Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans beviljat 15 kom-muner bidrag ur investeringsprogrammet för att främja gång och cykling år 2018. Kvalitetsrutten på Ny-landsgatan i Åbo var en av de rutter som beviljades stöd. Syftet med bidraget är att stöda förbättrandet av förhållanden för gång och cykling i städernas och kommunernas gatunät.

Bidrag beviljades för sammanlagt 15 projekt. Finansiering beviljades för projekt som ökar mängden gång och/eller cykling och ökar deras andel av färdsätten. Projekten genomförs i kommunerna före slutet av 2020.

– På basis av ansökningarna kan konstateras att man i projekten strävar efter att erbjuda användarna väldigt högklassig infrastruktur för gång- och cykeltrafik. I de projekt som beviljades finansiering betonas bl.a. kvalitetsrutterna för cykling, dvs. så kallade banor, som just nu utvecklas runtom i Finland. Även enkelriktade cykelvägar och cykelbanor i städernas centrumområden skulle lyftas fram i projekten. I ansökningarna kunde även den nya uppdelningen av gatuområdet observeras, i vilken man vill reservera allt större områden för gång och cykling på gatuområdet. Flera av de projekt som beviljats finansiering är projekt som utvecklar resekedjorna, berättar Tytti Viinikainen, expert i hållbar rörlighet vid Traficom.

Nylandsvägen är en av de viktigaste regionala rutterna för cyklande till arbetsplatsen

Landsväg 110 är det första omfattande objektet för förbättring av gångtrafik, cykling och kollektivtrafiken i Åboregionen. Vägen är också en av de viktigaste rutterna i Åboregionen beträffande cykling till arbetsplatsen.  Projektåtgärderna placeras från Tavastgatan i Åbo till Pikis i S:t Karins. För de åtgärder som placeras ut i städernas gatunät ansvarar Åbo och S:t Karins tillsammans och för landsvägsandelen ansvarar NTM-centralen i Egentliga Finland.

I samband med projektet genomförs även styrning av trafiken. För detta ansvarar Valonia som är en organisation med expertis inom hållbar utveckling i Åboregionen. Därtill förnyas skyltningen på landsväg 110 i separat MAL-projekt från Tavastgatan till Pikis centrum.

Målet för projektet Landsväg 110 är att öka hållbara transportformers popularitet i vardagstrafiken. Projektets kostnader uppgår till sammanlagt 2,5 M€, av vilka NTM-centralen bidragit med sammanlagt 1,4 M€. Projektet för smart rörlighet genomförs som en del av programmet Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen, MAL (ung. Markanvändning, boende och trafik i Åbo stadsregion).

Nyckelord: