De vuxna åbobornas hälsa och välfärd har förbättrats och även skillnaderna mellan olika bostadsområden har minskat. Jämfört med hela landet har Åbo ändå utmaningar när det gäller livskvalitet, arbetsförmåga och mental hälsa.

FinSote-undersökning (På finska)

 

Turku tekee hyvää  (Åbo gör gott, på finska)

Smart and Wise Turku  (på finska)

Uppgifterna framgår av en riksomfattande FinSote-undersökning som publicerats idag den 4 juni av Institutet för hälsa och välfärd. I undersökningen användes flera indikatorer för att kartlägga invånarnas välfärd, servicebehov och serviceanvändning i Åbo och Åbos storområden. Undersökningen genomfördes år 2018. Åbo deltog i undersökningen även 2010 och 2014.

Enligt de färskaste resultaten har Åbobornas lyckokänslor ökat och ensamhet minskat. I alla områden i Åbo är invånarna också mycket nöjda med förhållandena i sina egna bostadsområden. Åboborna motionerar också mer än tidigare och överkonsumtionen av alkohol och den dagliga rökningen har minskat.

– Åbo har arbetat målmedvetet för att öka invånarnas välmående och aktivitet. Det viktiga arbetet fortsätter och insatserna riktas allt mer specifikt. Nu i början av 2019 godkände Åbo stadsfullmäktige ett omfattande åtgärdsprogram för att förebygga utslagning och områdesvis differentiering, berättar Åbo stads stadsdirektör Minna Arve.

Programmet innehåller flera mål för att bygga upp en socialt hållbar stad, utveckla förorterna och minska bostadslösheten.

– Vi vill förbättra livskvaliteten och vardagen för varje åbobo och minska välfärdsskillnaderna mellan bostadsområdena. Särskilt på grund av detta har vi separat köpt även de områdesvisa uppgifterna, säger direktören för Åbo stads fritidssektor Minna Sartes.

Trots den positiva utvecklingen ligger den upplevda livskvaliteten hos åboborna fortfarande under genomsnittet för hela landet och där förekommer tydliga områdesvisa skillnader. Utvecklingen har gått i en positiv riktning särskilt i Kråkkärret och Laustis samt i Pansio och Jyrkkälä. I dessa områden har bl.a. upplevd hälsa, lycka och motion ökat. Utvecklingen är särskilt glädjande, eftersom det efter resultatanalysen av de förra undersökningarna har riktats åtgärder till dessa områden.

På basis av THL:s undersökning ligger de största utvecklingsbehoven på områdesvis nivå i Uittamo-Skansen, Runosbacken-Raunistula och fortfarande även i Pansio och Jyrkkälä.

Då man granskar fenomenet på befolkningsgruppernas nivå, betonas särskilt arbetsförmågan och den upplevda livskvaliteten hos unga män i Åbo. Detta är ett av de viktigaste fynden i den nya informationen som undersökningen gett och granskas i Åbo nu särskilt för kommande åtgärders del.

Enligt resultaten förekommer psykisk belastning mer i Åbo än i resten av landet.

– Detta har vi tagit tag i genom att fokusera på stöd i tidigt skede särskilt för de ungas del. Personalen och föreningarna får utbildning i att stöda god psykisk hälsa och 10 psykiatriska sjukskötare inleder sitt arbete i årskurserna 7–9 och i gymnasierna under 2019. Av dem har fem redan inlett sitt arbete, berättar Riitta Liuksa, direktören för Åbo stads välfärdssektor.

Att minska ensamhet har varit en av Åbo stads långsiktiga strategiska mål. Trots den positiva utvecklingen känner sig invånarna i Åbo sig fortfarande lite mer ensamma i genomsnitt än resten av landet och de områdesvisa skillnaderna accentueras.

– Vi fortsätter genomföra åtgärder som minskar ensamhetskänslorna. På Pansio-Perno-området ökas gemenskap och välfärd i Me-talo, som är en plats för möten med låg tröskel. Åbo samarbetar tätt med Me-talo och finansierar även dess verksamhet, berättar sektordirektör Minna Sartes.

Nästa steg är att resultaten från FinSote sammanställs med stadens egna områdesprofiler och de jämförs med resultaten från skolhälsoenkäten. Utifrån denna helhet planeras de kommande åtgärderna.  Åbo deltar även i den nästa FinSote-undersökningen om fyra år. Då får man nya resultat och kan utvärdera hur åtgärderna har fungerat.

– Ändringarna sker långsamt, men vi är väldigt nöjda med att vi på basis av den nu inhämtade informationen, igen kan skapa nya sätt att bättre erbjuda stadens service till de olika områdena och deras invånare. Detta görs i tätt samarbete med invånarna och olika samfund, berättar sektördirektör Sartes.