Arbetslösheten fortsatte att sjunka, vilket återspeglar områdets ekonomiska tillväxt. Befolknings- och syssel-sättningsökningen syntes däremot i en växande efterfrågan på stadens tjänster. Den positiva utvecklingens inverkan på stadens ekonomi har varit mindre än väntat. Åbo stads bokslut för 2018 uppvisar ett underskott på 47,8 miljoner euro.

Staden skapade tillväxtförutsättningar genom att planlägga stora områden strax intill centrum. Våningsytan för de flervåningsbostadshus som detaljplanerades 2017 och 2018 motsvarar den våningsyta som sammanlagt detaljplanerades under åtta föregående år. Byggandet har fortsatt i rask takt.

Avsikten är att den positiva ekonomiska utvecklingen blir ett bestående tillstånd.

– Åbo har investerat stort i tillväxt och bättre dragningskraft. För tillfället pågår viktiga utvecklings- och investeringsprojekt och det fattas beslut om nya projekt. Staden har starkt förbundit sig till att bygga upp en konkurrenskraftig omvärld för företagen och tillhandahålla högklassiga och mångsidiga tjänster för nuvarande och framtida Åbobor. Avsikten är att områdets positiva ekonomiska utveckling blir ett bestående tillstånd, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Trots att omvärlden utvecklats i en positiv riktning har dess inverkan på stadens ekonomi varit mindre än väntat. Fjolårets utveckling av skattefinansieringen förklarar i hög grad den svaga ekonomin. Ökningen av efterfrågan på tjänster och skärningarna i statsandelarna försvagar kommunernas ekonomi även i år.

Målen för verksamheten och ekonomin uppnåddes i huvudsak

Åbo stads bokslut för 2018 uppvisar ett underskott på 47,8 miljoner euro. Resultatet är något mindre än det av fullmäktige godkända 50,4 miljoner euro. Staden har strävat efter att tillgodose det ökade antalet kunder och efterfrågan på tjänster, vilket kommer till uttryck i en ökning av driftsutgifterna. Dessutom har antalet anställda ökat inom välfärdssektorn och bildningssektorn.

Ökningen av driftsutgifter har också påverkats av kommunsektorns löneuppgörelse, som tillsammans med ökningen av antalet anställda höjer stadens personalkostnader med cirka 10 miljoner euro. Löneuppgörelsens andel av ökningen av personalkostnaderna är cirka 7 miljoner euro.

Stadens strategiska och verksamhetsmässiga mål uppnåddes i stort sett inom sektorerna. Stadsfullmäktiges ekonomiska mål uppnåddes väl, bortsett från social- och hälsovårdsnämnden. Nämndens nettoutgifter överskred den ändrade budgeten med 11,6 miljoner euro. Driftsutgifterna överskred den ändrade budgeten med 16,7 miljoner euro och verksamhetsintäkterna med 5,1 miljoner euro. Dessutom överskreds driftsutgifterna vid kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion med 0,6 miljoner euro.

Exceptionellt stora förskottsåterbäringar försämrade årsbidraget

Skatteunderlaget som ligger till grund för kommunalskatten utvecklades i positiv riktning, men de exceptionellt stora förskottsåterbäringarna vid beskattningen för 2017 försämrade beskattningsutfallet för 2018. Andelen som avräknas till staden ökade knappt och årsbidraget blev exceptionellt lågt. Skatteintäkterna ökade endast med 5,5 miljoner euro. Stadens ekonomi utvecklades i samma riktning som den allmänna utvecklingen av kommunekonomin.

Årsbidraget uppgick till 6,2 miljoner euro. Årsbidraget omfattade varken avskrivningar eller nedskrivningar, som uppgick till 56 miljoner euro. Det jämförbara årsbidraget för 2017 uppgick till 53,6 miljoner euro och ändringen till -47,3 miljoner euro.

Staden lyfte ett nytt långfristigt lån på 120 miljoner euro och lånestocken växte med 63,8 miljoner euro. Köp av tjänster ökade med cirka 40 miljoner euro jämfört med i fjol (+ 4 %).

Investeringarna framskred enligt planerna

Stadens investeringsutgifter uppgick till sammanlagt 81,2 miljoner euro år 2018. Gällande enskilda infrastrukturobjekt var de största pågående byggobjekten Logomobron, Salutorget och bergbanan. Byggandet av Salutorget inleddes med arkeologiska grävningar. För den tid som torget förnyas och torgparkeringen byggs infördes tillfälliga rutter i kollektivtrafiken och ändringar i parkeringsarrangemangen i centrum.

De största områdesvisa byggsatsningarna på stadens allmänna områden gjordes i Blue Industry Park, Svalbergabrinken, Hertigshörnet och Slottsfältet. Cirka 30 procent av investeringsutgifterna för infrastrukturtjänster riktade sig till objekt som sänker reparationsskulden på allmänna områden, såsom renoveringar av gatukonstruktionen, beläggningar, belysningen, gång- och cykelvägar och lekparker samt förstärkandet av strandmurarna vid Aura å. Skolfastigheter utgjorde de största ombyggnadsobjekten.

Ökade personalresurser för hälsa och undervisning

Åbo stad hade 31.12.2018 sammanlagt 11 521 anställda. Av dessa var 9 943 heltidsanställda och 1 578 deltidsanställda.

Användningen av arbetskraft mätt i årsverken var 10 418,5 årsverken.  Med beaktande av organisationsreformen ökade användningen av hela arbetskraften med 1,9 procent. Antalet anställda ökade främst inom välfärdssektorn och bildningssektorn.

Åbokoncernens lånestock ökade något

Koncernens resultat för räkenskapsperioden uppvisade ett underskott på 22,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var -930,5 miljoner euro.

Vid räkenskapsperiodens slut var Åbokoncernens lånestock 1 496,7 miljoner euro (1 383,9 miljoner euro år 2017). Koncernskulderna per invånare var 7 809 euro.

Ytterligare information:

Presentation av Åbo stads bokslut 2018 (pdf, på finska)

Nyckelord: