommuner, av vilka Åbo stad står för den största andelen (62,3 %).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody.