STEAM Turku erbjuder en studiestig för vetenskap och teknologi, som skapar en förbindelse mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Stigen erbjuder breda möjligheter för barn och unga i olika åldrar att lära sig om vetenskap och teknologi, specialisera sig i olika branscher inom det tekniska området genom fortsatta studier och arbetspraktik.

STEAM Turku

STEAM kommer från orden Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Med det menas en vetenskaps- och teknologistig som skapar en led mellan småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Målet med stigen är att öka dragningskraften hos naturvetenskaps- och teknikbranscherna i Åbo och i Egentliga Finland.

Projektet är en del av Åbo stads verksamhetshelhet i detta samarbete och den anknyter sig som en del till hela stadens näringspolitik. Till projektet anknyter helt eller delvis 18 separata projekt. I samarbetsnätverket för STEAM-projektet deltar utöver Åbo Salo, Björneborg, Raumo, Nystad, Loimaa och Forssa. Samarbetsparter i företagssamarbetet är Meyer Turku Oy, Orion Oy, Elomatic AB, Teleste Oy och Auramarine Oy.

www.turku.fi/STEAM

I Sydvästra Finland pågår en exceptionellt kraftig tillväxtfas inom teknologiindustrin, som väntas sträcka sig långt in på det nästa årtiondet. I och med den positiva strukturändringen kommer behovet av kompetent personal särskilt inom den tekniska branscherna att växa kraftigt.

I april 2018 ingick Åbo stad avtalet Teknologiakampus (ung. Teknologicampuset) tillsammans med högskolorna i området och Turku Science Park Ab. Avtalet fokuserar på att öka utbildningsutbudet och forskningen inom det tekniska området.

Målet med avtalet är att högskolorna i Åbo ska producera kandidater i teknik, diplomingenjörer, ingenjörer, yrkeshögskoleingenjörer och experter inom sjöfart för att möta det ökande behovet av yrkespersoner som den positiva strukturändringen i näringslivet kommer att ge upphov till.

Målet med STEAM Turku är att bygga en vetenskaps- och teknologistig som sammanför småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet, erbjuda direkta leder till fortsatta studier och stärka efterfrågan på högskoleutbildning inom naturvetenskaper och teknik i Åbo och Sydvästra Finland. Projektet skapar samtidigt nya samarbetsformer mellan bildningssektorn, högskolorna, företagen och andra aktörer.

Åbo stads koncernförvaltning och bildningssektorn samt olika externa finansierare (ESF, ERUF, Utbildningsstyrelsen, OKM) ansvarar för projektets finansiering.

Under år 2019 uppgick STEAM-finansieringen i olika projekt sammanlagt till cirka 1,3 miljoner euro, av vilka stadens andel var lite över en tredjedel. Stadens egen finansiering består utöver projektens självfinansieringsandelar av kontinuerlig finansiering som är oberoende av projekten.

Bild: Studerande vid Kerttulin ICT-lukio planerade en dag för förskoleelever under vilken eleverna fick testa olika robotar

STEAM - mål

 • att skapa en ny verksamhetsmodell för utbildningen i Åbo stad för att stärka naturvetenskaps- och teknikbranschernas dragningskraft
 • skapa en vetenskaps- och teknologistig som skapar en led mellan småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet
 • erbjuda direkta leder till fortsatta studier och teknologikampuset i Åbo
 • skapa nya samarbetsformer mellan bildningssektorn, högskolorna, företagen och andra aktörer
 • stärka efterfrågan på högskoleutbildning inom naturvetenskaper och teknologi i Åbo och Egentliga Finland långsiktigt genom omfattande samarbete mellan läroanstalter på olika utbildningsnivåer
 • utveckla nya digitala lösningar, undervisningsinnehåll, läromaterial och lärmiljöer
 • samla ihop de STEAM-projekt som stöder hela bildningssektorn, undvika funktioner som går på varandra och annat slöseri samt intensifiera samarbetet som görs mellan projekten
 • produktifiera och sprida information om projektets resultat samt stöda processer för att uppnå resultat och god praxis, att dessa tar rot och sprids ut samt att säkerställa användningen av resultaten från tidigare projekt och att sprida information om dessa som en del av det nuvarande utvecklingsarbetet

Uppställningarna för att uppnå målen med STEAM är goda. Situationsutvärderingen som gjordes i december 2018 visar att:

 • Matematikkunskaperna hos elever i årskurs 9 i Åbo ligger i toppen för hela landet
 • Antalet elever som studerar lång matematik är betydligt högre i Åbogymnasierna jämfört med medeltalet för hela landet
 • Antalet studerande som sökt till en utbildning inom maskin- och produktionsteknik på andra stadiet har i Egentliga Finland fördubblats på två år samtidigt som antalet elever som avbryter sina studier klart har minskat

Enkäter som kartlägger attityder och uppfattningar hos eleverna i årskurs 1–9 genomförs från början av 2019.

STEAM-verksamhet år 2019

Planerade nya STEAM-försök:

 • STEAMit Junior
  STEAM ordnar under våren 2019 tävlingen STEAMit Junior, vars slogan är ”Suomen pienimmät ratkovat maailman suurimpia ongelmia” (ung. ”Finlands minsta löser världens största problem”). I tävlingen har de största utmaningarna för mänskligheten valts att vara klimatförändringen, segregationen och biodiversitetskrisen. I tävlingen skaffar man av samarbetsparternas toppexperter en några minuters föreläsning om varför det är frågan om en av vår tids största utmaningar. Elever i årskurs 1–6 och 7–9 försöker hitta lösningar på problemet och tävlingens bästa lösningar belönas.
 • STEAM TALK
  Eleverna och de studerande filmar in korta tal om aktuella ämnen inom vetenskap och teknologi och publicerar dem t.ex. på en Youtube-kanal.
 • STEAM - sommarskola
  Vetenskaps- och teknologisommarskola som riktas till elever; i planeringen av försöket används olika samarbetsparters (t.ex. Strathclydes universitet, LUT, Heureka) erfarenheter.
 • Mapathon
  Åbogymnasierna genomför i projektet STEAM en mapathon-gruppkartläggningsprövning i samarbete med institutionen för geologi vid Åbo universitet och Egentliga Finlands förbund.
 • My Tech-pilotprojekten
  Under våren 2019 genomförs med arbetslivslektorns stöd 25 pilotprojekt inom ramen för My Tech-programmet i skolorna inom den grundläggande utbildningen tillsammans med Teknologiindustrin rf.
 • Naturvetenskapsgymnasiets kurs i biokonst
  En obligatorisk kurs i biokonst, som kombinerar naturvetenskaper och konst, planeras ordnas i läroämnet bildkonst.

STEAMit!-försöksserien som inleddes år 2018 fortsätter på höstterminen 2019. Att utöka av vetenskapstutorverksamheten så att den skulle omfatta vetenskapsdagarna som ordnas i t.ex. småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen, har övervägts.

Bild: Alla STEAMit-projekt i Yli-Maarian koulu anknyter till ArduinoUNOn+provomkopplingsskivan.

Direkta leder till företags- och högskolesamarbete 

De kurser som startats år 2018 och som introducerar studerande i teknik vid Åbo yrkesinstitut till studier på yrkeshögskolenivå fortsätter år 2019 (projektet Nopsa). Med hjälp av dem utvecklas snabbare och mer flexibla modeller för övergång till fortsatta studier för de studerande som utexaminerats från andra stadiet.

Till kurserna som började i januari har fler studerande anmält sig än förra året, och i de kommer man som ett nytt inslag att använda och utveckla samundervisning. Samarbetet mellan yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna kommer att fördjupas under år 2019. För verksamheten har man även ansökt ny extern finansiering.

I Live-projektet bygger Åbo yrkesinstitut flexibelt upp studiemoduler som kombinerar examensdelar inom yrkesutbildningen och yrkeshögskolestudier (särskilt studier inom den öppna yrkeshögskolan) som riktar sig till studerande som avlagt gymnasieutbildning. I båda ligger en särskild vikt på studier i tekniska branscher och att öka deras dragningskraft.

Från Åbogymnasierna utvecklas raka leder till fortsatta studier i fysik och kemi på både universitet och yrkeshögskolor.

I projektet Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt (ung. Framtidens smarta lärmiljöer) har man utvecklat och prövat nya lärmiljöer och pedagogiska lösningar i samarbete med företagen i regionen. 

I projektet Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt (ung. Framtidens smarta lärmiljöer) har man utvecklat och prövat nya lärmiljöer och pedagogiska lösningar i samarbete med företagen i regionen. Verksamheten har visat sig vara populär och den utökas och utbreddas under år 2019.

De arbetslivsagenter som verkar i läroanstalterna för yrkesutbildningen gör yrkesutbildningens arbetslivssamarbete tätare. Arbetslivsagenterna reder ut företagens utbildnings- och kompetensbehov samt erbjuder företagen avgiftsfria tjänster. De studerar tillsammans med företaget t.ex. hur inlärning på arbetsplatsen skulle förverkliga sig på ett nytt sätt, behövs nya lärmiljöer eller hur företagets behov av arbetskraft kunde avhjälpas med individuella utbildningar för de anställda.

Arbetslivslektorn fortsätter att fördjupa alla skolstadiers företags- och högskolesamarbete genom att stärka STEAM-stigen och utveckla PRAO-verksamheten i årskurs 7–9.

I STEAM-projekten för yrkesutbildningen satsar man på företagssamarbete för att bredda läroavtalsverksamheten (Hyvä PORE).

Gymnasierna deltar i allt tätare samarbete

I och med STEAM får även samarbetet mellan Åbogymnasierna och högskolorna nya former. Pilotskolorna tar ansvar för utvecklingsarbetet. Av gymnasierna är pilotskolorna naturvetenskapsgymnasiet TSYK och havsgymnasiet samt gymnasiet Kerttulin ICT -lukio. Nya skolor deltar eventuellt senare.

Följande nytt har planerats för 2019:

 • Föreläsningspasset
  Åbo universitet publicerar tiderna och platserna för cirka 20 intressanta, för gymnasiestuderande lämpliga inledande föreläsningar från olika fakulteter. Gymnasiestuderandena får kursen avlagd genom att gå på 8–10 föreläsningar och göra ändamålsenliga anteckningar. Verksamheten inleds hösten 2019.
   
 • Öppna universitetets kurser för gymnasiestuderande
  Av kursutbudet hos det Öppna universitet märks en del ut som lämpligt för gymnasiestuderande och kvotplatser på dessa kurser reserveras för studerande vid Åbogymnasierna. Om den noggranna verksamhetsmodellen diskuteras fortfarande.
   
 • Universitetens studerandeambassadörer
  Åbo universitet har värvat studerandeambassadörer som delar information och erfarenheter om universitetsstudier direkt till gymnasiestuderande.
   
 • Vetenskapscentret Tuorla
  Vetenskapscentret erbjuder alla skolor och gymnasier i närområdet undervisning som stöd för workshoppar/verksamhetsdagar i Tuorla.

För undervisningen vid de fakulteter som gått med i projektet ansvarar de ifrågavarande fakulteternas dekaner. Dekanerna har förbundit sig till de nämnda åtgärderna och genomförandeprocessen förs framåt i arbetsgrupperna som arbetar för att utveckla utbildningen vid de olika fakulteterna. Målet är att skapa ett samarbetsutbud som förverkligas i sin totala omfattning under år 2019.

Läs mera: www.turku.fi/STEAM