Åbo stad har förbundit sig vid förebyggande av utslagning och regional differentiering. I åtgärderna utnyttjas mätare, dataanalytik och forskningsresultat i anknytning till målgruppen och bostadsområdena.

Förebyggandet av utslagning och regional differentiering är en del av stadens samhälleliga uppgift och det lyftes fram i stadens uppdaterade strategi samt som en del av spetsprojekt Smart & Wise Turku.

Att förebygga utslagning är viktigt inte bara ur mänsklig synvinkel men också när det gäller välfärd och samhällsfred. Därtill är utslagningen en faktor som förorsakar betydande kostnader för samhället. Enligt olika beräkningar kan den uppskattade kostnaden för en marginaliserad ungdom bli 370 000 euro till 1 miljon euro över hela livstiden.

- Stadens ambitiösa mål är att varje barn, ungdom och vuxen som bor i Åbo kan känna sig som en del av denna gemenskap och detta samhälle, konstaterar stadsdirektör Minna Arve.

Åbo stad utnyttjar i sina kommande åtgärder ett dataverktyg ”Syrjäytymisen dynamiikka” (Marginaliseringens dynamik) utvecklad av Institutet för hälsa och välfärd THL och Me-stiftelsen samt ny kunskap som skaffats genom verktyget om riskfaktorer och orsaker till de ungas utslagning i Åbo. Verktyget visar också hurdana kopplingar de olika faktorerna som påverkar marginaliseringen har med varandra. Med hjälp av informationen kan hjälp och stöd riktas mest effektivt dit där påverkan är störst.

Verktyget baserar sig på det exceptionellt breda och exakta materialet Kohortti87 som innehåller uppgifter om nästan alla som är födda 1987 i Finland.

Som viktiga skyddande faktorer framkommer tidigt stöd för familjer i olika livssituationer och starkare stöd för ungdomar i skolor och övriga läroanstalter. I Åbo verkar situationen vara delvis bättre än i övriga Finland, exempelvis så att trettioåringar i Åbo har en exceptionellt välskött grundskola bakom sig och överhuvudtaget finns det färre riskfaktorer. Å andra sidan är det en särskilt stor risk i Åbo att unga människor saknar examen efter grundstadiet.

Enligt Statistikcentralens uppgifter finns det 2739 marginaliserade 15–29-åringar i Åbo.

- Genom att tänka om strukturer och resurser kan vi tillsammans åstadkomma betydande konkreta förändringar så att antalet marginaliserade ungdomar och barn blir noll i Åbo, säger Ulla Nord, verkställande direktör för Me-stiftelsen.

Förutsättningar för ungdomens välfärd är tron på sig själv, framtid och meningsfullhet i livet samt relationen till närstående och vettig sysselsättning. Staden kan stöda det förebyggande arbetet genom att förändra praxis. Samarbete mellan olika aktörer är också av central betydelse. Exempelvis många föreningar, församlingar och läroanstalter bedriver redan nu förebyggande arbete mot utslagningen. Med hjälp av ny information kan nuvarande tjänster riktas bättre och ungdomarnas möjligheter att använda dem utökas.

Utöver ungdomarna är det också viktigt att staden tar hänsyn till bostadsområden, deras olikhet och ingriper kraftfullt ökande ojämlikhet på områdena

- Exempelvis tjänster med låg tröskel, tidigt stöd och digitalisering måste utökas, säger Minna Sartes, ordförande för Åbo stads styrgrupp för välfärd. Utöver ungdomarna är det också viktigt att staden tar hänsyn till bostadsområden, deras olikhet och ingriper kraftfullt ökande ojämlikhet på områdena, fortsätter Sartes.

Nästa steg är att nuvarande praxis utvecklas mot bakgrund av forskningsresultat och nya tillvägagångssätt föreslås. Därtill skapas en modell för uppföljning av den regionala differentieringen och denna modell fungerar som bas för konkreta åtgärder i regionerna.

Staden och Me-stiftelsen har redan samarbetat anmärkningsvärt för förebyggandet av utslagningen i området Pansio-Perno, där de har stött barnens fritidsaktiviteter och sysselsatt ungdomar. Dessutom har Åbo stad pågående arbete till exempel med stödjandet av ungdomarnas mentala hälsa i skolorna samt Vamos-verksamhet i läroanstalter på andra stadiet.

Nyckelord: