Stadsdirektör Minna Arves budgetförslag för år 2019 och verksamhetsmål för perioden 2019 - 2022 har publicerats. Stadsdirektörens budgetförslag har utarbetats så att ekonomiplanen uppvi-sar överskott år 2021 och i slutet av ekonomiplaneperioden täcker årsbidraget avskrivningarna. Stadens kommunalskatt föreslås ligga på samma nivå som tidigare, på 19,50 procent.

Att utnyttja den kraftiga tillväxten i Åboregionen så att den leder till en uthållig konkurrenskraft förutsätter att staden satsar kraftigt på investeringar. Stadens spetsprojekt skapar grunden för investeringar och främjar invånarnas välfärd. Åbo stad, högskolorna samt regionens företag har förenat sina krafter för att stödja tillväxten.

Ekonomin i Åboregionen har under de senaste åren utvecklats i en positiv riktning så att omsättningen i alla branscher inom den privata sektorn och antalet anställda har ökat.  Tillväxten beror i första hand på den strukturella omvandlingen i industrin och den höga kompetensnivån i regionen. Utvecklingen förutspås öka stadens skatteintäkter under ekonomiplaneperioden 2019 - 2021.

Åbo stad har satsat och fortsätter att satsa kraftigt på närings- och innovationstjänster samt högskole- och läroanstaltssamarbete. I samarbete mellan högskolorna och staden har man inlett ett Teknologicampussamarbete för att öka den tekniska utbildningen i regionen och förstärka attraktionskraften inom branschen på alla utbildningsstadier.

- Att befolkningen ökar i allt snabbare takt och att ansvara för stadens livskraft och attraktionskraft förutsätter investeringar i servicenätet och infrastrukturen förutom skötsel av egendomen, betonar stadsdirektör Minna Arve.

- Stadens utveckling är också en utmaning för de befintliga servicenäten. Därför är det ytterst viktigt att utvärdera dem för att stävja underhållskostnaderna, fortsätter Arve.

De nya och förnyade lokalerna ökar kvaliteten på de tjänster som staden producerar. Staden satsar högklassiga tjänster trots att stadens ekonomiska läge är utmanande.

Toimintaympäristön kehitysnäkymät, Turun kaupungin talousarvioesitys 2019.

Vetenskapsparken kompletterar de fördelar som entimmeståget ger

Utvecklingen i Åbo ramas in av tre omfattande spetsprojekt som är Utvecklandet av centrumområdet, Åbo campus och vetenskapspark och Smart and Wise Turku. Genom spetsprojekten satsar man på att nå de mest centrala målen med tanke på strategin. Dessutom samarbetar Åbo intensivt med flera partner.

- Åbo vetenskapspark är ett av innovations- och närinscentren som byggs i anslutning till entimmeståget. Vetenskapsparken ökar avsevärt de fördelar som entimmeståget ger för samhället, säger stadsdirektör Arve.

Staden har väldigt ambitiösa mål inom spetsprojekten och i varje mål ingår flera separata projekt. Huvudvikten ligger på att få nya investeringar till Åbo samt att utnyttja digitaliseringen och smarta lösningar.  Smart and Wise Turku är stadens spetsprojekt som kombinerar det strategiska målet för kolneutralitet år 2029 och Smart City-konceptet. Ett av de strategiska målen med spetsprojektet är att genom klimat- och miljöpolitiska åtgärder gå mot en kolneutral stadsregion 2029. Åtgärder som siktar på att bekämpa klimatförändringen erbjuder också nya affärsmöjligheter för regionens företag på både nationell och internationell nivå.

En viktig del av spetsprojektet Smart and Wise Turku och stadens samhälleliga uppgift är att förebygga utslagningen. Staden stöder åtgärder som siktar på att förebygga utslagning bland särskilt 15 - 29-åriga unga, unga vuxna och familjer.  Detta gör man genom att utnyttja mätare, dataanalytik och forskningsresultat i anknytning till målgruppen och bostadsområdena.

Genom att satsa på sina spetsprojekt har Åbo som mål att skapa ny dynamik som möjliggör den ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara tillväxten till stöd för välfärden. Med hjälp av resultaten främjas stadsbornas välfärd och förbättras stadens konkurrenskraft och effektiviteten för den egna verksamheten.

Den interna finansieringen täcker inte utgifterna, balanserad ekonomi före 2021

Stadens skatteunderlag ökar, men samtidigt ökar också servicebehovet och stadens utgifter. Den interna finansieringen för tillfället täcker inte finansieringsutgifterna för Åbo stads verksamhet och investeringar. Utgiftsökningen för år 2019 beror framför allt på det ökade servicebehovet inom den specialiserade sjukvården. Dessutom ökar årskostnaderna inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken på grund av att de stora investeringsobjekten har färdigställts och tagits i bruk.

Under hela ekonomiplaneperioden är ökningen av stadens nettodriftskostnader på en mycket rimlig nivå. Ekonomiplanen visar ett underskott för de följande åren och målet är att ekonomin balanseras före 2021.

-Stadens sektorer har utfört ett bra arbete för att balansera ekonomin. Servicenivån har hållit trots den strama ekonomin. Sektorernas åtgärder har haft en bestående inverkan på stadens utgiftsunderlag. Därför är det viktigt att prioritera utvecklingsprojekt som ökar produktiviteten, konstaterar stadsdirektör Arve.

Budgeten för 2019 har utarbetats så att det inte föreslås en höjning av kommunalskattesatsen för 2019, utan den behålls på nuvarande nivå, 19,50 procent. Fastighetsskattesatserna föreslås också bli oförändrade (den allmänna fastighetsskattesatsen 1,00 %, fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 %, fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93 %, fastighetsskattesatsen för obebyggda byggnadsplatser 3,00 %).

Kulut toimialoittain, Turun kaupungin talousarvioesitys 2019.

Den interna finansieringen täcker inte utgifterna, balanserad ekonomi före 2021

Stadens skatteunderlag ökar, men samtidigt ökar också servicebehovet och stadens utgifter. Den interna finansieringen för tillfället täcker inte finansieringsutgifterna för Åbo stads verksamhet och investeringar. Utgiftsökningen för år 2019 beror framför allt på det ökade servicebehovet inom den specialiserade sjukvården. Dessutom ökar årskostnaderna inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken på grund av att de stora investeringsobjekten har färdigställts och tagits i bruk.

Under hela ekonomiplaneperioden är ökningen av stadens nettodriftskostnader på en mycket rimlig nivå. Ekonomiplanen visar ett underskott för de följande åren och målet är att ekonomin balanseras före 2021.

-Stadens sektorer har utfört ett bra arbete för att balansera ekonomin. Servicenivån har hållit trots den strama ekonomin. Sektorernas åtgärder har haft en bestående inverkan på stadens utgiftsunderlag. Därför är det viktigt att prioritera utvecklingsprojekt som ökar produktiviteten, konstaterar stadsdirektör Arve.

Budgeten för 2019 har utarbetats så att det inte föreslås en höjning av kommunalskattesatsen för 2019, utan den behålls på nuvarande nivå, 19,50 procent. Fastighetsskattesatserna föreslås också bli oförändrade (den allmänna fastighetsskattesatsen 1,00 %, fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende 0,41 %, fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93 %, fastighetsskattesatsen för obebyggda byggnadsplatser 3,00 %).

Över hälften av lokalinvesteringarna riktas till skolfastigheter

Målet med tillväxtprogrammet som är inne i en förhandlingsfas är att möjliggöra en behärskad tillväxt för staden och säkerställa en bra verksamhets- och servicemiljö för Åboborna och näringslivet. Åbo har flera omfattande investeringsobjekt för vilka tillväxtprogrammet skapar ramarna. Exempel på sådana investeringar är kollektivtrafiklösningen, campusområdet för yrkesinstitutet, Historiska museet och Musikhuset.

Målet med Åbo stads tillväxtprogram är att fastställa rytmen och tidtabellen för investeringar och andra åtgärder som förbättrar livskraften. Det centrala i verkställandet av tillväxtprogrammet är att fastställa målen för ekonomi och tillväxt, hantera tidtabellen för investeringar och genomföra produktivitetsåtgärder som alla ökar stadens investeringsförmåga.

Under de kommande åren kommer stadens investeringsprogram att vara mer omfattande än tidigare år.

Betydande lokalinvesteringsobjekt för 2019 är skolfastigheterna som utgör 60 procent av hela lokalinvesteringsprogrammet. Renoveringsobjekten är Katedralskolans motionslokaler, Puolalan koulu, ändringsarbeten vid Råggatan 8, Runosbackens allaktivitetshus och Hannunniittu skolas tekniska och funktionella lokaler.

Till nybyggnadsobjekten som påbörjas 2019 hör daghemmen vid Viinamäkigatan och Tommilagatan, Aunela biblioteks- och ungdomslokaler samt nybygget av Kakskerta brandstation.

Den grundläggande renoveringen av konserthuset eller den eventuella nyinvesteringen kommer att avgöras som en separat fråga.

Långtidsarbetslösheten minskar och efterfrågan på arbetskraften förstärks 

Statsandelarna till Åbo sjönk år 2019. En viktig faktor är justeringen av kommunernas finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet. Enligt statsandelskalkylen för 2018 är effekten för Åbos del uppskattningsvis -10 miljoner och den uppskattas öka till hela -17 miljoner euro år 2019.

Arbetslöshetsgraden i Åbo sjönk med 1,7 procentenheter om året och i augusti var den 12,3 procent. Särskilt antalet långtidsarbetslösa i Åbo har sjunkit snabbt: i augusti 2016 var antalet långtidsarbetslösa 5 824, i augusti år 2017 var antalet 4 773 och i augusti 2018 var antalet 3 757. Den snabba ökningen i antalet lediga arbetsplatser på årsnivå i Åbo (+55 %) åskådliggör att efterfrågan på arbetskraften har förstärkts i Åbo. Ökningen i antalet lediga arbetsplatser i Åbo var klart snabbast bland de tio största städerna.

Stadens befolkningsökning har åren 2011–2017 varit relativt snabbt jämfört med tidigare år. Särskilt ökningen av antalet 15–64-åringar har varit större än uppskattat. Från och med 2010 har inflyttningen från andra kommuner överskridit utflyttningen. Åbos befolkningstillväxt bygger i sin helhet på flyttningsöverskottet.

Nyckeltalen i stadsdirektörens budgetförslag:

 • Kommunalskattesats: 19,50 %
 • Verksamhetskostnader: 1 479 miljoner euro.
 • Räkenskapsperiodens underskott: 20.8 miljoner euro
 • Årsbidrag: 25,2 miljoner euro
 • Invånarantal: 193 700 personer
 • Lånestock: 935,9 miljoner euro per invånare: 4 833 euro
 • Intern finansiering av investeringar: 25 %
 • Antalet resenärer (Åbo): 23 miljoner passagerare                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Antalet resenärer i kollektivtrafiken (hela stadsregionen): 28 miljoner passagerare                                                                                                                                                                                                                                                
 • Ökning av våningsytan för små bostäder och flervåningshus: 155 500 k-vm²

Tidtabell för behandlingen av budgetförslaget:

 • Åbo stadsfullmäktiges seminarium 15.10.2018
 • Åbo stadsstyrelse 22.10.2018
 • Åbo stadsstyrelse 5.11.2108 (eventuell andra behandling)
 • Åbo stadsfullmäktige 12.11.2018

Läs företällningen av budjetförslaget 2019 (på finska, 15.10.2018, pdf)