Linjenätsreformen som kallas Åboregionens kollektivtrafik Fölis stamlinje introduceras år 2021. Åbo stadsstyrelse beslutade om stamlinjens finansiering under den gångna veckan. Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion beslutade om rutterna som presenterades för stadsstyrelsen i slutet av januari.

Reformen siktar på att göra resorna smidigare, tvärgående förbindelserna bättre och turintervallerna kortare. Samtidigt förtydligar man linjenätet och linjernas interna hierarki.

Det nya linjenätets ryggrad formas av tio stamlinjer. Därtill hör anslutningslinjer, kompletterande linjer samt skräddarsydda skol- och servicelinjer till linjenätet. Ändringarna gäller speciellt Åbos interna linjer samt en del av regionslinjerna men förnyelserna är till nytta för hela Föli-områdets tillgänglighet.

- Åbo strävar efter att hållbara färdsätt ska utgöra över 66 procent av alla färdsätt år 2030. Därför måste man satsa på kollektivtrafiken. Med stamlinjen ökar trafiken i Föli-området med 20 procent från det nuvarande, berättar Fölis planeringschef Lauri Jorasmaa.

Betydande förbättringar till turintervallerna

Stamlinjerna trafikerar huvudsakligen med 5–10 minuters turintervaller vilket i många områden betyder en klar förbättring till de nuvarande turintervallerna. Den största förbättringen är i trafikeringen under veckoslut och helgdagar. Även servicetider förlängs: trafikeringen på stamlinjerna och en del av anslutningslinjerna kommer att fortsätta över midnatt under vardagar.

En av de väsentligaste förnyelserna är ringstomlinjen som underlättar tvärgående resande inne i staden. Ringlinjen går från Uittamo via Skanssi till Kuppis och Räntämäki. Linjen delar sig på stadens västra sida i två grenar, den ena fortsätter längs Markulavägen och Suikkilavägen till hamnen, den andra via köpcentret Mylly till Reso centrum och eventuellt vidare till Perno varvet. Rutten i Reso väntar ännu på Reso stads beslut.

Härnäst fokuserar man sig i linjeplaneringen på noggrannare tidtabellsplanering. Samtidigt pågår utvecklingsarbeten om bl.a. fördelar med kollektivtrafik, hållplatsinfrastruktur och resenärsinformation. Den nya trafiken konkurrensutsätts under kommande vinter.

Man kan bekanta sig med och kommentera linjenätskartan på adressen foli.fi/sv/stamlinjerna.

Nyckelord: