Åbo har som mål att vara kolneutralt inom tio år. Det ambitiösa målet kräver ändamålsenliga åtgärder. En av de väsentligaste faktorerna är energibesparing tillsammans med förändring av produktionsätt. Därför behövs det en energiomställning i Åbo, och för att kunna förverkliga denna plan utmanas utöver stadens egna aktörer även Åbobor, företag och samfund att ta del i arbetet.

Energiprojekt för boende sparar pengar och klimat

Genom nya energi- och uppvärmningslösningar uppnås högklassigt boende, betydande besparingar och mindre kolutsläpp. I Åbo finns det flera goda exempel av lyckade åtgärder, där klimathållbart boende har främjats med ny slags energiproduktion, förändringar i uppvärmningssystem och optimering av värme samt med kampanjer utförda tillsammans med invånare. Åbo studentbystiftelses, TVT:s och VASO:s åtgärder berör sammanlagt över 20 000 bostäder och invånare i Åbo.

I Åbo studentbystiftelses nya bostadsobjekt finns det flera lösningar som minskar koldioxidutsläppen från boende. Det nyligen färdigställda bostadshuset Aitiopaikka har 515 solpaneler på taket och deras sammanlagda avkastningseffekt är större än fastighetens årliga behov. Ibruktagande av systemet är på gång och solvärme börjar att strömma under mars månad. I Aitiopaikka har man även satsat på en lägenhetsvis värmeåtervinning och i marken under fastigheten har byggts ett samlingsfält för jordvärme. Den geotermiska energin används för uppvärmning av tornhuset Ikituuri. Det nästa betydande bostadsobjektet som färdigställs heter Tyyssija, och där används jordvärme som uppvärmningsenergi. Därtill har solpaneler placerats på taket. Till bostadsobjekten har även planerats ett värmeåtervinningssystem för avloppsvatten, och detta samlar in energi inte bara från Tyyssijas avloppsvatten, utan också från avloppsvattnet av 30 andra bostäder av stiftelsen. Även kondensvärme från byggnadens kylrum planeras att utnyttjas.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy arbetar också aktivt för klimatvänligare boende. Just nu pågår exempelvis åtgärder för förnyelse av energieffektivitet och uppvärmningssystem. För närvarande arbetar VASO med optimering av värme. Optimeringen förbättrar bostadskomfort och sparar energi. Systemet styr lägenhetens uppvärmning på smart sätt, vilket hindrar överuppvärmning och temperaturen blir automatiskt optimal med hänsyn till användning av lokaler, tid på dygnet och bruksändamål. VASO bygger även laddningsstationer för elbilar till sina nybyggnader och grundförbättringsobjekt. De första laddningsstationerna färdigställs i Åbo under de närmaste veckorna.

TVT Asunnot Oy arbetar långsiktigt med energi- och klimatarbete med hänsyn till fastigheternas livscykel. TVT samarbetar mångsidigt med invånarna för energieffektivitet och avsevärda besparingar uppnåddes genom Vesikuuri-kampanjen. Vesikuuri (Vattenkuren) var en kampanj för vatten- och energibesparing, och dess syfte var att uppmuntra invånarna att minska konsumtion av varmt vatten. Vattenanvändningen och särskilt uppvärmning av vattnet förbrukar stora mängder av energi. Resultaten var fantastiska. Invånarnas vattenkonsumtion minskade i genomsnitt med 4,1 % och den fortsätter att minska. Påverkan är betydande eftersom TVT:s alla invånare, cirka 19 800 personer, var med i kampanjen.

För närvarande pågår en ”värmekur”, vars syfte är att återhålla överuppvärmning i lägenheterna och uppnå bekväma och stabila boendeförhållanden. En betydande del av hyran består vanligtvis av värmeenergi. När hemmets temperatur sänks med en grad, kan man spara till och med 5 % på värmekostnaderna under ett år. Allt som allt har TVT gjort flera energibesparingsåtgärder. Nedan listas några av dessa:

  • Från oljeuppvärmning till jordvärme på sådana områden fjärrvärme inte är tillgänglig
  • Energieffektivitet – fastigheterna har grundrenoverats, radiatornätverks basinställningar har utförts systematiskt och en AI-baserad IoT-lösning som styr uppvärmningssystemet har monterats till ett stort antal bostäder
  • Minskning av vattenförbrukning – tusentals bostäder är försedda med vattenmätare och vattenbesparande utrustning

Solenergi och elbilarnas laddningslösningar som nyckelfärdiga tjänster

För utnyttjande av solenergi och ibruktagande av elbilar finns det färdiga lösningar. Åbo Energi vill underlätta ibruktagandet av solenergi och elbilar genom att erbjuda en nyckelfärdig tjänst för konsumenter. Den färdiga tjänstpaketen innehåller kartläggning, montering och ibruktagande. Även underhållsåtgärder vid drift görs enligt avtal. För företag erbjuds skräddarsydda lösningar utgående från företagets behov. Åbo Energi erbjuder lokala tjänster, vilka baserar sig på inhemska produkter.  

Den gröna finansieringen möjliggör förändringen

Projektet Kommunbors energiomställning har diskuterat med finansinstitut om utvecklande av nya finansieringsmodeller som skulle underlätta kommunbornas och samfundens energiinvesteringar.  Flera finländska banker utvecklar den gröna finansieringen. 

Lundo Sparbank har varit aktivt med i diskussionerna. Lundo Sparbank och Nordiska investeringsbanken (NIB) har ett låneprogram av 20 miljoner euro för små och medelstora företag (inklusive bostadsaktiebolag och jordbruk). Finansieringen kan även användas till miljöprogram. Banken utarbetar nya projekt med särskild fokus på miljötemat.

När det gäller klimatmål är det viktigt att sänka tröskeln för kommunborna och samfunden att göra energiinvesteringar. Ett medel är att föra ut på marknaden gröna finansieringsmodeller som uppmuntrar till förändring.

Byggnadsinspektionen ger anvisningar i klartext för tillståndsprocessen av solenergi

Åbo stads byggnadsinspektion har gjort en anvisning för en tjänstestig för solenergi. I en broschyr berättas när det är möjligt att montera ett solenergisystem utan ett tillstånd och hur ska man förfara om ett tillstånd krävs. Byggnadsinspektionen har även gjort modeller på huvudritningar för ansökan om solel. Modellerna på huvudritningar hjälper kunden i ansökan om tillstånd. I fortsättningen är det möjligt att skicka ansökan om åtgärdstillstånd för solel genom den elektroniska tillståndstjänsten.

Informationsbroschyren finns i publiceringstjänsten Issuu på Åbo stads konto.

Projektet Kommunbors energiomställning genomfördes i samarbete av Åbo stad och Sitra

Åbo stad och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har samarbetat för hållbar utveckling. Inom ramen för samarbete under våren 2018 startades det ett år långa projektet Kommunbors energiomställning som har samlat in information om regionens energi- och klimatåtgärder, uppmuntrat banker till utvecklandet av gröna finansieringsmodeller och startat samarbete med Åbo stads byggnadsinspektion med fokus på utvecklande av tillståndsprocess och rådgivning för ibruktagande av solenergi. Detta projekt inledde arbetet som kommer att fortsätta som en del av målet Kolneutralt Åbo 2029.