De elever som startar sin skolgång läsåret 2019-2020 är den första årskullen som inleder sina språkstudier redan på första klass.

Läs mer: 

Undervisnings- och kulturministeriet: Vanliga frågor om den tidigarelagda språkundervisningen

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning: beslut angående reformen14.3.19:

Ändring i språkprogrammet från 1.8.2019

Ändring i timfördelningen från 1.8.2019

Kielitietoisesti kouluissa :projektets hemsida

Bekanta dig med språk-klasserna i Åbo (på finska): Kieliluokat.fi

Tidigareläggningen innebär att studierna i A1 språket, som tidigare inleddes på årskurs tre, nu inleds redan på årskurs ett. Även A2 språket tidigareläggs och kommer nu in i undervisningen på årskurs tre istället för fyra. 

Vad innebär förändringen för svenskspråkiga barn i Åbo? I korthet en klar förbättring, i och med att tidigareläggning av språkundervisning får stöd i forskning, men även en satsning på språkundervisningen i timantal.

I praktiken kommer alla svenskspråkiga barn att läsa finska från och med skolstarten. I stället för 20 timmar undervisning har eleverna 21 timmar, varav en är finskundervisning, antingen modersmåls- eller nybörjarinriktad.

A2 språket, i de svenskspråkiga skolorna, engelskan, inleds redan i årskurs tre. Detta för att utjämna skillnaderna i A1 och A2 språket. Eftersom eleverna i finskspråkiga skolor övervägande har engelska som A1-språk, skulle svenskspråkiga elever jämförelsevis ha ett sämre utgångsläge i antalet totala undervisningstimmar i engelska språket vid utgången av grundskolan. Därigenom blir tidigareläggningen med ett år en klar förbättring. Därtill kommer en årsveckotimme till i årskurs nio. Totalt sett ökar A2 språkets årsveckotimmar från 12 till 15 i antal i grundskolan. Som frivilligt B2 språk kommer de svenskspråkiga barnen i Åbo att erbjudas tyska, franska eller spanska. I Åbo är det möjligt att inleda studierna redan som sjätteklassist. För att grupperna skall starta på årskurs sex bör minimiantalet anmälda vara minst 12.

Inspirerande och barnvänlig språkfostran

Det tidigarelagda A1 språket kommer att studeras genom spel och lek, på en nivå som passar barnens ålder. Man har inte för avsikt att lära barnen att läsa och skriva på det främmande språket, utan tyngdpunkten ligger på språkfostran och muntlig kommunikation.

Sanna Sova är klasslärare på Luostarivuoren koulu och har fungerat som koordinator för det två-åriga projektet Kielitietoisesti koulussa, som fokuserat på tidigareläggandet av språkundervisningen. I Åbo och Reso har man gjort pilotförsök med tidigarelagd språkundervisning i 14 skolor och sju enheter för småbarnsfostran med mycket goda resultat. Sova ser tillitsfullt framemot förändringen.

- Försöken ,med tidigareläggningen har så gott som enbart gett positiva erfarenheter. Små barn är otroligt ivriga och läraktiga! De har ofta gott självförtroende och de tar genast det nya språket i bruk. Undervisningen bör även byggas upp så att barnen genast får använda det nya språket, även om de enbart kan några få ord. Många lekar och spel uppmuntrar just till detta.

Barn i grundskolan är intresserade av olika språk och jämför gärna språkens skillnader och gemensamma nämnare.

– Det fina med förändringen är att språkstudierna blir mer jämlika. Efter reformen startar språkundervisningen för alla skolbarn på årskurs ett, oberoende var du bor eller vilken skola du går i.

Fortbildning för lärare

Lärarna har erbjudits fortbildning i språkundervisning för småbarn redan under projektets gång och man tar positivt emot förändringen.

– Man måste komma i håg att stöda lärarna i ibruktagningen av den läroplanslagda språkpedagogiken även nästa år, påminner Sova.